Aktualności


Zmarł prof. dr hab. Tomasz Zawiła- Niedźwiecki
Opublikowano: 24.04.2024


Prof. dr hab. Tomasz Zawiła- Niedźwiecki
26 listopada 1954 r. – 23 kwietnia 2024 r.
 

Zmarł Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki wieloletni członek, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 
W 1979 roku Tomasz Zawiła-Niedźwiecki ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1991 roku uzyskał stopień doktora w Instytucie Geodezji i Kartografii. W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Leśnym SGGW na podstawie rozprawy „Ocena stanu lasu w ekosystemach zagrożonych z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i systemu informacji przestrzennej”.
W 2002 r. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki otrzymał nominację profesorską.

Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki pracował m.in. w Instytucie Badawczym Leśnictwa Instytucie Geodezji i Kartografii, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Centrum Projektów Środowiskowych. Pracował lub odbywał staże m.in. w Centrum Ekologii Funkcjonalnej i Ewolucyjnej (CNRS) w Montpellier we Francji, Katedrze Teledetekcji i Urządzania Lasu Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), na Wydziale Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy). Wykładał na kursach organizowanych przez FAO, ESA i Międzynarodowy Uniwersytet Teledetekcji (Azerbejdżan, Bułgaria, Kazachstan, Maroko, Polska i Rumunia) oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W latach 2014-2023 prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki przewodniczył Komitetowi Nauk Leśnych, a następnie Komitetowi Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN.  

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki był cenionym, zarówno w kraju, jak i za granicą, za działania na rzecz nauk leśnych. Autorem ponad 200 publikacji naukowych oraz popularyzatorem wiedzy przyrodniczej. 
 
Msza święta żałobna odprawiona zostanie 29-04-2024 roku o godzinie 13:00 w kościele Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie, ul. Powązkowska 14. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Powązki Stare w Warszawie, ul. Powązkowska 14, kw. 166 - 5 - 11Ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Sylwan (2/2024)
Opublikowano: 18.04.2024


Bezpośredni link: https://sylwan-journal.pl/apex/f?p=110:2:::::P2_ZESZYT:2024_2
Publikacja "Europejski Zielony Ład- zamierzenia i problemy realizacyjne w leśnictwie"
Opublikowano: 29.03.2024

"...Prezentowane materiały nie są stanowiskiem PTL a wstępem do dyskusji o doskonaleniu form i sposobów ochrony różnorodności biologicznej w lasach w połączeniu z użytkowaniem leśnych zasobów. Dyskusja ta nabiera obecnie dużego znaczenia nie tylko w obliczu zmian klimatycznych i prognozowanych skutków tych zmian ale także wobec trwającego procesu legislacyjnego, dotyczącego ogólnie Zielonego Ładu w UE, przedstawianego często jako zagrożenie dla polskiej przyrody, a zwłaszcza gospodarki.
 
Walka o statyczne zachowanie w leśnictwie „obecnego stanu” też nie ma racjonalnego uzasadnienia. Polski model leśnictwa oparty na wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, modyfikowany a nie zastępowany, może stanowić dobry przykład rozwiązywania celów EZŁ w leśnictwie. Dlatego rewolucyjne zmiany prawne proponowane przez Komisję Europejską, a zmierzające do zielonej transformacji całej gospodarki w celu zatrzymania zmian klimatycznych, traktujące często lasy przedmiotowo a nie podmiotowo, powinny być przedmiotem szerokiej, merytorycznej i rzeczowej dyskusji w celu osiągnięcia kompromisu. PTL, kierując się interesami nie tylko naszego pokolenia, widzi potrzebę ogólnonarodowej dyskusji o przyszłości narodowego dobra, jakim są polskie lasy, celach i sposobach zarządzania nimi w warunkach postępujących zmian środowiskowych, społecznych, prawnych i gospodarczych..."
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz,
Dr inż. Janusz Dawidziuk
POBIERZ PUBLIKACJĘ (plik pdf, 15MB)
Publikacja dostępna do pobrania również w menu O NAS- WYDAWNICTWA- Publikacje książkowe PTLStanowisko w sprawie dokonywanych i planowanych zmian w funkcjach lasów zarządzanych przez PGL LP
Opublikowano: 28.02.2024

Warszawa, 28.02.2024 r.

