Synteza sprawozdania z projektu "Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie"
Opublikowano: 19.06.2023

Synteza sprawozdania z projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych” finansowanego przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji – FRSE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – POWER).

1. Przebieg realizacji projektu

 1. Po przyjęciu naszego wniosku i podpisaniu w dniu 22.10.2020 umowy (opiewającej na kwotę 18 440 euro) przystąpiono do realizacji projektu, zaplanowanego na lata 2021-2022.
 2. Postanowiono wysłać trzyosobowe delegacje do pięciu towarzystw leśnych w: Austrii, Czechach, Islandii, Litwie i Norwegii) w celu zebrania informacji na temat ich zaangażowania w edukację przyrodniczo-leśną dorosłych. Równoległym celem projektu było odnowienie, względnie nawiązanie trwalszej współpracy z tymi towarzystwami.
 3. Przed rozpoczęciem rekrutacji trzeba było najpierw przygotować jej regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Następnie, na stronie internetowej PTL ogłoszono rekrutację uczestników projektu. W dniach 1-15.01.2021 do Komisji Rekrutacyjnej wpłynęły zgłoszenia od 24 osób, spośród których 16 zakwalifikowano bezpośrednio do udziału w projekcie, a 7 umieszczono na liście rezerwowej. Wyniki rekrutacji ogłoszono na stronie internetowej PTL.
 4. Spośród osób zakwalifikowanych do realizacji projektu wybrano liderów delegacji wyjeżdżających do krajów uczestniczących w projekcie. Zgodzili się nimi zostać: Mikołaj Ziemblicki (Austria), Wiesław Chmielewski (Czechy), Rafał Cieślak (Islandia), Marek Ksepko (Litwa) i Artur Delegacz (Norwegia). Koordynatorami projektu zostali: Rafał Cieślak i Jerzy Modrzyński.
 5. Odnowiono korespondencyjne i telefoniczne kontakty z zagranicznymi partnerami projektu, uzgadniając z nimi możliwe terminy wizyt, jak i ramowy program pobytu naszych delegacji. Terminy te oraz szczegóły programów były później wielokrotnie negocjowane przez liderów delegacji.
 6. Koordynatorzy uczestniczyli początkowo w szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, a następnie organizowali (najczęściej online) spotkania szkoleniowe dla uczestników projektu, zwłaszcza dla liderów delegacji.
 7. Pomimo utrudnień, związanych z pandemią koronawirusa i wojną na Ukrainie, zrealizowano wszystkie zaplanowane wizyty zagraniczne. Wyniki projektu są rozpowszechniane poprzez zamieszczanie reportaży z poszczególnych wyjazdów na stronie internetowej PTL (http://kwzz.ptl.pl), wygłaszanie referatów oraz publikowanie artykułów w prasie. Zostało też przygotowane obszerne, merytoryczne sprawozdanie dla Zarządu Głównego PTL, zawierające sugestie wykorzystania zdobytych w projekcie doświadczeń .


2. Obserwacje poczynione podczas wizyt w pięciu towarzystwach leśnych

Edukacja przyrodniczo-leśna jest przez partnerów naszego projektu prowadzona za każdym razem w inny, oryginalny sposób. Wynika to zarówno z warunków przyrodniczych i społecznych, stosunków własnościowych, historii i organizacji leśnictwa, jak też ze sposobu funkcjonowania i roli poszczególnych towarzystw leśnych, które nas przyjmowały.

 

Austriackie Towarzystwo Leśne

Delegacja w składzie: Mikołaj Ziemblicki, Agnieszka Kubiak-Szafkowska i Włodzimierz Pamfil, przebywała w Austrii w dniach 13-15.09.2021.

Lesistość tego kraju wynosi 47%, a udział lasów prywatnych - 80%.

Austriackie Towarzystwo Leśne, istniejące od 1882 roku, liczy obecnie około 4400 członków. Jest członkiem wielu organizacji europejskich i dynamicznie rozwija kontakty międzynarodowe. Jest też wszechstronnie zaangażowane w edukację przyrodniczo-leśną dorosłych. Jest ona prowadzona przez Austriackie Towarzystwo Leśne zarówno samodzielnie, jak też przy współudziale innych towarzystw i uprawnionych do tego instytucji. Poniżej kilka przykładów.

 1. ATL uczestniczy m. in. w projekcie: „Spotkanie lasu ze szkołą”, którego efektem jest bardzo interesująca platforma internetowa (www.waldtrifftschule.at) poświęcona różnorodnej tematyce leśnej.
 2. ATL wraz z Austriackim Towarzystwem Właścicieli Leśnych (dla którego ATL jest organizacją patronacką) stworzyło projekt, częściowo dofinansowany z funduszy UE,  polegający na produkcji oraz dystrybucji gier i zabaw technicznych, wykorzystywanych w edukacji leśnej.
 3. Atrakcyjnym projektem jest również, przygotowany we współpracy z Austriackim Instytutem Badawczym Leśnictwa, cykl filmów edukacyjnych dla dorosłych pod nazwą: „Günther odziedziczył las”, dostępnych m.in. w aplikacji YouTube. Poszczególne, zwięzłe i dowcipne odcinki tego cyklu, przybliżają praktyczne aspekty gospodarki leśnej.

 

Czeskie Towarzystwo Leśne

Delegacja w składzie: Wiesław Chmielewski, Barbara Rymaszewska i Artur Sawicki, przebywała w Czechach w dniach 21-23.07.2022.

Lesistość tego kraju wynosi 33%, a udział lasów publicznych sięga 77%.

Czeskie Towarzystwo Leśne (CTL), liczące obecnie około 2000 członków, powstało 23.02.1990 roku, nawiązując do tradycji Związku Leśników Czechosłowackich (założonego w 1922 roku) i Czechosłowackiego Naukowego Towarzystwa Leśnego (powołanego w 1956 roku). CTL jest uznawane za główną organizację, reprezentującą interesy leśników w tym kraju. Jest też członkiem Związku Leśników Europejskich.

Edukacja przyrodniczo-leśna (leśna pedagogika) jest prowadzona w Czechach głównie przez administrację leśną, jednak aktywność edukacyjna CTL znacznie przewyższa zaangażowanie PTL w tej dziedzinie. Oryginalnymi formami tej edukacji, które mogły by nas zainteresować są między innymi:

 1. Organizowanie na terenie całych Czech „Wieczorów Leśnych”. Na tych spotkaniach przekazywana jest społeczeństwu rzetelna wiedza na temat znaczenia lasów oraz ochrony przyrody i krajobrazu, a w tym kontekście także gospodarki leśnej.
 2. Wiosną każdego roku, na targach leśnych „Silva Regina” w Brnie, swoje stoisko ma też CTL, prezentując tam między innymi własne wydawnictwa oraz gry, zawierające treści o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 3. CTL publikuje od szeregu lat (we współpracy z zespołem ,,Troubaci”)  profesjonalnie zrobione muzyczne filmiki, które dowcipnie i „śpiewająco” promują ochronę przyrody oraz gospodarkę leśną. Należy przyznać, że jest to oryginalna i zapewne skuteczna forma edukacji przyrodniczo-leśnej.

 

Islandzkie Towarzystwo Leśne

Delegacja w składzie: Janusz Dawidziuk, Łukasz Grupiński, Jakub Siedlecki i Rafał Cieślak (lider delegacji), przebywała w Islandii w dniach 27.09.-1.10.2022.

Jeszcze około tysiąc lat temu 25% powierzchni wyspy było zalesione. Od tego czasu  lesistość ta stale spadała, osiągając w XIX wieku mniej niż 1%. Od końca XIX wieku podejmowane są wysiłki na rzecz stopniowego zwiększania lesistości Islandii, która obecnie wynosi około 2%.

Islandzkie Towarzystwo Leśne, które powstało w 1930 roku, liczy obecnie około 7000 członków. Jest ono członkiem kilku leśnych towarzystw i instytucji europejskich. W zasadzie cała działalność Towarzystwa w jakiś sposób nakierowana jest na ponowne uświadomienie społeczeństwu ogromnej roli lasów i pilnej potrzeby ich przywracania, ma zatem wydźwięk edukacyjny. Poniżej szereg przykładów tej działalności.

 1. ITL prowadzi (w kilku językach) ciekawą stronę internetową, zawierającą m. in. informuje o wszystkich bieżących akcjach i wydarzeniach związanych z lasem i przyrodą. O najnowszych wydarzeniach Towarzystwo informuje również w mediach społecznościowych.
 2. ITL organizuje (samodzielnie lub we współpracy z partnerami) liczne spotkania i konferencje m. in na temat znaczenia lasów dla zdrowia publicznego, czy też na temat lasów miejskich i  znaczenia lasów dla krajobrazu przyrodniczego. Mają one często charakter otwarty i cieszą się dużą popularnością.
 3. W celu popularyzacji roli lasów, ITL organizuje lub firmuje m. in. takie projekty, jak: Las Przyjaźni (w którym celebryci z całego świata sadzą drzewa) czy Wolontariat (zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i gości z zagranicy, którym powierza się różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie jak: zalesienia, pielęgnację upraw czy zakładanie obiektów rekreacyjnych - realizowane najczęściej  wraz z lokalnymi towarzystwami leśnymi).
 4. Od wielu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia ITL organizuje też sprzedaż choinek, połączoną z piknikami rodzinnymi, dzięki czemu pozyskuje sympatyków leśnictwa oraz swojej działalności.