STANOWISKO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO

W SPRAWIE DOKONYWANYCH I PLANOWANYCH ZMIAN W FUNKCJACH LASÓW
NA OBSZARACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
 
     Polskie lasy państwowe, obejmujące ¼ powierzchni kraju, stanowią własność narodu. Ich obecny stan i zasoby są m.in. dorobkiem polskiej nauki i kilku pokoleń leśników. Dzisiaj, w setną rocznicę powstania PGL Lasy Państwowe, możemy z dumą powiedzieć, że stanowią one olbrzymi zasób wartości materialnych, przyrodniczych i duchowych narodu. Odbudowane po zniszczeniach I i II wojny światowej, także po licznych klęskach natury biotycznej, abiotycznej i antropogenicznej oraz likwidacji skutków klęsk wielkopowierzchniowych o różnym charakterze, stanowią obecnie zróżnicowane pod względem wieku, składów gatunkowych i zasobności ekosystemy leśne, są zdolne do zaspokajania potrzeb społecznych - i to zarówno tych materialnych (np. surowiec drzewny) jak i niematerialnych (np. wypoczynek), przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bogactwa przyrodniczego (np. różnorodności przyrodniczej).

     Siłą polskiego leśnictwa jest unikalna w skali krajów Unii Europejskiej, struktura własności lasów (80% ich powierzchni znajduje się w rękach państwa). Struktura ta pozwoliła na wypracowanie, przy udziale polskiej nauki, modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Realizowany w praktyce, od ponad trzydziestu lat, model ten pozwala skutecznie chronić wartości przyrodnicze na dużych obszarach, jak i racjonalnie użytkować oraz udostępniać lasy społeczeństwu. Takiej możliwości nie mają kraje Unii Europejskiej, stąd część propozycji zawartych w „Europejskim Zielonym Ładzie” nie przystaje do naszych uwarunkowań. Wytyczone w nim cele jesteśmy w stanie osiągnąć metodami aktywnej gospodarki leśnej, a nie poprzez maksymalizację ochrony biernej  i wyłączanie lasów z użytkowania. W kontekście do tego ostatniego działania powstaje pytanie - czym kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, zamierzają zastąpić drewno, jedyny surowiec ekologiczny, odnawialny, planując rozwój w zgodzie z ochroną środowiska?
 


     W Polsce, w oparciu o wieloletnią wiedzę naukową i doświadczenie, wypracowano model leśnictwa wielofunkcyjnego, który jest ciągle udoskonalany. Modyfikacje wdrażane w wielofunkcyjnej gospodarce leśnej uwzględniają zarówno ochronę przyrody, zmiany klimatyczne i rozwój technologiczny, ale także oczekiwania społeczne. Wszystko opiera się na transparentnym systemie planowania i nadzoru wykonywanych zadań. Rozmiar cięć oraz wielkość pozyskanego surowca drzewnego, a także wszelkie działania z zakresu ochrony przyrody na terenie nadleśnictw są  projektowane w 10-letnich Planach Urządzania Lasu (PUL),  zatwierdzanych przez Ministra właściwego ds. Środowiska. Praca leśników opiera się zatem na podstawach prawnych i  respektowaniu obowiązujących przepisów. W związku z  medialnie zarysowaną w ostatnim czasie redefinicją społeczną celów stawianych przed leśnictwem, podnosimy  także potrzebę zmian i modyfikacji w zasadach planowania w leśnictwie, poprzez m.in. zwiększenia realnego udziału społeczeństwa w tworzeniu planów jak i ustalaniu wiodących funkcji lasów. Stoimy na stanowisku, że uspołecznienie zarządzania tym majątkiem jest koniecznością.

     Uważamy, że stale doskonalony model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jest optymalną formą odpowiedzialnego gospodarowania zasobami  przyrodniczymi i surowcowymi  kraju. Nie staje to w sprzeczności z potrzebą tworzenia nowych obszarów chroniony oraz powiększania już istniejących, ale po uwzględnieniu przesłanek przyrodniczych, gospodarczych i społecznych. Za pilne uważamy także zmianę form użytkowania lasów wokół miast i osiedli.

     Dysponujemy doświadczeniem kilku pokoleń leśników, za których to sprawą istnieje tak wiele cennych przyrodniczo obszarów, ale także sprawdzonymi rozwiązaniami, które ten sukces umożliwiły. Są nimi ustawowa zasada samofinansowania czy też utworzenie Funduszu Leśnego, pozwalającego z jednakową starannością dbać o każdy fragment lasu. Środki tego Funduszu wykorzystywane były w ostatnich latach niezgodnie z przeznaczeniem, do doraźnych celów politycznych, co powodowało negatywne postrzeganie Lasów Państwowych w społeczeństwie. Ustawowe cele tego fundusz pozostają nadal aktualne wobec wyzwań gospodarki leśnej. Uważamy także że LP powinny, w większym niż dotychczas stopniu, partycypować  w budżetach lokalnych samorządów poprzez wzrost podatku leśnego.

     O dorobku polskiego leśnictwa, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 80 lat, świadczą: systematyczny wzrost powierzchni lasów własności Skarbu Państwa z 5,4 do 7,4 mln ha; zasobów drzewnych  z 695 mln m3 do 2,68 mld m3, a także systematyczny wzrost średniego wieku drzewostanów czy wzrastający  procentowy udział gatunków liściastych w składzie drzewostanów (GUS 2023), przy jednoczesnym w tym okresie dostarczeniu gospodarce ponad 2 mld m3 drewna. Umożliwiło to rozwój kraju i zbudowanie w Polsce przemysłu drzewnego na światowym poziomie, a także utworzenie ponad czterystu tysięcy miejsc pracy w 40 tysiącach firm, których wartość produkcji wyniosła  w 2021 r. 140 mld zł. Przemysł drzewny odgrywa zatem istotną rolę w rozwoju całej gospodarki kraju, a jego udział w PKB wynosi ok. 6,5%, natomiast udział w produkcji całego przemysłu przetwórczego stanowi ok. 9%. 

     Pozyskanie drewna w LP obywało się i powinno odbywać nadal według formuły zrównoważonego rozwoju. Wzrastająca struktura wiekowa i stały wzrost zasobów drzewnych, co było i jest jednym z celów gospodarki leśnej, pozwoliły na wzrost pozyskania tego strategicznego i ekologicznego surowca, nigdy jednak ponad bieżący przyrost. Zostało to  wykorzystane do bezprecedensowych ataków na Lasy Państwowe, ich strukturę i ustawowe regulacje ich funkcjonowania. Biorąc to pod uwagę, widzimy pilną potrzebę opracowania długookresowej strategii funkcjonowania i rozwoju sektora leśno-drzewnego. Nasilające się postulaty środowisk ekologicznych, domagających się radykalnego zmniejszeniu pozyskania drewna, są oparte o niepełną i jednostronną wiedzę, bez ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki gospodarcze i społeczne. Nie znaczy to, że nie widzimy potrzeby weryfikacji i doskonalenia zasad planowania oraz sposobów użytkowania zasobów. Proces ten powinien uwzględniać dotychczas zdobyte doświadczenia, być poparty analizą skutków i zostać wypracowany przy udziale społeczeństwa.

     Po transformacji ustrojowej, 34 lata temu, społeczeństwo uznało, że ochrona i zrównoważone użytkowanie polskich lasów państwowych stanowi interes narodowy ponad podziałami politycznymi. Zbudowano w oparcie o zachowaną strukturę własności lasów   efektywny przyrodniczo, gospodarczo i społecznie system organizacyjny polskiego leśnictwa potwierdzony obecnym stanem lasów ich dużą bioróżnorodnością i znaczeniem sektora leśno-drzewnego w gospodarce.  Ewolucja postaw społecznych i postępująca w ostatnim czasie  znacząca  zmiana oczekiwań wobec funkcji lasów nie spotkały się niestety z właściwą reakcją zarządzających upolitycznionymi Lasami Państwowymi, zabrakło dialogu i współdziałania, co doprowadziło do często przesadnych ataków na środowisko leśników i stało się  zagrożeniem dla wypracowania społecznego konsensusu. W ostatnich latach nagromadziło się wiele negatywnych ocen leśnictwa w naszym kraju. Zawłaszczenie Lasów Państwowych przez jedna partię polityczną, arogancja, nepotyzm, obsadzanie kierowniczych stanowisk przez osoby niekompetentne, czy też wykorzystywanie zasobów finansowych do partyjnych celów, doprowadziły LP do wizerunkowego kryzysu. Stało się to pretekstem dla zwolenników leśnictwa segregacyjnego, do propozycji demontażu ustroju LP wraz z całym ich dotychczasowym dorobkiem. 