 

Litewskie Towarzystwo Leśne

Delegacja w składzie: Marek Ksepko, Marek Masłowski i Cezary Świstak, przebywała na Litwie w dniach 20-22.10.2021.

Lesistość tego kraju wynosi 33%. Obecnie niemal połowa litewskich lasów jest niepaństwowa, a należą one do ponad 250 tys. osób fizycznych i prawnych, w tym do dużych europejskich inwestorów (zwłaszcza IKEA).

Litewskie Towarzystwo Leśne (LTL) liczy obecnie około 1000 członków. Aktualne przeobrażenia litewskiego leśnictwa niekorzystnie wpływają zarówno na kondycję, jak i rolę Litewskiego Towarzystwa Leśnego, a tym samym na jego aktywność w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej.

Bezpośrednie zaangażowanie LTL w organizację edukacji przyrodniczo-leśnej jest ograniczone i przez to mało dla nas inspirujące. Polega ono głównie na realizacji działań z tego zakresu przez pracowników nadleśnictw i parków narodowych, będących jednocześnie członkami LTL. Ponadto LTL podejmuje współpracę w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się leśnictwem i ochroną przyrody.

 

Norweskie Towarzystwo Leśne

Delegacja w składzie: Marek Ksepko, Marek Masłowski i Cezary Świstak, przebywała w Norwegii w dniach 15-19.05.2022.

Lesistość tego kraju wynosi ponad 33%, a udział lasów prywatnych sięga 80%. Lasy i leśnictwo mają duże znaczenie nie tylko gospodarcze ale odgrywają także bardzo istotną rolę w kulturze norweskiego społeczeństwa.

Norweskie Towarzystwo Leśne (NTL), które powstało w 1898 roku, liczy obecnie około 9000 członków, rekrutujących się głównie spośród prywatnych właścicieli leśnych. Pomimo istotnych różnic, w podstawowych kwestiach (leśnictwo wielofunkcyjne, promowanie drewna) leśnicy polscy i norwescy są jednak zgodni. Również w edukacji przyrodniczo-leśnej można znaleźć dużo podobieństw, niemniej występują tu również oryginalne formy działalności, które mogą być dla nas inspirujące.

 1. NTL wraz z lokalnymi stowarzyszeniami leśników organizuje od lat tzw. „Leśne dni tematyczne”. Podczas tych wydarzeń, organizowanych na terenie całego kraju, kładzie się nacisk m. in. na funkcjonowanie zrównoważonego leśnictwa, technologię operacji leśnych, bioenergię, wiązanie węgla i różnorodność biologiczną.
 2. Interesująco przedstawia się też aktywność NTL dotycząca promocji drewna. Organizowane są liczne wydarzenia, w trakcie których zwiedzający (najczęściej całe rodziny) mogą między innymi samodzielnie budować różne drewniane konstrukcje.
 3. Ważnym aspektem praktycznej edukacji są też organizowane co roku przez NTL wiosenne akcje sadzenia drzew, w których bierze udział bardzo dużo osób, zarówno młodzieży jak i dorosłych.

 

3. Zalecenia dla Polskiego Towarzystwa Leśnego

W porównaniu z innymi krajami, edukacja przyrodniczo-leśna w Polsce jest dobrze zorganizowana i prowadzona. Jednak w związku z tym, że realizowana jest przede wszystkim przez struktury administracji leśnej, aktywność Polskiego Towarzystwa Leśnego w tym zakresie, w porównaniu z większością wizytowanych europejskich towarzystw leśnych jest stosunkowo niewielka. W związku z tym, na podstawie obserwacji przeprowadzonych w partnerskich towarzystwach leśnych, nasuwają się następujące zalecenia:

 1. PTL mógłby bardziej aktywnie włączyć się w proces edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych, wykorzystując m. in. zaobserwowane u wizytowanych europejskich towarzystw leśnych, interesujące formy działalności w tym zakresie.
 2. Należy zauważyć, że powyżej sugerowana aktywność  mogłaby być jednocześnie dobrze wykorzystana do promocji nie tylko przyrody i leśnictwa jako takiego, ale też samego Towarzystwa,  dzięki czemu poszerzyłyby się zapewne możliwości pozyskiwania środków na jego statutową działalność.
 3. PTL mógłby podejmować w tej dziedzinie zarówno samodzielne działania, jak też współpracować i dzielić się inspirującymi pomysłami z innymi organizacjami i instytucjami (także zagranicznymi), zaangażowanymi w edukację przyrodniczo-leśną.
 4. W celu sprawniejszego prowadzenia i koordynowania przez PTL działalności w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej, warto byłoby rozważyć powołanie Komisji ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej lub przynajmniej sekcji ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Komisji Komunikacji Społecznej PTL.

                                                                                     Jerzy Modrzyński
21.02.2023Sprawozdanie merytoryczne z projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie
Opublikowano: 19.06.2023

Sprawozdanie merytoryczne z projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”
nr umowy POWERAE-2020-1-PLO1-KA104-081185

1. Przebieg realizacji projektu
Po przyjęciu naszego wniosku i podpisaniu w dniu 22.10.2020 umowy (opiewającej na kwotę 18 440 euro) przez Andrzeja Wyczawskiego (Zastępcę Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji) oraz  dra inż. Janusza Dawidziuka (Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego) i dra inż. Wojciecha Gila (Sekretarza ZG PTL) (zał. 1) przystąpiono do realizacji projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, zaplanowanego na lata 2021-2022.
 

 


 1. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu spośród osób zaangażowanych w organizację działalności PTL, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych. W tym celu przygotowano najpierw regulamin rekrutacji (zał. 2) oraz formularz zgłoszeniowy (zał. 3 a następnie ogłoszono rekrutację uczestników projektu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego w komunikacie z  dnia 22.12.2020 (zał. 4). Do Komisji Rekrutacyjnej (powołanej przez przewodniczącego Zarządu Głównego PTL w dniu 29.12.2020, zał. 5) wpłynęły w dniach 1-15.01.2021 zgłoszenia od 24 osób. Przy kwalifikacji uczestników projektu brano pod uwagę: aktywność organizacyjną w PTL, zaangażowanie w edukację przyrodniczo-leśną oraz znajomość języków obcych. Po przeanalizowaniu nadesłanych formularzy Komisja wykluczyła jedną osobę ze względów formalnych (brak przynależności do PTL), natomiast spośród pozostałych osób 16 zakwalifikowało się bezpośrednio do udziału w projekcie, a 7 umieszczono na liście rezerwowej. Wyniki rekrutacji ogłoszono na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego w komunikacie z dnia 2.02.2021 (zał. 6).
 1. Spośród osób zakwalifikowanych do realizacji projektu wybrano liderów delegacji wyjeżdżających do krajów uczestniczących w projekcie, odpowiedzialnych za współorganizację i podsumowanie poszczególnych wyjazdów. Zgodzili się nimi zostać: Wiesław Chmielewski (Czechy), Marek Ksepko (Litwa), Artur Delegacz (Norwegia), Rafał Cieślak (Islandia) i Mikołaj Ziemblicki (Austria). Koordynatorami projektu zostali: Rafał Cieślak i Jerzy Modrzyński, pozostający w kontakcie zarówno z partnerami zagranicznymi i uczestnikami projektu, jak też z sygnatariuszami umowy dotyczącej realizacji projektu.
 1. Odnowiono korespondencyjne i telefoniczne kontakty z zagranicznymi partnerami projektu, uzgadniając z nimi możliwe terminy wizyt, jak i ramowy program pobytu naszych delegacji. Terminy te oraz szczegóły programów były później negocjowane przez liderów delegacji.
 1. Koordynatorzy uczestniczyli początkowo w szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, a następnie organizowali (najczęściej online) spotkania szkoleniowe dla uczestników projektu, zwłaszcza dla liderów delegacji.
 1. Zrealizowano (pomimo utrudnień związanych z pandemią C-19) wszystkie zaplanowane wizyty zagraniczne, które odbyły się w następujących terminach – Austria: 13-15.09.2021, Litwa: 20-22.10.2021, Norwegia: 15-19.05.2022, Czechy: 21-23.07.2022, Islandia: 27.09.-1.10.2022. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego zamieszczono ilustrowane reportaże z tych wyjazdów.
 1. W dniach 14-16.10.2022 w Siemianówce k. Narewki odbyło się robocze spotkanie liderów delegacji i koordynatorów projektu z Przewodniczącym ZG Polskiego Towarzystwa Leśnego, dr. inż. Januszem Dawidziukiem, pod kątem rozliczenia projektu i przygotowania merytorycznego sprawozdania z jego realizacji, jak też wdrażania i rozpowszechniania jego wyników.
 1. Dotychczas wyniki projektu są rozpowszechniane poprzez zamieszczanie wspomnianych wyżej reportaży na stronie internetowej PTL (http://kwzz.ptl.pl), wygłaszanie referatów na zebraniach PTL (zał. 7 i 8) oraz publikowanie artykułów w prasie (zał. 9 i 10). Planuje się przygotowanie syntetycznych artykułów do Lasu Polskiego, Głosu Lasu i innych periodyków branżowych. Zostanie też przygotowane syntetyczne sprawozdanie oraz prezentacja dla Zarządu Głównego PTL, które będą zawierać sugestie wykorzystania w kraju, zdobytych w projekcie doświadczeń z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.
Należy wspomnieć, że oprócz głównych celów, związanych z edukacją przyrodniczo-leśną, zrealizowano również z powodzeniem dodatkowy cel projektu, którym było nawiązanie trwałej współpracy z wizytowanymi zagranicznymi Towarzystwami Leśnymi. W przyszłości zamierzamy tę współpracę kontynuować i rozwijać.

Poniżej przedstawiono krótkie relacje z wizyt w wybranych europejskich towarzystwach leśnych (p. 3 i 4), na tle stanu edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce (p. 2) oraz zaproponowano zwiększenie aktywności Polskiego Towarzystwa Leśnego w tej dziedzinie, na podstawie najciekawszych rozwiązań zaobserwowanych u naszych pięciu partnerów zagranicznych (p. 5).


2. Edukacja przyrodniczo-leśna w Polsce

2a. Edukacja przyrodniczo-leśna w Lasach Państwowych


Edukacja przyrodniczo-leśna, wchodząca w zakres edukacji ekologicznej, traktowana jest jako uzupełnienie edukacji przyrodniczej prowadzonej w szkołach i na uczelniach. W naszym kraju edukacja przyrodniczo-leśna (nazywana też edukacją leśną) realizowana jest przede wszystkim przez Lasy Państwowe (LP).  W ramach struktur LP uczestniczą w niej: 430 nadleśnictwa (w tym 74 nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnych Kompleksów Promocyjnych), 17 biur regionalnych dyrekcji LP, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i Leśny Bank Genów oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

W działalności edukacyjnej Lasów Państwowych istotną rolę odgrywa współpraca z placówkami oświatowymi w całym kraju. Duże znaczenie w tej działalności mają też media: prasa, radio i telewizja. W ostatnim okresie na znaczeniu przybiera również aktywność LP w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).

W ramach swojej działalności edukacyjnej Lasy Państwowe korzystają z ponad sześciu tysięcy takich obiektów jak: ośrodki edukacji leśnej, izby leśne, wiaty edukacyjne oraz bardzo liczne leśne ścieżki edukacyjne. Edukacji służy też wiele obiektów związanych z gospodarką leśną (szkółki leśne, wybrane drzewostany, obiekty małej retencji) oraz obiektów niezwiązanych z tą gospodarką (rezerwaty przyrody, obiekty kulturowe).

Działalność edukacyjna w Lasach Państwowych przybiera głównie formy zajęć terenowych, zajęć w izbach edukacyjnych nadle­śnictw czy lekcji w szkołach (na zaproszenie nauczycieli). Leśnicy występują też z prelekcjami i pogadankami edukacyjnymi na zebraniach samorządowych, sołeckich lub w domach kultury. Organizują również konkursy, wystawy oraz przygotowują publikacje prasowe i programy radiowe czy telewizyjne. Do tego należy dodać udział w takich wydarzeniach jak stoiska edukacyjne, festyny, pikniki ekolo­giczne czy targi branżowe. We wszyst­kich wymienionych wyżej formach edukacji przyrodniczo-leśnej uczestniczy rocznie ponad 2 mln osób.

W związku z pandemią Covid-19, do działań prowadzonych w sposób tradycyjny, dołączyły w większym zakresie formy edukacji leśnej w trybie online (zwłaszcza filmy edukacyjne i materiały edukacyjne na stronach internetowych LP). Z tych form edukacji leśnej skorzystało w 2020 roku ponad 2,7 mln osób.

Lasy Państwowe dbają o stałe podnoszenie kompetencji edukatorów leśnych (zwłaszcza w zakresie przygotowania pedagogicznego i metodycznego), organizując co roku liczne szkolenia i warsztaty, w tym „Warsztaty dla liderów edukacji leśnej”. Suma wydatków ponoszonych przez Lasy Państwowe na działalność edukacyjną wynosi rocznie ponad 20 mln. Od roku 2004, zgodnie z Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego LP z roku 2003, publikowane są coroczne raporty z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych, dostępne w internecie.

Oprócz infrastruktury edukacyjnej Lasów Państwowych na uwagę zasługuje również Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, zarządzane przez SGGW, organizujące cykliczne warsztaty i konferencje oraz wydające regularnie „Studia i Materiały CEPL”.

2b. Edukacja przyrodniczo-leśna w Polskim Towarzystwie Leśnym

Ponieważ członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego w większości są pracownicy Lasów Państwowych, więc w naturalny sposób wielu z nich zaangażowanych jest w edukację przyrodniczo-leśną. W tej grupie są również liderzy edukacji leśnej oraz autorzy publikacji z tego zakresu. Autorami takich publikacji są też pracownicy uczelni i instytucji naukowych, z których rekrutuje się druga pod względem liczebności grupa członków PTL.

Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa była też w ostatnich latach tematem kilku sympozjów, organizowanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i w regionalnych oddziałach PTL. W działalności tych oddziałów co roku pojawiają się inicjatywy z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa, związane między innymi z organizowaniem lub współorganizowaniem festynów, pikników czy stoisk edukacyjnych.

Należ jednak przyznać, że edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa nie znalazła się dotychczas w głównym nurcie działalności PTL. Świadczy o tym między innymi to, że wśród kilkunastu komisji działających przy Zarządzie Głównym PTL brakuje komisji dedykowanej wyłącznie tejże edukacji.
 

3. Obserwacje poczynione podczas wizyt w pięciu europejskich towarzystwach leśnych

Austriackie Towarzystwo Leśne


Austriackie Towarzystwo Leśne (ATL) działa w kraju, którego 47% powierzchni pokrywają lasy, a udział lasów prywatnych wynosi 80%. Jest to też kraj z bardzo długa tradycją racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony zasobów leśnych. ATL,  istniejące od 1882 roku, liczy obecnie około 4 400 członków. Dynamicznie rozwija ono kontakty międzynarodowe i jest członkiem wielu organizacji europejskich. Jest to organizacja społeczna, statutowo zajmującą się promowaniem wiedzy leśnej wśród swoich członków oraz wiedzy przyrodniczo leśnej w społeczeństwie. Głównymi formami aktywności ATL jest organizowanie seminariów tematycznych, wyjazdów szkoleniowych oraz promowanie w mediach właściwych postaw ekologicznych. Towarzystwo wydaje również szereg fachowych czasopism i materiałów edukacyjnych.

Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Austrii prowadzona  jest  przez Austriackie Towarzystwo Leśne zarówno bezpośrednio, jak też przy współudziale innych towarzystw i uprawnionych do tego instytucji. Poniżej kilka przykładów.

Poszczególne oddziały Austriackiego Towarzystwa Leśnego, przy wsparciu sponsorskim innych podmiotów związanych z branżą leśną, każdego roku organizują miejskie festiwale leśne, mającą na celu przybliżenie społeczeństwu zagadnień związanych z leśnictwem. Mają one charakter wystawienniczy, wraz z szeregiem imprez towarzyszących. Wydarzenia te, w które zaangażowane są władze miast-gospodarzy, zawsze mają duży rozmach i zasięg oddziaływania.

Tworzone są projekty edukacyjne, przy użyciu narzędzi internetowych. Przykładem jest projekt stworzony przy współudziale Austriackiego Towarzystwa Leśnego pn.: „Las spotyka szkołę” („Wald trifft Schule”), którego efektem jest powstanie platformy internetowej (www.waldtrifftschule.at), poświęconej różnorodnej tematyce leśnej, adresowanej w głównej mierze do szkół różnych poziomów. Ze względu na bardzo szeroką i rozbudowaną ofertę tej aplikacji, wykorzystywana jest ona jednak coraz powszechniej przez dorosłych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką leśną.
     
Austriackie Towarzystwo Leśne wraz z Austriackim Towarzystwem Właścicieli Leśnych (dla którego ATL jest organizacją patronacką) stworzyło projekt (częściowo dofinansowany z funduszy UE) polegający na produkcji i dystrybucji gier i zabaw technicznych, wykorzystywanych w edukacji leśnej. Ich głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, ale siłą rzeczy również rodzice i nauczyciele.

Ważną instytucją współpracującą z ATL na płaszczyźnie edukacji przyrodniczo-leśnej jest Austriacki Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa. Jednym z efektów tej współpracy jest stworzenie platformy internetowej poświęconej m.in. uodparnianiu ekosystemów leśnych na globalne zmiany klimatyczne (www.klimafitterwald.at). Platforma ta jest szeroko wykorzystywana m. in. przez prywatnych właścicieli leśnych.

Innym bardzo atrakcyjnym i pożytecznym projektem (w kontekście edukacji leśnej społeczeństwa) jest stworzenie przez Instytut cyklu filmów edukacyjnych dla dorosłych pod nazwą: „Günther odziedziczył las” („ Günther hat einen Wald geerbt”), dostępnych m.in. w aplikacji YouTube  (https://www.youtube.com/watch?v=vcTqTUQpDGo). W poszczególnych odcinkach, które są zwięzłe i dowcipne, przybliżane są różne aspekty gospodarki leśnej. Skierowane są one głównie do prywatnych (nieprofesjonalnych) właścicieli leśnych, ale są też na tyle atrakcyjne, że wykorzystuje się je z powodzeniem do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej innych grup społecznych.

Kolejną organizacją współpracującą z ATL, która za jeden ze swoich celów stawia sobie prowadzenie działań edukacyjnych, jest ProHolz Austria. Prowadzi ona m.in. kampanie promocyjno-edukacyjne, dotyczące zastosowania drewna. Są to m.in. uliczne kampanie bilbordowe, wskazujące na wszechstronność zastosowania drewna z podkreśleniem odnawialności tego surowca oraz wpływu jego użytkowania na klimat, jak również akcje promujące budownictwo drewniane i podnoszące świadomość społeczną w tym zakresie.