     Biorąc pod uwagę powyższe względy, apelujemy o systemowe regulacje zasad i metod gospodarowania powierzonym leśnikom majątkiem narodowym, jakim są polskie lasy państwowe. Dlatego też uważamy, że sprawy te powinna regulować nowa Polityka Leśna Państwa, wypracowana przy udziale wszystkich interesariuszy. Sprzeciwiamy się doraźnym działaniom i realizacji krótkookresowych celów politycznych, albowiem polskie lasy są wielowiekowym tworem przyrody oraz człowieka i własnością przyszłych pokoleń.

     Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy zatem niespodziewaną i niekonsultowaną ze środowiskiem leśników (naukowców i praktyków) decyzję Pani Minister Klimatu  i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r., dotyczącą wstrzymania realizacji zaplanowanych zadań w kilku kompleksach leśnych. Ograniczenia te wprowadzone zostały na terenie zarządzanym przez PGL LP na 94 tys. ha, bez przeprowadzenia konsultacji z ich zarządcami, lokalnymi społecznościami i przemysłem drzewnym. Konsekwencje takiej decyzji dotyczą nie tylko wielomilionowych strat finansowych Zakładów Usług Leśnych (ZUL) i całej branży przemysłu drzewnego, ale dotykają także sfery społecznej (bankructwa, wzrost bezrobocia i niezadowolenie społeczne). Pismo Pani Minister z dnia 23 stycznia 2024 r. nakazujące Dyrektorowi Generalnemu LP zagwarantowanie realizacji umów zawartych z ZUL-ami nie rozwiązuje problemu.

     Z przykrością przyjmujemy takie decyzje, których intencją była ochrona przyrody, ale które w efekcie tej przyrodzie mogą zaszkodzić. Uważamy, że będą one w różnych przedziałach czasowych skutkować zagrożeniem trwałości i stabilności drzewostanów i ekosystemów leśnych (niekontrolowane gradacje owadów, szkody od patogenów, pożary lasów, ustępowanie gatunków rzadkich i zagrożonych), obniżeniem różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach i zwiększeniem przez lasy w różnych przedziałach czasowych emisji dwutlenku węgla. W wielu sytuacjach planowana gospodarka leśna jest narzędziem aktywnej ochrony przyrody i służy utrzymaniu różnorodności biologicznej na wysokim poziomie.
 
     Obawiamy się aby dotychczasowy sposób działań, podejmowanych w dobrej wierze - ale bez dokonania analizy skutków i  bez udziału  interesariuszy - nie stał się zasadą. Dlatego też, przed podjęciem kolejnych kroków, proponujemy podjęcie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i przy udziale specjalistów z  nauk leśnych i pokrewnych, co umożliwi znalezienie dobrych i merytorycznie uzasadnionych rozwiązań.

     Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) zrzesza ponad 5 tys. osób, wśród których są zarówno naukowcy jak i praktycy leśni, dysponujący szeroką wiedzą i doświadczeniem w zarządzaniu i ochronie środowiska leśnego. Jest to organizacja apolityczna, społeczna i niezależna, której od ponad 140 lat istnienia przyświeca idea pro bono silvae (dla dobra lasu), dlatego deklarujemy swój ekspercki głos w sprawach dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Towarzystwo nasze jest gotowe uczestniczyć w pracach nad Polityką Leśną Państwa (poprzednia przyjęta została uchwałą Rady Ministrów w kwietniu  1997 roku) oraz Narodowym Programem Leśnym. Wieloletnią tradycją PTL jest organizowanie szerokich debat z udziałem różnych stron. Jesteśmy gotowi do dyskusji nie tylko w gronie naukowców i polityków, ale także do debat okrągłego stołu z udziałem odbiorców surowca drzewnego, przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych, dla których LAS jest wartością szczególną.