Istotnym i ciekawym rozwiązaniem dotyczącym edukacji przyrodniczo-leśnej w Austrii jest funkcjonowanie, niezależnego od administracji leśnej,  Austriackiego Stowarzyszenia Pedagogów Leśnych. W Austrii kształci się pedagogów leśnych, których kompetencje potwierdzają egzaminy państwowe. Po ich zaliczeniu uzyskuje się certyfikat, odnawiany co pięć lat. Pedagodzy leśni wspomagają nauczanie z zakresu szeroko pojętych nauk leśnych, na różnych poziomach kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in. w tzw. szkołach leśnych, wspomaganych m. in. przez ATL.

Leśne izby edukacyjne (zwane też szkołami), prowadzone są w Austrii zarówno przez jednostki leśnictwa państwowego, jak i jednostki samorządowe. Jednym z takich przykładów jest Wiedeńska Szkoła Leśna Ottakring, położona na przedmieściach  Wiednia i podlegająca władzom tego miasta. Szkoła przypomina nieco znane w Polsce izby edukacyjne i jest otwarta na wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza młodzież szkolną, ale także osoby dorosłe. Posiada bogatą ofertę edukacyjną, szczyci się też pięknymi eksponatami przyrodniczymi. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Lasek Wiedeński, który jest ekosystemem łączącym w sobie funkcje gospodarcze i ochronne (jego część jest rezerwatem), a spacer po nim jest nieodzownym elementem każdej lekcji w Szkole Ottakring.
                                                                           
Mikołaj Ziemblicki

 
Czeskie Towarzystwo Leśne

Czeskie Towarzystwo Leśne (CTL) powstało 23 lutego 1990 roku, nawiązując do długiej tradycji stowarzyszeń zawodowych, działających w przeszłości na obecnym terytorium Czech – założonego w 1922 roku Związku Leśników Czechosłowackich i powołanego w 1956 roku Czechosłowackiego Naukowego Towarzystwa Leśnego. CTL liczy obecnie około 2 000 członków, głównie leśników będących przedstawicielami różnych form własności lasów i samorządów, jak też parków narodowych i krajobrazowych oraz szkół leśnych i wydziałów leśnych działających przy dwóch uniwersytetach rolniczych. Działa ono w kraju, którego lesistość wynosi 33%, a udział lasów publicznych sięga 77%.

Czeskie Towarzystwo Leśne podzielone jest na 28 oddziałów, prowadzących własną działalność, w tym działalność wydawniczą. Centralnie działają natomiast następujące komisje problemowe: Łowiecka, Biologiczna, Technologiczna, Leśnej polityki i ekonomii oraz Pedagogiki leśnej. CTL jest uznawane za główną organizację w Czechach, reprezentującą interesy leśników. Jest też członkiem Związku Leśników Europejskich. Hasłem CTL jest: ,,Szanuj Przyrodę, Gospodaruj wraz z Lasem, Kształć się”. Do celów CTL są wpisane m. in: 1) współpraca z organizacjami branżowymi w Republice Czeskiej i za granicą , władzami centralnymi i lokalnymi, szkołami i instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, 2) zapoznawanie społeczeństwa ze znaczeniem lasów, ochrony przyrody i krajobrazu w  kontekście gospodarki leśnej a także popularyzacja wyników badań naukowych i wcielanie ich w życie, 3) organizowanie seminariów i konferencji, w tym o zasięgu międzynarodowym.

Czeskie Towarzystwo Leśne wykorzystuje wszelakie okazje do realizacji tych celów i prezentowania swojej działalności, wychodząc jednocześnie poza swoje środowisko. Uczestniczy m. in. w różnego rodzaju akcjach mających na celu edukację przyrodniczo-leśną (pedagogikę leśną) społeczeństwa w różnych grupach  wiekowych i zawodowych.

Leśna pedagogika w Czechach jest powszechnie prowadzona przez administrację leśną wszystkich form własności, parki narodowe i krajobrazowe, biura urządzania lasu, szkoły i wydziały leśne uczelni a także organizacje związane z ochroną przyrody i (jak już powiedziano) przez CTL.
 1. 1. Ciekawym sposobem wyjścia CTL do szeroko pojętego społeczeństwa i edukowania go są ,,Wieczory Leśne” organizowane na terenie całych Czech, między innymi w siedzibie CTL w Pradze przy Moście Karola, w Hradec Kralove, Jabloncu nad Nissou, Hranicach i wielu innych miejscowościach. Na tych spotkaniach odbywa się edukacja społeczeństwa na temat znaczenia lasów oraz ochrony przyrody i krajobrazu, w kontekście gospodarki leśnej.
 2. Na początku kwietnia co roku odbywa się akcja ,,Posprzątamy Czeską Republikę”, w której uczestniczy również CTL. W ubiegłym roku wydało ono z tej okazji (we współpracy z zespołem ,,Troubaci”) wideoklip promujący tę akcję.
 3. Trzeba tutaj wspomnieć że nie jest to pierwszy wideoklip CTL ale ugruntowana już tradycja. Dowcipne, profesjonalnie zrobione muzyczne filmiki, które „śpiewająco” promują ochronę przyrody oraz gospodarkę leśną można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/@trubacimarkazini6734.
 4. Wiosną każdego roku, na targach leśnych Silva Regina w Brnie, swoje stoisko ma też CTL, prezentując tam swoją działalność, tradycję a także aspekty edukacyjne w postaci popularnych wydawnictw i gier edukacyjnych oraz gadżetów z logiem i hasłem CTL. Upominki w postaci podkoszulek, termosów, latarek, kubków, długopisów, breloczków można włożyć w papierową lub lnianą torbę z logiem i hasłem CTL.
 5. CTL bierze też udział w międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży (YPEF) organizowanym w dziesięciu krajach, którego celem jest poprawa świadomości zarówno ludzi młodych, jak i całego społeczeństwa w zakresie roli i znaczenia lasów oraz gospodarki leśnej.
 6. Celom edukacji przyrodniczo-leśnej służą też różnego rodzaju wydawnictwa, firmowane przez CTL. Są to między innymi monografie  (w rodzaju: ,,Cesky a Moravsky Les”), kalendarze, foldery, notatniki i inne drobne wydawnictwa z logo i hasłem CTL.  
 
                                                                            Wiesław Chmielewski

 
Islandzkie Towarzystwo Leśne

Islandzkie Towarzystwo Leśne, które powstało w 1930 roku, liczy obecnie około 7000 członków, należących do 63 towarzystw członkowskich. Jest członkiem kilku leśnych towarzystw i instytucji europejskich. Islandzkie Towarzystwo Leśne działa w bardzo specyficznych warunkach ze względu na historię swoich lasów. Przed przybyciem człowieka ponad 30% powierzchni Islandii pokrywały lasy, złożone głównie z: brzozy (Betula pubescens), wierzb (Salix phylicifolia i Salix lanata), jarzębiny (Sorbus aucuparia) i osiki (Populus tremula). Jeszcze około tysiąc lat temu 25% powierzchni wyspy było zalesione. Od tego czasu - na skutek nasilonej aktywności wulkanicznej, oziębienia klimatu oraz wzmożonej działalności człowieka (głównie wypasu owiec) – lesistość ta stale spadała, osiągając w XIX wieku mniej niż 1%. Od końca XIX wieku podejmowane są wysiłki na rzecz stopniowego zwiększania lesistości Islandii. Obecnie lasy pokrywają około 2% powierzchni Islandii. Udział poszczególnych form własności islandzkich drzewostanów przedstawia się następująco: lasy prywatne – 39%, lasy należące do towarzystw leśnych – 24%, lasy państwowe – 17%, lasy komunalne – 15%, lasy należące do organizacji „non profit” – 5%.

Nacisk na zalesienia i gospodarkę leśną w Islandii rośnie. W 2019 roku przyjęto nową ustawę o lasach, a w roku 2022 zatwierdzono pierwszy ogólnokrajowy plan rekultywacji gruntów i regeneracji lasów. Widoczne są również postępy w rozwoju badań naukowych i przygotowaniu kadr dla leśnictwa. Rola Islandzkiego Towarzystwa Leśnego w tych wszystkich przedsięwzięciach jest nie do przecenienia. Głównymi kierunkami działalności ITL są obecnie: 1) zarządzanie projektami z zakresu leśnictwa, 2) szeroko zakrojona działalność wydawnicza, 3) nadzór specjalistyczny i konsultacje oraz 4) edukacja przyrodniczo-leśna. W zasadzie cała działalność Towarzystwa w jakiś sposób nakierowana jest na ponowne uświadomienie społeczeństwu ogromnej roli lasów i pilnej potrzeby ich przywracania, ma zatem wydźwięk edukacyjny. Poniżej szereg przykładów tej działalności.
 1. Ważnym aspektem edukacji przyrodniczo-leśnej jest działalność wydawnicza Islandzkiego Towarzystwa Leśnego. Wydaje ono przede wszystkim Forest Journal (dawniej Annual Publication of the Icelandic Forestry Association), który jest jedynym fachowym czasopismem poświęconym leśnictwu w Islandii. Od 1992 roku wydaje również gazetę Laufblaðið, w której zamieszczane są wiadomości o ważniejszych wydarzeniach w życiu stowarzyszeń leśnych, jak i ogólnie w islandzkim leśnictwie. Ponadto wydawane są przy różnych okazjach liczne broszury, foldery czy plakaty, promujące wydarzenia związane z leśnictwem.
 2. Islandzkie Towarzystwo Leśne prowadzi ciekawą stronę internetową (w kilku językach, w tym po polsku, ponieważ Polacy stanowią znaczną część islandzkiego społeczeństwa). Na stronie tej dostępne są publikacje dotyczące islandzkiego leśnictwa i działalności Towarzystwa, począwszy od 1930 roku. Poza tym informuje ona o wszystkich bieżących akcjach i wydarzeniach. O najnowszych wydarzeniach Towarzystwo informuje również na bieżąco w mediach społecznościowych.
 3. Dysponując poważną bazą szkoleniową i ośrodkami edukacyjnymi, Islandzkie Towarzystwo Leśnictwa organizuje (samodzielnie lub we współpracy z partnerami) liczne spotkania i konferencje, takie jak: spotkania Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych; konferencje na temat znaczenia lasów dla zdrowia publicznego w Islandii, czy też konferencje na temat krajobrazu, lasów miejskich i życia na świeżym powietrzu. Mają one często charakter otwarty (na żywo lub on line) i cieszą się dużą popularnością.
 4. Członkowie Towarzystwa uczestniczą też w licznych spotkaniach i konferencjach zagranicznych. Ponadto ITL corocznie organizuje  grupowe wyjazdy dla swoich członków, nie tylko do krajów europejskich ale również do Kanady i USA. Służą one zarówno zdobywaniu wiedzy i wymianie doświadczeń z zakresu leśnictwa, jak też nawiązywaniu kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi. Doświadczenia zagraniczne stanowią źródło inspiracji m. in. dla edukacyjnej działalności Towarzystwa.
 5. Z punktu widzenia edukacji przyrodniczo-leśnej jednym z ważniejszych projektów ITL (wspieranym przez licznych sponsorów i lokalne samorządy) jest Otwarty Las. Jego celem jest udostępnienie obszarów leśnych, szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, zarządzanych przez lokalne stowarzyszenia leśne. Dzięki projektowi stwarza się społeczeństwu możliwość zdrowej aktywności na świeżym powietrzu, a jednocześnie szerzona jest edukacja na temat środowiska naturalnego, fauny i flory oraz historii i znaczenia lasów.
 6. W celu popularyzacji znaczenia lasów i zalesień, Islandzkie Towarzystwo Leśne organizuje lub firmuje m. in. następujące projekty:
 • Lasy Stulecia, mający na celu posadzenie jednego drzewa dla każdego Islandczyka.
 • Las Przyjaźni, w którym celebryci z całego świata (w tym liczni szefowie państw i przedstawiciele obcych krajów i organizacji międzynarodowych) sadzą drzewa.
 • Młodzieżowy Fundusz Uprawy Ziemi, dzięki któremu każdego roku od siedmiu do ośmiu tysięcy uczniów szkół podstawowych (z około stu szkół w całym kraju) sadzi drzewa.
 • Wolontariat. Od szeregu lat IFA  przyjmuje zagranicznych wolontariuszy, którym powierza się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, realizowane z różnymi partnerami, najczęściej lokalnymi towarzystwami leśnymi. Są to m. in. małe lub średnie projekty zalesień, których głównym celem jest zapewnienie terenów rekreacyjnych dla miejscowej ludności oraz wzbogacenie różnorodności biologicznej.
 1. IFA  co roku nominuje Drzewo Roku. Nominacja ta (poparta odpowiednimi publikacjami) ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na  pracę wykonywaną w całym kraju na rzecz lasów oraz wskazanie wartości kulturowej poszczególnych drzew.
 2. Od bardzo wielu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia Towarzystwo organizuje sprzedaż choinek połączoną z piknikiem rodzinnym. Dzięki temu pozyskuje sympatyków zalesień i leśnictwa oraz swojej działalności.
                                                                                        Rafał Cieślak

 

Litewskie Towarzystwo Leśne

Litewskie Towarzystwo Leśne (LTL) liczy ponad 1000 członków, zatrudnionych głownie w sektorze leśnym. Tworzą je trzy mniejsze stowarzyszenia: Społeczność Leśników, Specjaliści Hodowli Lasu  i Zgromadzenie Młodych Miłośników Lasu. Głównymi kierunkami działalności LTL są: współpraca z instytucjami państwowymi, współpraca z organizacjami zagranicznymi, udział w różnych projektach związanych z leśnictwem, organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji oraz popularnych konkursów leśnych i imprez  sportowych, jak też działalność wydawnicza i edukacja przyrodniczo-leśna, w tym organizowanie wydarzeń związanych z obchodami Dnia Lasu.

Litwa przeszła  w ostatnich dekadach radykalną transformację od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej i systemu demokratycznego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Litwa przeprowadziła również szereg reform w dziedzinie leśnictwa. Dotyczyły one głównie struktury własnościowej. Obecnie niemal połowa litewskich lasów jest niepaństwowa, a należą one do ponad 250 tys. osób fizycznych i prawnych, w tym do dużych europejskich inwestorów (np. IKEA). Inwestorzy z krajów skandynawskich zyskują stale na znaczeniu w litewskim leśnictwie. Duża dynamika zmian prawnych i organizacyjnych w branży leśnej oraz obecna, trudna sytuacja demograficzna Litwy (ujemny przyrost naturalny, emigracja ludzi młodych) stwarza w tym stosunkowo niedużym kraju szereg problemów, w tym zapaść szkolnictwa leśnego. Inne jest zresztą podejście do edukacji w lasach państwowych Litwy, które czerpią z tradycji i utrwalają odziedziczone po poprzednim systemie modele nauczania oparte o szkoły średnie i wyższe, a inne w stowarzyszeniach właścicieli lasów niepaństwowych.

Najważniejszym miejscem profesjonalnej edukacji leśników Litwy jest blisko 100-letni Wydział Leśnictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kownie. Prowadzi on na Litwie wyższą edukację leśną na poziomie licencjatu i magistra, jak też szeroko rozumianą działalność edukacyjną w ramach współpracy ze szkołami średnimi. O działalności Wydziału wiele można się dowiedzieć z jego strony internetowej (https://www.kmaik.lt/) oraz filmu informacyjnego (https://www.kmaik.lt/uploads/pdf/KMAIK presentation.mp4).

Stowarzyszenia właścicieli lasów niepaństwowych właściwie nie prowadzą zasadniczo edukacji leśnej wśród młodzieży, stawiają natomiast na ludzi dorosłych – głównie obecnych i przyszłych właścicieli niewielkich (zazwyczaj kilkuhektarowych) kompleksów leśnych. Osobom tym umożliwia się dokształcanie w zakresie leśnictwa w mediach. Dobrym przykładem jest tu edukacyjna działalność wspólnoty: Litewskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów i Gruntów (LMSA), które prowadzi szkolenia dla różnych grup wiekowych. Ich aktywność dobrze oddaje stale aktualizowana strona internetowa, prowadzona w kilku językach (https://www.forest.lt) oraz profil w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt/), na którym stale pojawiają się informacje o podejmowanych działaniach edukacyjnych i promocyjnych. Wiele z nich można prześledzić w postaci filmów i materiałów medialnych pod adresem: https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt/videos/?ref=page_internal. Oprócz różnego rodzaju praktycznych szkoleń z zakresu leśnictwa (głównie on-line), dla bardziej zaawansowanych właścicieli lasów asocjacja udostępnia też drukowane materiały konferencyjne i publikacje naukowe.

Stowarzyszenie LMSA współpracuje w zakresie edukacji m. in. z lasami państwowymi Litwy (Valstybinių miškų urėdija, VMU, https://vmu.lt). Przykładem są wspólnie ustawiane tablice edukacyjne. Na jednej z takich tablic w okolicach Kowna można na przykład przeczytać: "Powstanie gospodarki leśnej, jej przeszłe, obecne i przyszłe działania, wynikają z nieuniknionej ludzkiej potrzeby korzystania z dóbr materialnych, społecznych i ekologicznych lasów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich pełnego odnowienia, pielęgnowania i zachowania dla przyszłych pokoleń" (Nadleśniczy Algirdas Antanas Brukas).