     Polskie lasy państwowe, będące olbrzymim zasobem wartości przyrodniczych i materialnych tego i przyszłych pokoleń, powinny być przedmiotem szczególnej troski państwa i całego społeczeństwa. Ponawiamy zatem apel o  rozpoczęcie prac nad nową Polityką Leśną Państwa, Narodowym Programem Leśnym oraz nowelizacją ustawy o lasach.
 
 
Honorowy Przewodniczący PTL Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Dr inż. Janusz Dawidziuk
 
 
 
Do wiadomości:
 1. Pan Andrzej Duda, Prezydent RP
 2. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP
 3. Pani Poseł Urszula Pasławska, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 4. Senacka Komisja Klimatu i Środowiska
 5. Pani Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska
 6. Pan Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii
 7. Pan Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 8. Pan Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 9. Wydział II Nauk ​Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk
 10. Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności
 11. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 12. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
 13. Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 14. Instytut Badawczy Leśnictwa
 15. Związek Leśników Polskich w RP
 16. Krajowa Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
 17. Krajowa Sekcja Leśnictwa NZSS  „Solidarność”
 18. Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska  NSZZ „Solidarność” -80
 19. Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Leśnictwa
 20. Pan Eugeniusz Grzeszczak, Przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego
 21. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
 22. Ruch Obrony Lasów Polskich 
 23. Towarzystwo Przyjaciół Lasu
 24. Liga Ochrony Przyrody
 25. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów
 26. Centrum Strategii Środowiskowych 
 27. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
 28. Polski Związek Pracodawców Leśnych
 29. Inne organizacje i instytucje związane z leśnictwem
 
 
 Sympozjum UE dotyczące Polityki leśnej i przyszłości "Zielonego ładu", Berlin 18.01.2024
Opublikowano: 18.02.2024

W dniu 18 stycznia 2024 r. odbyło się w Berlinie Sympozjum UE dot. unijnej polityki leśnej i przyszłości tzw. „Zielonego Ładu”. Wydarzenie od lat organizuje Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej, która jest tzw. organizacją parasolową, skupiającą wielu interesariuszy z obszaru leśnictwa w Niemczech, będąc przez to głosem ok 2 mln prywatnych i publicznych właścicieli lasów, przedsiębiorców leśnych, przedstawicieli przemysłu drzewnego, nauki itp. Tym razem w Sympozjum udział wzięli m.in. ministrowie leśnictwa kilku krajów UE oraz wysocy rangą politycy z Niemiec, Austrii, Węgier oraz Komisji Europejskiej.
 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych reprezentowała w trakcie Sympozjum p. Marta Nurczyńska-Dałek – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej. Obecni byli także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Leśnego  - prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (Wiceprzewodniczący PTL) i dr inż. Mikołaj Ziemblicki (Koordynator współpracy z Niemieckim Towarzystwem Leśnym). Polskiej delegacji towarzyszył (merytorycznie i językowo) przedstawiciel Niemieckiego Towarzystwa Leśnego (Koordynator współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym) mgr inż. Bogdan Witkowski.

Poniżej streszczenie wszystkich wystąpień w trakcie:


W Sympozjum w Berlinie udział wzięło ponad 200 osób z całej Europy. Mając na uwadze zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, właściciele lasów i wysocy rangą politycy wezwali do zmiany kursu europejskiej polityki leśnej. Obejmuje to w szczególności uznanie praw właścicieli i zarządców lasów oraz uwzględnienie ich praw do różnych sposobów użytkowania lasów, jako integralnej części zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Przewodniczący Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej - Pan Georg Schirmbeck otworzył wydarzenie stwierdzeniem:

"To właśnie zrównoważona gospodarka leśna w Niemczech i u naszych europejskich przyjaciół, prowadzona przez właścicieli, zarządców lasów i wysoko wykwalifikowanych leśników, którzy myślą w kategoriach przyszłych pokoleń sprawiło, że nasze ekosystemy są tak cenne i bogate w gatunki flory i fauny. My, leśnicy, możemy sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, ale wymaga to politycznego uznania i zrozumienia. Nieufność polityków, z jaką użytkownicy obszarów wiejskich (i leśnych) spotykają się w obecnym okresie legislacyjnym ze strony Parlamentu Europejskiego i w coraz większym stopniu - ze strony rządu niemieckiego, szkodzi nie tylko naszym lasom. Polityka, która prowadzi do paternalizmu i zaniedbywania obszarów wiejskich, szkodzi też spójności społecznej,  której obecnie potrzebujemy w Europie pilniej niż kiedykolwiek. Poszukajmy wspólnie na to sposobu!". Schirmbeck podkreślił, że przyjazne dla środowiska obchodzenie się z zasobami leśnymi oraz ich ochrona stanowią integralną część gospodarki leśnej. Debaty muszą być w przyszłości zobiektywizowane, a regulacje unijne powinny być przemyślane i rozpatrywane wspólnie z użytkownikami i zarządcami terenów leśnych.

Claudia Müller, sekretarz stanu w Niemieckim Federalnym Ministerstwie Żywności i Rolnictwa, powitała gości w centrum konferencyjnym Ministerstwa i przedstawiła przegląd działań w zakresie polityki leśnej na szczeblu federalnym. Broniła wdrożenia kontrowersyjnego rozporządzenie UE, które zabrania handlu surowcami i produktami powodującymi wylesianie i degradację lasów (EUDR) i nowelizacji federalnej ustawy o lasach, jako ważnej podstawy dla lasów dostosowanych do zmian klimatu i gospodarki leśnej zbliżonej do naturalnej. Wezwała do wspólnego, wzmocnionego zaangażowania na rzecz europejskiego leśnictwa: "Nasze lasy nie kończą się na granicach państwowych. Nasze wysiłki na rzecz ochrony lasów nie mogą zatem kończyć się na granicach państwowych. Z tego powodu europejskie podejście do ochrony lasów jest uzasadnione. Jednak decyzje UE dotyczące ochrony i adaptacji lasów muszą uwzględniać specyfikę regionalną, a przede wszystkim już istniejące rozwiązania na poziomie państw członkowskich".

Dr Wolfgang Burtscher, dyrektor generalny w  Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, wyraźnie opowiedział się za zakotwiczeniem i wzmocnieniem leśnictwa w tym organie. Poinformował o ścisłym powiązaniu między rolnictwem, a leśnictwem. W samych Niemczech około 140 tys. gospodarzy rolnych jest jednocześnie właścicielami lasów, często małych i rozdrobnionych. Stanowi to około 25% prywatnej powierzchni leśnej. Burtscher podkreślił: "Zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej są również wyzwaniami dla naszych lasów, którymi musimy się pilnie zająć. Nie możemy jednak zapominać o gospodarczym i społecznym znaczeniu lasów, zwłaszcza dla obszarów wiejskich. W związku z tym musimy zharmonizować aspekty ekologiczne, gospodarcze i społeczne”.

Następnie głos zabrał sekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Rolnictwa -dr Zsolta Feldman. Od lipca Węgry będą sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Feldman wyraził solidarność z obecnymi protestami na obszarach wiejskich w Niemczech i na Węgrzech, a w swoim przemówieniu nawiązał do sytuacji w sektorze leśnym. Podkreślił, że równowaga między zachowaniem świata, który stworzyliśmy, utrzymaniem konkurencyjności rolników i leśników oraz zabezpieczeniem zaopatrzenia UE w krajowe surowce wysokiej jakości nie może zostać zakłócona. "Rola lasów staje się coraz ważniejsza w naszym zmieniającym się świecie. W przeciwieństwie do wielu krajów na świecie, powierzchnia węgierskich lasów stale rośnie, dzięki węgierskiej polityce rozwoju. Własność lasów jest zapisana w naszej konstytucji jako skarb narodowy. Ponadto, w ciągu ostatnich czterech kadencji rząd wprowadził kilka programów mających na celu zwiększenie udziału lasów. Jestem przekonany, że dzięki współpracy i wspólnym wysiłkom między naszymi krajami i w ramach Unii Europejskiej, możemy nie tylko chronić tę wyjątkową przyrodę, ale także rozwijać ten zasób, tak aby jego ekologiczne, gospodarcze i rekreacyjne funkcje mogły przynieść korzyści również naszym dzieciom" - powiedział Feldman.