Skomplikowana struktura własnościowa litewskich lasów widoczna jest również na styku gospodarki leśnej i ochrony przyrody, zwłaszcza w parkach narodowych, które zarządzane są częściowo przez kadry lasów pańswowych. Obowiązuje tu szczególne połączenie roli nadleśnictwa i parku narodowego. Częściowo pokrywają się one obszarowo, co nie przeszkadza w realizacji różnorodnej, wielofunkcyjnej roli lasów, poczynając od aktywności czysto gospodarczych, poprzez edukację, turystykę aż po zachowawczą ochronę przyrody. Przykładem może być Park Narodowy Mierzei Kurońskiej, o powierzchnia 264 km2. Chroni on (wspólnie z gospodarującym na tym terenie  nadleśnictwem) tzw. Kosę Kurońską - długi, wcięty w Bałtyk i współdzielony z Rosją półwysep. Walory miejscowej przyrody są nie do przecenienia. Kosę odwiedzając setki tysięcy turystów, z czego szeroko korzystają gospodarze dla prowadzenia działalności edukacyjnej. Wzdłuż jedynej drogi, ciągnącej się jak rybi kręgosłup w osi mierzei, napotkać można liczne miejsca postojowe, opatrzone tablicami informacyjnymi, na których leśnicy przybliżają turystom specyficzną przyrodę obszaru oraz formujące ją procesy. Informują one między innymi o roli wiatru, pożarów i martwego drewna oraz ich roli we wzbogacaniu lokalnej przyrody i podnoszeniu trwałości lasu, a tym samym - Kosy Kurońskiej.
Marek Ksepko

 

Norweskie Towarzystwo Leśne

Norweskie Towarzystwo Leśne (NTL) powstało w 1898 roku. Liczy obecnie około 9 000 członków, skupionych w 16 oddziałach regionalnych. Członkowie rekrutują się głównie spośród prywatnych właścicieli zajmujących się lasem profesjonalnie. Należy dodać, że około 80% lasów, pokrywających ponad 33% kraju to lasy prywatne. Lasy i leśnictwo mają duże znaczenie nie tylko gospodarcze ale odgrywają także bardzo istotną rolę w kulturze norweskiego społeczeństwa. Należy zaznaczyć, że gospodarka leśna w Norwegii, począwszy od testowania potomstwa i zbioru nasion, poprzez kontenerową produkcję sadzonek aż do pozyskania drewna za pomocą wielooperacyjnych maszyn, jest bardzo nowoczesna.

Operacje związane z gospodarką leśną przebiegają przy pełnej akceptacji społeczeństwa, które jest świadome wszystkich zabiegów przeprowadzanych w lasach, a to dzięki wielotorowej edukacji prowadzonej już od najmłodszego wieku, a kontynuowanej dla wszystkich grup wiekowych.

Głównym celem NRL jest promowanie zrównoważonego leśnictwa i wykorzystania drewna jako alternatywy dla zasobów kopalnych. Oferuje również usługi doradcze w zakresie zarządzania lasami. W przekazie na temat wielofunkcyjnej roli lasu, NTL akcentuje zarówno jego rolę jako producenta dóbr i  ostoi przyrody ale też jako ostoi tradycji. Promuje również las jako największą arenę sportową i rekreacyjną w Norwegii. Tym celom podporządkowana jest w dużym stopniu jego działalność w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.
 1. Ważnym aspektem działalności  edukacyjnej jest wydawanie przez NTL dwóch czasopism: miesięcznika „Norsk Skogsbruk” (Norweskie Leśnictwo) oraz kwartalnego biuletynu „Skog og Miljø” (Las i Środowisko). Towarzystwo upowszechnia w nich bieżące informacje i aktualną wiedzę o gospodarce leśnej i środowisku przyrodniczym, m in. na temat zmian klimatycznych, wiązania dwutlenku węgla, czy znaczenia lasu dla zdrowia publicznego. Wydaje też publikacje instruktażowe i foldery. Wydawnictwa te są adresowane głównie do dorosłych.
 2. Norweskie Towarzystwo Leśne (we współpracy z Norweską Federacją Właścicieli Lasów) organizuje konferencję leśną, o nazwie „Skog og Tre” (Las i Drzewo). Konferencja ta przyciąga każdego roku około 350–400 uczestników z sektora leśnego.
 3. W tym temacie interesująco przedstawia się też aktywność NTL dotycząca promocji drewna. Organizowane są m. in wydarzenia w Oslo, w trakcie których zwiedzający (najczęściej całe rodziny) mogą samodzielnie budować różne konstrukcje z drewna.
 4. Norweskie Towarzystwo Leśne wraz z lokalnymi stowarzyszeniami leśników organizuje  od lat tzw. „leśne dni tematyczne” dla dzieci i dorosłych. Corocznie organizuje się 150-200 takich dni w różnych miejscowościach dla około 15 000 uczniów i 800 nauczycieli. Podczas tych wydarzeń kładzie się nacisk m. in. na funkcjonowanie zrównoważonego leśnictwa, operacje leśne, wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego, bioenergię, wiązanie węgla i różnorodność biologiczną.
 5. Ważnym aspektem praktycznej edukacji są też organizowane przez NTL wiosną każdego roku akcje sadzenia drzew, w których bierze udział bardzo dużo osób, najczęściej rodziców z dziećmi.
 6. Norweski Instytut Kształcenia Leśnego w Biri, działający od 1958 roku, jest instytucją założoną i współfinansowaną przez 37 podmiotów zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie leśnictwa, w tym przez NTL. Zatrudnia 24 osoby stacjonarnie w siedzibie głównej w Biri oraz około dwa razy tyle instruktorów na terenie całej Norwegii. Organizuje kursy praktyczne z zakresu gospodarki leśnej (sadzenie, pozyskanie, budowa dróg, postępowanie z tuszami upolowanych zwierząt itp.), przeznaczone głównie dla właścicieli lasów i wykonawców prac leśnych. W ubiegłym roku odbyło się około 500 różnych kursów, w których uczestniczyło ponad 6000 osób. Interesującym sprawą są kursy dla pracowników leśnych z zagranicy w ich językach ojczystych, w tym po polsku.
 7. Ważną placówką, prowadzącą na szeroką skalę edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa, jest Muzeum Leśnictwa w Elverun. Jest ono jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów w Norwegii (około 200 tys. osób w ciągu roku), z ekspozycją ukazującą historię leśnictwa, rybołówstwa  oraz łowiectwa. Uświadamia ona zwiedzającym ewolucję gospodarki leśnej i jej ogromne znaczenie w kulturze kraju.
                                                                                        Artur Delegacz
 
 
4. Podsumowanie poczynionych obserwacji

Edukacja przyrodniczo-leśna jest przez partnerów naszego projektu prowadzona za każdym razem w inny, oryginalny sposób. Wynika to zarówno z warunków przyrodniczych i społecznych, stosunków własnościowych, historii i organizacji leśnictwa, jak też ze sposobu funkcjonowania i roli poszczególnych towarzystw leśnych, które nas przyjmowały.

Co ciekawe, w Islandii, której lasy są nieporównywalnie uboższe od lasów w pozostałych krajach, różnorodność działań edukacyjnych wydaje się największa. Wynika to zapewne stąd, że edukacja przyrodniczo-leśna, tak jak i całe leśnictwo rozwijane są tam niejako od podstaw. Niemniej niektóre zaobserwowane w tym kraju formy edukacji przyrodniczo-leśnej mogą być dla nas interesujące.
 1. Ważnym aspektem edukacji przyrodniczo-leśnej jest działalność wydawnicza Islandzkiego Towarzystwa Leśnego. Oprócz fachowych czasopismem poświęconych leśnictwu, ITL wydaje również liczne broszury, foldery czy plakaty, promujące wydarzenia związane z islandzką przyrodą i leśnictwem.
 2. ITL prowadzi (w kilku językach) ciekawą stronę internetową, zawierającą m. in. informuje o wszystkich bieżących akcjach i wydarzeniach związanych z lasem i przyrodą. O najnowszych wydarzeniach Towarzystwo informuje również w mediach społecznościowych.
 3. ITL organizuje (samodzielnie lub we współpracy z partnerami) liczne spotkania i konferencje m. in na temat znaczenia lasów dla zdrowia publicznego, czy też na temat lasów miejskich i  znaczenia lasów dla krajobrazu przyrodniczego. Mają one często charakter otwarty i cieszą się dużą popularnością.
 4. W celu popularyzacji roli lasów, ITL organizuje lub firmuje m. in. takie projekty, jak: Las Przyjaźni (w którym celebryci z całego świata sadzą drzewa) czy Wolontariat (zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i gości z zagranicy, którym powierza się różnego rodzaju przedsięwzięcia, takie jak: zalesienia, pielęgnację upraw czy zakładanie obiektów rekreacyjnych - realizowane najczęściej  wraz z lokalnymi towarzystwami leśnymi).
 5. Co roku ITL nominuje Drzewo Roku; nominacja ta (poparta odpowiednimi publikacjami) ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na  pracę wykonywaną w całym kraju na rzecz lasów oraz wskazanie kulturowej wartości poszczególnych drzew.
 6. Od wielu lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia ITL organizuje też sprzedaż choinek, połączoną z piknikami rodzinnymi, dzięki czemu pozyskuje sympatyków leśnictwa oraz swojej działalności.
Islandia uczy się obecnie leśnictwa od innych, zaawansowanych pod tym względem krajów, przede wszystkim od Norwegii, między innymi ze względu na najbardziej porównywalne warunki przyrodnicze oraz bardzo wysoki poziom gospodarki leśnej w tym kraju. W porównaniu z Polską, Norwegia ma odwrotną strukturę własności lasów (poniżej 20% lasów państwowych), stąd członkowie Norweskiego Towarzystwa Leśnego (prawdopodobnie najliczniejszego w Europie) rekrutują się głównie spośród właścicieli lasów prywatnych. Edukacja przyrodniczo-leśna w tym kraju prowadzona jest intensywnie od dawna, co w połączeniu z bardzo dużym udziałem prywatnych gospodarstw leśnych przekłada się na dużą społeczną akceptację dla wszystkich zabiegów prowadzonych w lasach (także miejskich) w ramach gospodarki leśnej. W podstawowych kwestiach (leśnictwo wielofunkcyjne, promowanie drewna) leśnicy polscy i norwescy postępują podobnie. Również w edukacji przyrodniczo-leśnej można znaleźć podobieństwa ale występują tu również oryginalne formy, które mogą być dla nas inspirujące.
 1. Ważnym aspektem działalności  edukacyjnej jest wydawanie przez NTL (oprócz fachowego miesięcznika Norweskie Leśnictwo): kwartalnego biuletynu Las i Środowisko,  jak też publikacji instruktażowych i okolicznościowych folderów o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 2. Interesująco przedstawia się też aktywność NTL dotycząca promocji drewna. Organizowane są między innymi wydarzenia, w trakcie których zwiedzający (najczęściej całe rodziny) mogą samodzielnie budować różne konstrukcje z drewna.
 3. NTL wraz z lokalnymi stowarzyszeniami leśników organizuje  od lat tzw. „leśne dni tematyczne” dla dzieci i dorosłych. Corocznie organizuje się 150-200 takich dni w różnych miejscowościach dla około 15 000 uczniów i 800 nauczycieli. Podczas tych wydarzeń kładzie się nacisk m. in. na funkcjonowanie zrównoważonego leśnictwa, operacje leśne, wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego, bioenergię, wiązanie węgla i różnorodność biologiczną.
 4. Ważnym aspektem praktycznej edukacji są też organizowane przez NTL wiosną każdego roku akcje sadzenia drzew, w których bierze udział bardzo dużo osób, najczęściej rodziców z dziećmi.
Leśnictwo litewskie, pomimo zbliżonych do naszych warunków przyrodniczych i podobnej historii, w ostatnim czasie podlega daleko idącym przeobrażeniom, które dość niekorzystnie wpływają na kondycję i rolę Litewskiego Towarzystwa Leśnego, a tym samym na jego aktywność w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Edukacja ta polega głównie na przygotowaniu kadr dla leśnictwa, albo na uniwersytecie w Kownie, albo też za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych, które z kolei są organizowane przez stowarzyszenia prywatnych właścicieli leśnych. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest głównie w Parku Narodowym Mierzei Kurońskiej, przez nakładające się na siebie służby ochrony przyrody i lasów państwowych.