Norbert Totschnig, austriacki federalny Minister Rolnictwa, Leśnictwa, Regionów i Gospodarki Wodnej, podkreślił bliskie związki między leśnikami Niemiec i Austrii. W swoich uwagach na temat priorytetów w sektorze leśnym poinformował o sojuszu o nazwie "For Forest Group" zawartym między bogatymi w lasy krajami – tj. Finlandią, Szwecją, Słowenią i Austrią. Niemcy do niego jeszcze nie dołączyły. "Zielony Ład ma przyszłość tylko wtedy, gdy cele są wykonalne i realistyczne. Głównym celem musi być nadal aktywna gospodarka leśna. Zrównoważony rozwój w leśnictwie zawsze był naszą receptą na sukces i czyni nas konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej. Jednocześnie chcemy wzmocnić wydajność sektora, ponieważ las to znacznie więcej niż pochłaniacz dwutlenku węgla. Przemysł leśny i drzewny oferuje alternatywne surowce dla sektora budowlanego i energetycznego, jest ważną siłą napędową dla atrakcyjnych obszarów wiejskich i zapewnia miejsca pracy. W samej Austrii około 320 tys. osób jest zatrudnionych w sektorze leśno-drzewnym. Przyszłe projekty UE, które będą ingerować w politykę leśną muszą uwzględniać specyfikę regionalną i utrzymywać cel zrównoważonego wzrostu gospodarczego" – powiedział Norbert Totschnig.

Następnie Sympozjum przybrało formę panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli politycy i czołowi przedstawiciele leśnictwa i ochrony przyrody. Dyskutowali na temat przyszłości „Zielonego Ładu” oraz ekonomicznej i politycznej potrzeby działań w przyszłości w tym zakresie.

Prof. dr Kai Niebert, prezes Niemieckiego Okręgu Ochrony Przyrody (DNR), wezwał do zapewnienia stabilnych warunków ramowych i zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów materialnych w celu uczynienia lasów bardziej odpornymi na zmiany klimatu. "Europa musi nadal podążać ścieżką „Zielonego Ładu”, aby zachować i odbudować nasze ekosystemy leśne w obliczu zmian klimatu. Tylko nienaruszone (niezniszczone) ekosystemy oferują nam niezawodną podstawę dla życia i gospodarki. W tym celu potrzebujemy również stałych systemów zachęt finansowych, które w jeszcze większym stopniu uwzględniają usługi ekosystemowe lasów" - podkreślił prof. dr Niebert.

Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Właścicieli Lasów (CEPF), Sven-Erik Hammar, podkreślił znaczenie odpowiedzialności poszczególnych krajów oraz zasady pomocniczości w ramach Unii Europejskiej na tle różnych uwarunkowań krajowych. "Lasy w UE są tak zróżnicowane, jak ich właściciele i praktyki zarządzania. Właściciele lasów najlepiej rozumieją złożoność zagadnienia. Dlatego ustalanie priorytetów z zakresie zarządzania gospodarką leśną powinno następować w oparciu o krajowe i regionalne zasady dotyczące leśnictwa. W polityce UE nie może być jednego sposobu działania dla wszystkich" - powiedział Hammar. W pozytywnym tonie podkreślił silną spójność grup interesów leśnych w UE.

Minister stanu ds. rozwoju regionalnego Saksonii Thomas Schmidt, który jest również członkiem Europejskiego Komitetu Regionów, podkreślił znaczenie wielofunkcyjnego leśnictwa, jako siły napędowej gospodarki i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Ta siła musi być nadal wspierana. Ponadto stwierdził, że drewno pochodzące ze zrównoważonej gospodarki leśnej jest nowoczesnym, innowacyjnym, odnawialnym i przyjaznym dla klimatu materiałem budowlanym. "Musimy w jeszcze większym stopniu wykorzystywać surowiec drzewny w budownictwie, aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone w Saksonii, Niemczech i UE. Dlatego też kilka lat temu uruchomiliśmy inicjatywę budownictwa drewnianego w Saksonii w celu nasilenia działań zmierzających do ochrony klimatu", podkreślił minister stanu Schmidt.