Bezpośrednie zaangażowanie LTL w organizację edukacji przyrodniczo-leśnej jest ograniczone i przez to mało dla nas inspirujące. Polega ono głównie na realizacji działań z tego zakresu przez pracowników nadleśnictw i parków narodowych, będących jednocześnie członkami LTL. Ponadto LTL podejmuje współpracę w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się leśnictwem i ochroną przyrody.

Najwięcej punktów stycznych moglibyśmy niewątpliwie znaleźć między gospodarką leśną w naszym kraju i w Czechach, gdzie występują podobne warunki przyrodnicze, a proporcje lasów publicznych i prywatnych są zbliżone. Także edukacja przyrodniczo-leśna jest tu prowadzona głównie przez administrację leśną, jednak aktywność edukacyjna CTL znacznie przewyższa zaangażowanie PTL w tej dziedzinie. Oryginalnymi formami tej edukacji, które mogły by nas zainteresować są między innymi:
 1. Organizowanie na terenie całych Czech tzw.  ,,Wieczorów Leśnych”. W ubiegłym roku odbyły się one między innymi w siedzibie CTL w Pradze, w Hradec Kralove, Jabloncu n. Nissou, Hranicach i wielu innych miejscowościach. Na tych spotkaniach przekazywana jest społeczeństwu rzetelna wiedza na temat znaczenia lasów oraz ochrony przyrody i krajobrazu, a w tym kontekście także gospodarki leśnej.
 2. Celom edukacji przyrodniczo-leśnej służą też różnego rodzaju wydawnictwa, firmowane przez CTL. Są to między innymi monografie  (w rodzaju: ,,Cesky a Moravsky Les”), kalendarze, foldery i notatniki oraz gry o charakterze edukacyjnym.
 3. Wiosną każdego roku, na targach leśnych Silva Regina w Brnie, swoje stoisko ma też CTL, prezentując tam między innymi własne wydawnictwa oraz gry, zawierające treści o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 4. CTL publikuje od szeregu lat (we współpracy z zespołem ,,Troubaci”)  profesjonalnie zrobione muzyczne filmiki, które dowcipnie i „śpiewająco” promują ochronę przyrody oraz gospodarkę leśną. Należy przyznać, że jest to oryginalna i zapewne skuteczna forma edukacji przyrodniczo-leśnej.
Z gospodarką leśną Austrii mamy wiele wspólnego, ponieważ oparta jest ona na klasycznych kanonach środkowoeuropejskiego leśnictwa, podobnie jak gospodarka leśna w naszym kraju. Niemniej, ze względu na różnice w lesistości, składzie gatunkowym lasów czy strukturze własności, lasy austriackie prowadzone są w nieco inny sposób. Podobnie jest z organizacją i aktywnością naszych towarzystw leśnych. Austriackie Towarzystwo Leśne jest stosunkowo liczne (biorąc pod uwagę niewielką liczbą ludności kraju) i wszechstronnie zaangażowane w edukację przyrodniczo-leśną. Poniżej kilka przykładów.
 1. Przy współudziale ATL powstał m. in. projekt: „Spotkanie lasu ze szkołą” („Wald trifft Schule”), którego efektem jest platforma internetowa (www.waldtrifftschule.at), poświęcona różnorodnej tematyce leśnej, adresowanej w głównej mierze młodzieży szkolnej. Ze względu na bardzo rozbudowaną ofertę tej aplikacji, wykorzystywana jest ona jednak coraz powszechniej przez dorosłych, zainteresowanych szeroko pojętą tematyką leśną.
 2. ATL wraz z Austriackim Towarzystwem Właścicieli Leśnych (dla którego ATL jest organizacją patronacką) stworzyło projekt (częściowo dofinansowany z funduszy UE) polegający na produkcji oraz dystrybucji gier i zabaw technicznych, wykorzystywanych w edukacji leśnej. Ich głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, ale siłą rzeczy również rodzice i nauczyciele.
 3. Na płaszczyźnie edukacji przyrodniczo-leśnej ATL współpracuje między innymi z Austriackim Instytutem Badawczym Leśnictwa (AIBL). Jednym z efektów tej współpracy jest stworzenie platformy internetowej poświęconej m.in. uodparnianiu ekosystemów leśnych na globalne zmiany klimatyczne (www.klimafitterwald.at).
 4. Bardzo atrakcyjnym projektem (w kontekście edukacji leśnej społeczeństwa) jest stworzenie przez AIBL (we współpracy z ATL) cyklu filmów edukacyjnych dla dorosłych pod nazwą: „Günther odziedziczył las” („Günther hat einen Wald geerbt”), dostępnych m.in. w aplikacji YouTube. W poszczególnych, zwięzłych i dowcipnych odcinkach, przybliżane są różne aspekty gospodarki leśnej. Skierowane są one głównie do prywatnych (nieprofesjonalnych) właścicieli leśnych, ale są na tyle atrakcyjne, że wykorzystuje się je też z powodzeniem do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej innych grup społecznych.
 5. Kolejną organizacją współpracującą z ATL, która za jeden ze swoich celów stawia sobie prowadzenie działań edukacyjnych, jest ProHolz Austria. Prowadzi ona m.in. kampanie promocyjno-edukacyjne, dotyczące zastosowania drewna. Są to zarówno kampanie bilbordowe, wskazujące na wszechstronność zastosowania drewna, z podkreśleniem odnawialności tego surowca oraz wpływu jego użytkowania na klimat, jak również akcje promujące budownictwo drewniane i podnoszące świadomość społeczną w tym zakresie.
 6. Istotnym i ciekawym rozwiązaniem dotyczącym edukacji przyrodniczo-leśnej w Austrii jest funkcjonowanie  Austriackiego Stowarzyszenia Pedagogów Leśnych. W Austrii kształci się mianowicie pedagogów leśnych, których kompetencje potwierdzają egzaminy państwowe. Po zdanym egzaminie uzyskują oni certyfikat, odnawiany co pięć lat. Pedagodzy leśni wspomagają nauczanie z zakresu szeroko pojętych nauk leśnych, na różnych poziomach kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in. w tzw. szkołach leśnych, wspomaganych m. in. przez ATL.