Jutta Paulus, posłanka do Parlamentu Europejskiego Partii Bündnis 90/Die Grünen (Zieloni), broniła unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrody, które ma zostać przyjęte przez Parlament Europejski w najbliższej przyszłości. "Lasy są złożonymi i cennymi ekosystemami, podczas gdy plantacje drzew iglastych są co najwyżej dostawcami drewna. Nasza europejska gospodarka leśna musi pilnie stać się bardziej zrównoważona, jeśli chce przetrwać kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności" - stwierdziła.

Na koniec Przewodniczący Schirmbeck podziękował pomysłodawcom zorganizowania Sympozjum oraz wszystkim zgromadzonym gościom. Stwierdził, że o znaczeniu lasów i leśnictwa w Europie świadczy również udział ponad 200 ambasadorów, parlamentarzystów, naukowców i przedstawicieli administracji, leśnictwa i przemysłu drzewnego, którzy przybyli do Berlina z wielu krajów europejskich, aby wziąć udział w Sympozjum.

Schirmbeck podsumował wydarzenie następująco:
"Niemal każdego dnia aparat rządowy w Brukseli i Berlinie tworzy nowe biurokratyczne i czasami całkowicie absurdalne regulacje prawne. W tym samym czasie ważne wsparcie finansowe jest ograniczane w obliczu międzynarodowej konkurencji. Te niepożądane zmiany prowadzą do utraty miejsc pracy, szkodzą całej gospodarce i dzielą społeczeństwo. Potrzebujemy moratorium na kolejne obciążenia obszarów wiejskich, jako kluczowego filaru ważnej polityki reform w Europie i Niemczech. To darmowy pakiet wspomagania koniunktury dla całego łańcucha wartości!"

Sympozjum UE organizowane przez Niemiecką Radę Gospodarki Leśnej odbywa się corocznie w celu pogłębienia wspólnego dialogu na temat zrównoważonej gospodarki leśnej w krajach europejskich oraz omówienia najistotniejszych trendów politycznych dotyczących leśnictwa.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego Niemieckiej Rady Gospodarki Leśnej z dnia 18 stycznia 2024 r. (tłumaczenie: Mikołaj Ziemblicki, Bogdan Witkowski).

Wspomnieć należy, że w trakcie Sympozjum, w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wystąpiła p. Marta Nurczyńska-Dałek, przekazując podziękowania za zaproszenie i podkreślając znaczenie podejmowanych podczas spotkania kwestii: „Lasy i leśnictwo w Europie stają dziś przed poważnymi wyzwaniami  związanymi ze zmianami klimatu, potrzebą zachowania trwałości lasów i ochroną bioróżnorodności. Zmieniają się także oczekiwania społeczne wobec lasów. Wszystko to musi być uwzględnione w podejściu do nowoczesnej gospodarki leśnej i oznacza konieczność planowania i podejmowania działań adaptacyjnych w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę i doświadczenie europejskich leśników. Dzięki takim działaniom możliwe będzie utrzymanie zdrowych, odpornych, trwałych i stabilnych ekosystemów leśnych.” – stwierdziła. Jednocześnie zadeklarowała otwartość Dyrektora Generalnego LP i zwróciła uwagę na konieczność współpracy na różnych poziomach: „Ważne jest dla nas, aby pozostać w dialogu, współpracować, wymieniać  się doświadczeniami, słuchać siebie nawzajem, poszukiwać wspólnych rozwiązań, zarówno w międzynarodowym gronie leśników, jak i w dialogu ze społeczeństwem, różnymi grupami interesariuszy i politykami” – dodała, a słowa te można śmiało uznać za trafne podsumowanie Sympozjum.

Opracowanie całości:
Mikołaj Ziemblicki, Bogdan Witkowski