 
5. Zalecenia dla Polskiego Towarzystwa Leśnego

W porównaniu z innymi krajami, edukacja przyrodniczo-leśna w Polsce jest dobrze zorganizowana i prowadzona. Jednak w związku z tym, że realizowana jest przede wszystkim przez struktury administracji leśnej, aktywność Polskiego Towarzystwa Leśnego w tym zakresie, w porównaniu z większością wizytowanych europejskich towarzystw leśnych jest stosunkowo niewielka. W związku z tym, na podstawie obserwacji przeprowadzonych w partnerskich towarzystwach leśnych, nasuwają się następujące zalecenia:
 1. PTL mógłby bardziej aktywnie włączyć się w proces edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych, wykorzystując m. in. zaobserwowane u wizytowanych europejskich towarzystw leśnych, interesujące formy działalności w tym zakresie. Oto przykłady:
 • Aktywna, ożywiona strona internetowa Towarzystwa, zawierająca m. in. ciekawie podane treści o charakterze edukacyjnym.
 • Szersze udostępnianie społeczeństwu (np. online) organizowanych przez Towarzystwo konferencji i seminariów o wydźwięku edukacyjnym.
 • Zakładanie „lasów pamięci”, związanych z ważnymi dla leśnictwa i kraju postaciami oraz wydarzeniami historycznymi.
 • Nominowanie (np. podczas dorocznych zjazdów) poszczególnych gatunków drzew jako „drzew roku”, wraz z wydaniem odpowiedniego folderu, przybliżającego ich przyrodnicze, gospodarcze i kulturowe znaczenie.
 • Organizowanie świątecznych stoisk edukacyjnych, połączonych z rodzinnymi piknikami oraz sprzedażą choinek i oryginalnych „leśnych” ozdób.
 • Organizowanie „leśnych wieczorów” na terenie całego kraju, podczas których przekazywana jest społeczeństwu rzetelna wiedza na temat znaczenia lasów, gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody i krajobrazu.
 • Organizowanie w różnych miejscowościach na terenie całego kraju (wraz z innymi stowarzyszeniami oraz lokalnymi samorządami) tzw. „leśnych dni tematycznych” dla dzieci i dorosłych, podczas których kładzie się nacisk na ważne zagadnienia z zakresu zrównoważonego, wielofunkcyjnego leśnictwa oraz ochrony środowiska i bioróżnorodności.
 • Włączanie się do promocji drewna. Mogą to być zarówno kampanie bilbordowe, wskazujące na wszechstronność zastosowania drewna, z podkreśleniem odnawialności tego surowca oraz korzystnego wpływu jego użytkowania na klimat, jak również akcje promujące budownictwo drewniane i podnoszące świadomość społeczną w zakresie użytkowania drewna.
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie różnych gier i zabaw, mających na celu edukację przyrodniczo-leśną.
 • Inspirowanie i współtworzenie filmów z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych.
 • Zapraszanie muzyków, plastyków, aktorów i innych zdolnych osób do przygotowywania profesjonalnie zrobionych krótkich filmów (wideoklipów), które w ciekawy i dowcipny sposób promowałyby wielofunkcyjną gospodarkę leśną i ochronę przyrody.
 1. Należy zauważyć, że powyżej sugerowana aktywność  mogłaby być jednocześnie dobrze wykorzystana do promocji nie tylko przyrody i leśnictwa jako takiego, ale też samego Towarzystwa,  dzięki czemu poszerzyłyby się zapewne możliwości pozyskiwania środków na jego statutową działalność.
 2. PTL mógłby podejmować w tej dziedzinie zarówno samodzielne działania, jak też współpracować i dzielić się inspirującymi pomysłami z innymi organizacjami i instytucjami (także zagranicznymi), zaangażowanymi w edukację przyrodniczo-leśną.
 3. W celu sprawniejszego prowadzenia i koordynowania przez PTL działalności w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej, warto byłoby rozważyć powołanie Komisji ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej lub przynajmniej sekcji ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Komisji Komunikacji Społecznej PTL.
                                                                    Jerzy Modrzyński
21.02.2023Rekrutacja zakończona
Opublikowano: 01.02.2021

Wyniki rekrutacji uczestników projektu finansowanego z funduszy Narodowej Agencji Programu Erasmus + w ramach programu POWER
 
Komisja Rekrutacyjna, powołana dnia 29.12.2020 roku w celu naboru uczestników do projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych” (nr umowy POWERAE-2020-1-PLO1-KA104-081185), koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Leśne, podaje do wiadomości, co następuje:
 • Do Komisji wpłynęły formularze zgłoszeniowe od 24 osób.
 • Przy kwalifikacji uczestników projektu brano pod uwagę: aktywność organizacyjną w PTL, zaangażowanie w edukację przyrodniczo-leśną oraz znajomość języków obcych. Po przeanalizowaniu nadesłanych formularzy Komisja wykluczyła jedną osobę ze względów formalnych (brak przynależności do PTL), natomiast spośród pozostałych osób 16 zakwalifikowało się bezpośrednio do udziału w projekcie, a 7 umieszczono na liście rezerwowej.


Poniżej podano (w kolejności alfabetycznej) zarówno osoby, które zakwalifikowały się bezpośrednio do udziału w projekcie (w części dotyczącej poszczególnych towarzystw leśnych), jak również osoby z listy rezerwowej (z podaniem krajów preferowanych towarzystw leśnych):
 
Austriackie Towarzystwo Leśne
Kubiak-Szafkowska Agnieszka
Pamfil Włodzimierz
Ziemblicki Mikołaj

Czeskie Towarzystwo Leśne
Chmielewski Wiesław
Rymaszewska Barbara
Sawicki Artur

Islandzkie Towarzystwo Leśne
Brusiło Andrzej
Cieślak Rafał
Dawidziuk Janusz
Dymek Krzysztof

Litewskie Towarzystwo Leśne
Ksepko Marek
Masłowski Marek
Świstak Cezary

Norweskie Towarzystwo Leśne
Delegacz Artur
Lemke Daniel
Zubkowicz Rafał

Lista rezerwowa
Dymek Bartłomiej (Czechy)
Gapiński Kazimierz (Austria)
Leśnik Tadeusz (Austria)
Modrzyński Jerzy (brak preferencji)
Siedlecki Jakub (Islandia, Norwegia, Litwa)
Szymański Paweł (Islandia, Norwegia)
Zachara Tadeusz (Norwegia, Litwa)Komunikat - rekrutacja
Opublikowano: 21.12.2020

Rekrutacja uczestników projektu finansowanego z funduszy Narodowej Agencji Programu Erasmus + w ramach programu POWER

Niniejszy komunikat zapowiedziany został na stronie internetowej PTL w Aktualnościach z dnia 25.11.2020, przedstawiających zarys projektu: „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, do udziału w którym będzie się można zgłaszać w dniach od 1 do 15 stycznia 2021 roku.
Przypominamy, że przewidziane są kilkudniowe wizyty naszych delegacji w pięciu krajach. Naszymi partnerami są następujące Towarzystwa: Czeskie Towarzystwo Leśne, Norweskie Towarzystwo Leśne, Towarzystwo Leśne Islandii, Austriackie Towarzystwo Leśne oraz Litewskie Towarzystwo Leśne.

Wstępne terminy wyjazdów będziemy musieli jeszcze negocjować z partnerami zagranicznymi i dostosowywać je do warunków panujących zarówno w naszym kraju, jak i w krajach partnerskich. Na razie wszystkie wyjazdy planowane są na okres od końca maja do połowy września 2021 roku.
W wyjazdach mogą wziąć udział osoby zaangażowane w organizację działalności PTL, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych. W załączonym formularzu zgłoszeniowym należy podać między innymi:
 • swoje dane kontaktowe
 • komórkę organizacyjną PTL, w której się działa
 • krótki opis swojej aktywności organizacyjnej
 • motywację udziału w projekcie
 • znajomość języków obcych
Zgłoszenia należy przesłać na adres: komisja_wzz@ptl.pl. Zostaną one rozpatrzone w oparciu o załączony regulamin rekrutacji do dnia 30.01.2021 roku, przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. W razie potrzeby, wstępnie przyjęte osoby poproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.
O wynikach rekrutacji osoby zgłaszające się zostaną poinformowane indywidualnie, a skład delegacji do poszczególnych partnerskich Towarzystw Leśnych zostanie podany na stronach internetowych PTL.
 Otrzymaliśmy 18 440 € z Narodowej Agencji Programu Erasmus + w ramach programu POWER
Opublikowano: 25.11.2020

Nasz wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus + o sfinansowanie projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, opiewający na kwotę 18 440 euro (około 80 000 zł) został przyjęty w całości.
 
Przeforsowanie wniosku o sfinansowanie tego projektu nie było łatwe, ze względu na zawiłe procedury konkursowe. Sukces zawdzięczamy głównie zaangażowaniu Kol. Rafała Cieślaka i zdecydowanemu poparciu naszych starań przez Przewodniczącego ZG PTL – dr inż. Janusza Dawidziuka.
 


Umowę finansową dotyczącą realizacji projektu w dniu 22.10.2020 roku podpisali: Andrzej Wyczawski (Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji) oraz  dr inż. Janusz Dawidziuk (Przewodniczący ZG PTL) i dr inż. Wojciech Gil (Sekretarz ZG PTL). Na realizację projektu mamy dwa najbliższe lata.

Przewidziane są kilkudniowe wizyty naszych delegacji w pięciu krajach. Wstępne terminy wyjazdów będziemy musieli jeszcze negocjować z partnerami zagranicznymi i dostosowywać je do warunków panujących zarówno w naszym kraju, jak i w krajach partnerskich.

Naszymi partnerami są następujące Towarzystwa: Czeskie Towarzystwo Leśne, Norweskie Towarzystwo Leśne, Towarzystwo Leśne Islandii, Austriackie Towarzystwo Leśne oraz Litewskie Towarzystwo Leśne.

Liderami delegacji wyjeżdżających do krajów uczestniczących w naszym projekcie zgodzili się zostać: Wiesław Chmielewski (Czechy), Marek Ksepko (Litwa), Artur Delegacz (Norwegia), Rafał Cieślak (Islandia) i Mikołaj Ziemblicki (Austria). Byliby oni odpowiedzialni za współorganizację i podsumowanie poszczególnych wyjazdów, przy wsparciu koordynatorów projektu: Rafała Cieślaka i Jerzego Modrzyńskiego, pozostających w kontakcie z sygnatariuszami umowy dotyczącej realizacji projektu. Przewidziane są merytoryczne szkolenia, zarówno dla koordynatorów projektu, jak i liderów delegacji.

W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników wyjazdów. Powinny w nich wziąć udział osoby zaangażowane w organizację działalności PTL, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych. Oddzielny komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego.