Materiały z sympozjów, sesji naukowych, konferencji
Opublikowano: 30.08.2019


Na tej stronie znajdą Państwo listę wydanych przez PTL materiałów z sympozjów, sesji naukowych, konferencji organizowanych przez nasze towarzystwo w latach 1963 - 2023

Docelowo z tej strony będzie można pobrać daną pozycję w formacie *.pdf.


 1. Materiały na zjazd naukowy „Zagadnienia granicy rolno-leśnej na ziemiach górskich”, 1963, PTL, Kraków.
 2. Materiały z sesji naukowej „Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa”, 1964, PTL Zielona Góra.
 3. Wpływ wysokości podkrzesywania młodych drzew na plantacjach topolowych na ich przyrost”  1965,, Kielce.
 4. Materiały na konferencję naukową „Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, 1965, PTL, SGGW, Warszawa.
 5. Materiały na konferencję Łowiecką”, 1966 PTL, Poznań
 6. Materiały na konferencję „Metody zagospodarowania lasów bukowych w Krainie Bałtyckiej”, 1966, PTL, Szczecin.
 7. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Zasady projektowania melioracji wodnych w lasach w świetle dotychczasowych wyników, uzyskanych w Puszczy Zgorzeleckiej”, 1966, PTL, Ruszów.
 8. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Zagospodarowanie olszy szarej w terenach górskich województwa  rzeszowskiego”,1966,  PTL, Przemyśl.
 9. Materiały na sesję naukową „Problematyka wzrostu produkcyjności lasów w Polsce”, 1968, PTL, Warszawa
 10. Materiały na konferencję „Wykorzystanie obszarów leśnych objętych ochroną dla podniesienia produkcyjności lasów górskich”, 1968, PTL, Turbacz
 11. Materiały na sesję naukową „Las- Przemysł-Człowiek”, 1969, PTL, Katowice.
 12. Materiały na konferencję naukową „Dziś i jutro leśnictwa oraz przemysłu drzewnego w Polsce”, 1969, PTL, SITLiD, Warszawa
 13. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Wybrane problemy budownictwa drogowego w Lasach Państwowych”, 1970, PTL, Warszawa
 14. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Sposoby zagospodarowania lasów jodłowych, bukowych i jodłowomieszanych na Roztoczu”, 1970, PTL, Zwierzyniec-Kosobudy.
 15. Materiały na konferencję naukowo-techniczną  „Zagadnienie sieci dróg leśnych”, 1971, PTL Warszawa.
 16. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Wpływ projektowanych inwestycji hydrotechnicznych na gospodarkę leśną”, 1971, PTL Warszawa.
 17. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Możliwości oczyszczania i leśnego wykorzystania wód ściekowych”, 1971, PTL, IBL, Puczniew.
 18. Materiały na sesję naukową „Kompleksowe wykorzystanie drewna liściastego w przemyśle drzewnym”, 1971, PTL, Gdańsk.
 19. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Problemy wykorzystania naturalnego odnowienia sosny w Puszczy Solskiej”, 1971, PTL, Lublin.
 20. Materiały na sesję naukową z okazji 90-lecia PTL „Rola lasów i leśnictwa w ochronie  środowiska”, 1972, PTL, Warszawa.
 21. Materiały na sesję naukową „Nawożenie gleb leśnych”, 1972, PTL, Kraków.
 22. Materiały na konferencję problemową „Ocena wstępnego programu zagospodarowania zasobów leśnych regionu bieszczadzkiego”, 1973, PTL, Przemyśl.
 23. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru Lubelskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie przewidywanych wpływów górnictwa i energetyki na środowisko przyrodnicze i gospodarkę leśną”, 1975, PTL, SITLiD, OZLP , Lublin.
 24. Materiały  z sesji naukowej „Stefan Żeromski niezłomny obrońca Świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej”, 1975, PTL, Kielce.
 25. Materiały z konferencji naukowej „Wykorzystanie i ochrona podrostów”, 1975, PTL, Kraków
 26. Materiały na sesję naukową „Turystyczne zagospodarowanie lasów z uwzględnieniem ochrony środowiska”, 1976, PTL, Malinówka
 27. Materiały na konferencję naukową „Problemy zagospodarowania lasów Puszczy Noteckiej, 1977, PTL, Poznań
 28. Materiały na sesję naukową „Integracja leśnictwa z przemysłem drzewnym”, 1977, PTL, Wrocław.
 29. Materiały na sesję naukową „Problemy lasów niskoprodukcyjnych na przykładzie Puszczy Noteckiej”, 1978, PTL, Poznań.
 30. Materiały na sesję naukową „Cięcia pielęgnacyjne w gospodarstwie leśnym”, 1979, PTL, Osiek - Zamrzenica.
 31. Materiały z sympozjum „Problemy jakości produkcji drzewnej”, 1979, PTL, NOT Oddz. Gdańsk, Gdańsk.
 32. Materiały na sesję naukową „Problemy ustępowania jodły w Karpatach”, 1980, PTL, Kraków.
 33. Materiały na konferencję terenową „Zasady ochrony i zagospodarowania drzewostanów z udziałem jodły na przykładzie regionu kieleckiego”, 1980,  PTL, Suchedniów
 34. Materiały na sesję naukową „Lasy i drewno u progu XXI wieku”. 1981, PTL, Wrocław.
 35. „Materiały na jubileuszową sesję naukową z okazji 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego”, 1982, PTL, Warszawa
 36. Materiały na sesję naukową „Zagospodarowanie lasów górskich na przykładzie Beskidu Śląskiego”, 1983, PTL, Jaszowiec.
 37. 1983, Materiały na sesję naukową „Zagospodarowanie drzewostanów jodłowych w regionie Gór Świętokrzyskich”. PTL, OZLP Radom, Kielce.
 38. Materiały na sesję naukową „Siedliskoznawstwo leśne w 40-leciu Polski Ludowej”, 1984, PTL, Gdańsk-Sopot.
 39. 1984, Materiały na sesję naukową "Problemy zagospodarowania jednostek leśnych objętych ochroną przyrody i krajobrazu”. PTL, Radom.
 40. 1985, Materiały na konferencję naukową „Metody oceny zmian środowiska leśnego (monitoring)”. PTL, Warszawa.
 41. 1985,  Materiały na sesję naukową „Kierunki i zasady postępowania w lasach na obszarach objętych ochroną przyrody i krajobrazu lub wymagających ochrony”. PTL, Malinówka.
 42. 1986, Materiały na sympozjum naukowe „Ocena zmian środowiska leśnego”. PTL, Warszawa.
 43. 1986, Materiały na sesję naukową „Szkolnictwo leśne w Polsce Ludowej w świetle aktualnego i perspektywicznego zapotrzebowania na kadrę w zakresie leśnictwa”. PTL, Błażejewko.
 44. 1986, Materiały na konferencję naukową „Gospodarka leśna a zagrożenie lasów województwa kieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Świętokrzyskiej”, PTL Kielce.
 45. 1987, Materiały na sesję naukową „Gospodarka leśna a środowisko”, PTL, Cedzyna k. Kielc.
 46. 1988, Materiały na sesję naukową „Leśne zagospodarowanie gruntów porolnych”, PTL, Orzechowo Morskie.
 47. 1989, Materiały na sesję naukową „Gospodarka w lasach niepaństwowych”, PTL, Biłgoraj.
 48. 1990, Materiały na sesję naukową „W poszukiwaniu nowego modelu leśnictwa polskiego”, PTL, Warszawa.
 49. 1991, Materiały na sesję naukową „Łowiectwo gospodarka leśna”, PTL Krosno-Solina.
 50. 1992, Materiały na sesję naukową „Leśnictwo w procesie przemian społeczno-politycznych kraju”, PTL, Międzyzdroje.
 51. 1992, Materiały na konferencję „Puszcza Notecka – historia, stan obecny i perspektywy”, PTL, RDLP Piła, Poznań-Smolarnia.
 52. 1993, Materiały na sesję naukową „Problemy odtwarzania lasu w Sudetach Zachodnich”, PTL, Szklarska Poręba.
 53. 1994, Materiały na sesję naukową „Nauka -Doświadczalnictwo-Praktyka leśna”, PTL, Rogów.
 54. 1994, Materiały z sympozjum naukowego „Miejsce i rola inżynierii leśnej we współczesnej gospodarce leśnej”. PTL Warszawa.
 55. 1995, Materiały z sympozjum naukowego „Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej”. PTL, IBL, Warszawa.
 56. 1995, Materiały z  sympozjum naukowego „Proekologiczne i produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej”. PTL, Warszawa.
 57. 1995, Materiały na sesję naukową „Gospodarka leśna w Karpatach w zmieniających się warunkach ekologicznych”. PTL, Szczawnica.
 58. 1996, Materiały na sesję naukową „Sosna w Polsce – stan, problemy, perspektywy”, PTL, Łagów Lubuski.
 59. 1997, Materiały na sesję naukową „Leśne Kompleksy Promocyjne - rola, zadania”, PTL, Jedlnia.
 60. 1998, Materiały sympozjum naukowego „Rola planu inżynieryjnego zagospodarowania lasu w wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarce leśnej”, PTL, SGGW, Warszawa.
 61. 1999, Materiały z konferencji naukowej „Klimatyczne uwarunkowania życia lasu”, Zakopane-Kraków.
 62. 1999, Materiały na sesję naukową „Publiczne funkcje lasów. Przyszłość Lasów Państwowych - zasady funkcjonowania i struktura organizacyjne”, PTL, Gdańsk.
 63. 2000, Materiały z konferencji naukowej „Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski”, PTL, Warszawa.
 64. 2001, Materiały z konferencji naukowej „Rola lasów i leśnictwa w ochronie przyrody”, PTL, Malinówka.
 65. 2002, Materiały z sesji naukowej „Rola leśnictwa w ekorozwoju regionalnym”, PTL, Orzechowo Morskie.
 66. 2003, Materiały na sesję naukową „Drzewostany świerkowe, stan, problemy, perspektywy rozwojowe”, PTL. Jaszowiec.
 67. 2003, Materiały z sympozjum naukowego „Potrzeby przeobrażeń studiów leśnych w Polsce”, PTL, Warszawa.
 68. 2004, Materiały na sesję naukową „Współczesne problemy wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego”, PTL Olsztyn-Waplewo.
 69. 2005, Materiały na sesję naukową „Gospodarka leśna na obszarach klęskowych”. PTL, Szklarska Poręba.
 70. 2006, Materiały na sesję naukową „Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa.. Las na styku trzech kultur”. PTL, Lublin.
 71. Materiały na sesję naukową z okazji jubileuszu 125-lecia działalności  PTL „Wyzwania  przyszłości polskiego leśnictwa”, 2007, PTL, Kraków.
 72. Materiały na sesję naukowa „Zasoby przyrodnicze polskich lasów”, 2008, PTL Cedzyna k. Kielc.
 73. Materiały na sesję naukową "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przyszłości polskiego leśnictwa”, 2009, PTL Gorzów Wielkopolski.
 74. Materiały na sesję naukową ”Leśnictwo Bieszczadów - wczoraj, dziś, jutro” 2010, PTL Polańczyk.
 75. Materiały na sesję naukową ”Lasy Polski, Europy i Świata”, 2011, Sękocin Stary.
 76. Materiały na sesję naukową „Wizja rozwoju przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r.”2012, Spała
 77. Materiały na sesję naukową „Leśnictwo wielofunkcyjne , współczesną forma ochrony przyrody”, 2013, PTL, Wałcz.
 78. Materiały na sesję naukową „Problemy rozwoju techniki leśnej”, 2014, Zielona Góra – Mostki k. Świebodzina
 79. Materiały z sympozjum „Las i Zdrowie”, 2014, PTL Oddział Wielkopolski. Poznań
 80. Materiały na sesję naukową „Znaczenie lasów w obronności kraju”, 2015, Toruń
 81. Materiały na sesję naukowa „Komunikacja społeczna w leśnictwie”, 2016, Gdańsk, Cetniewo k. Władysławowa).
 82. Materiały z sesji naukowej „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”, 2017, PTL, Gniezno.
 83. Materiały z sesji naukowej „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”, 2018, PTL, Supraśl
 84. Materiały z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody", 2019, PTL, Darłówko
 85. Materiały z sesji naukowej "Sylwan- dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku", 2021, PTL, Katowice
 86. Materiały z sesji naukowej "Leśnictwo przyszłości", 2022, PTL, Stare Jabłonki
 87. Materiały z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych", 2023, PTL, WałbrzychWydawnictwa PTL opublikowane techniką małej poligrafii
Opublikowano: 30.08.2019

Na tej stronie znajdą Państwo listę wydawnictw Polskiego Towarzystwa Leśnego opublikowanych techniką małej poligrafii w latach 1946 - 2020.

Docelowo z tej strony będzie można pobrać daną pozycję w formacie *.pdf.


 1. Rok 1863 w dziejach lasów Kielecczyzny. Praca zbiorowa, Warszawa 1964.
 2. Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w Polskiej Rzeczypospolite Ludowej, praca zbiorowa, Warszawa 1965.
 3. Doświadczenia nad uprawą topoli na plantacjach., cz. I. i II. Praca zbiorowa, Warszawa 1970.
 4. Destrukcyjne procesy w zabytkach. Działanie środków do ochrony drewna, autor H. Jędrzejewska, Warszawa 1970.
 5. Zbliżenie społeczeństwa do problematyki leśnictwa, praca zbiorowa, Warszawa 1970.
 6. Sylwan w służbie leśnictwa polskiego, autor S. Tyszkiewicz, Warszawa 1970
 7. Polskie Towarzystwo Leśne w Polsce Ludowej (Działalność i kierunki rozwoju), praca zbiorowa, Warszawa 1972.
 8. Osady mgielne w górach, autor K. Ermich, Warszawa 1972.
 9. Żubr a Puszcza Białowieska, autor W. Szczerbiński, Warszawa 1972.
 10. Wpływ zmiany sposobów uprawy gleby na rozwój topoli na plantacjach cz. II praca zbiorowa, Warszawa 1973.
 11. Stan i przewidywany rozwój integracji leśnictwa, przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego w Polsce, autorzy E. Kamiński i W. Fabiszewski Warszawa 1976.
 12. Ochronne i społeczne funkcje lasów jako główne zadania w dobie narastającej konieczności ochrony środowiska, autor M. Czuraj, Warszawa 1976.
 13. Jodła olbrzymia  (Abies grandis Lindl.) – gatunek perspektywiczny w gospodarstwie leśnym, autor J. Tumiłowicz, Warszawa 1977.
 14. 30 lat działalności Oddziału PTL w Radomiu, PTL Radom.1978.
 15. Rola Polskiego Towarzystwa leśnego w reaktywowaniu Wydziału Leśnego w Krakowie, autor K. Heymanowski, Warszawa 1980.
 16. Raport o stanie lasów i gospodarstwa leśnego w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa  1982.
 17. Księga pamiątkowa absolwentów i wychowanków wydziału leśnego i nauczycieli byłej państwowej średniej szkoły rolniczo-leśnej w Żydowicach k. Słonima, woj. nowogródzkie t. I i II. Pod. red. S. Morawskiego i M. Saramowicza, PTL, OKL , NZLP, Gołuchów-Kielce, 1990.
 18. Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 roku. Zespół PTL pod kierunkiem i redakcją  A. Grzywacza, Warszawa, 2014 r.
 19. Udział leśników w obronie ojczyzny, Toruń 2015Publikacje książkowe PTL
Opublikowano: 30.08.2019


Na tej stronie znajdą Państwo listę publikacji książkowych Polskiego Towarzystwa Leśnego z lat 1946 - 2023.

Docelowo z tej strony będzie można pobrać daną pozycję w formacie *.pdf.


 1. Słownik encyklopedyczny dla leśników, drzewiarzy i myśliwych, Praca zbiorowa, Warszawa 1959
 2. Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa 1965. Wydawnictwo przygotowane przez PTL i SITLiD.
 3. Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1918-1964, Szymański B., Markowski S., Warszawa 1967.
 4. Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej, Praca zbiorowa. Warszawa 1967.
 5. Mały słownik ochrony lasu. Koehler W.,  Burzyński J., Łukomski S. Warszawa 1967.
 6. Ścieżka wiedzie przez las, Koehler W., Warszawa 1971.
 7. Z zagadnień zwiększenia produkcyjności lasów w Polsce, Praca zbiorowa. Warszawa 1971.
 8. Twórcy i organizatorzy leśnictwa polskiego na tle jego rozwoju, Praca zbiorowa. Warszawa 1974.
 9. Wstępne wiadomości o badaniach statystycznych metodą reprezentacyjną w leśnictwie, Kędzierski Z., Warszawa 1975.
 10. Mała Encyklopedia Leśna . Praca zbiorowa, Warszawa 1980.
 11. Dzieje Polskiego Towarzystwa Leśnego 1882 - 1982, Kasprzyk S., Warszawa 1984
 12. W głąb lasu. Las w polskiej literaturze i sztuce. Praca zbiorowa, Warszawa 1985
 13. Wykaz stopni i tytułów naukowych nadanych w dziedzinie leśnictwa i drzewnictwa polskiego w latach 1965-1976, Szymański B, Denis B., Warszawa 1989.
 14. Mikołaja Hussowskiego  Pieśń o żubrze, jego postaci, dzikości i o polowaniu na niego w przekładzie Jana Kasprowicza, Warszawa 1994.
 15. Zielona twierdza. Wspomnienia leśników z pracy zawodowej i działalności niepodległościowej w okresie II wojny światowej, Praca zbiorowa. Warszawa 1995.
 16. Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej, Praca zbiorowa ,Warszawa 1995.
 17. Fakty i Ludzie, Zarzyński P., Warszawa 2000.
 18. Nie zapomnieli….Działalność leśników w niemieckich oficerskich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej. Skowronek T., Warszawa 2004.
 19. Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach, prac.  pod. red. K. Pieńkosa, PTL, AWF, SGGW, LP, Warszawa, 2004.
 20. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt, praca zbiorowa, Poznań 2004
 21. Ochrona przyrody w lasach. II. Ochrona szaty roślinnej, praca zbiorowa, Poznań 2005
 22. Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce 1918-2006. t. I i II . Broda  J., PTL,Warszawa 2007
 23. Referaty z I Zjazdu Leśników Polskich, Kraków 1907. PTL. Warszawa 2007
 24. Reprint - Ignacy Szczerbowski „Pamiętnik dwudziestopięciolecia działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1907. PTL, Warszawa 2007.
 25. O roli twórczości w życiu człowieka, T. J. Wodzicki,  PTL, Warszawa 2009
 26. Reprint Słownika Wiktora Kozłowskiego z roku 1846 r.” Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski, Warszawa, 2009
 27. Adam Loret  pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych. PTL, CILP. Warszawa, 2010
 28. Mój Las, moje leśnictwo (zbiorowy pamiętnik absolwentów Wydziału Leśnego SGGW, rocznik 1965), red. K. Rykowski, A. Sobotko, PTL, Warszawa, 2010
 29. Reprint - Henryk Strzelecki - Gospodarstwo lasowe (Las w stanie natury; cięcie lasu) Warszawa - Krosno, 2011
 30. O  twórczości naukowej przy spotkaniu z lasem, T. J. Wodzicki,  PTL, Warszawa , 2012.
 31. Reprint - Kalendarz Myśliwski 2007. Warszawa - Krosno 2012r
 32. Reprint - Adam Kozłowiecki - Gawędy leśne 1933 , 2013r.
 33. Drzewa - pomniki przyrody. A. Grzywacz, J. Pietrzak, 2013r.
 34. Twórczość  naukowa warunkiem rozwoju gospodarki leśnej. T.J. Wodzicki, Warszawa 2014.
 35. Poczet przewodniczących, członków honorowych i kawalerów Medalu Pro Bono Silvae Polskiego Towarzystwa Leśnego w latach 1882 - 2014. P. Zarzyński, Warszawa, 2014.
 36. Dwunastu z listy katyńskiej. Toruń ,2014, Oddział PTL wspólnie z RDLP w Toruniu
 37. Kraina jak liść dębu. A. Milnik  - 2015, tłumaczenie z j. niemieckiego C. Panka)
 38. Reprint – Skorowidz leśny 1909, I. Szczerbowski, J. Miklaszewski, wyd. na zlecenie Oddziału PTL w Lublinie, 2015.
 39. Szczególna Szkoła Leśnictwa w Warszawie 1816-1836, 2016 , pod red. A. Grzywacza, Warszawa 2016, PTL, SGGW Wydz. Leśny
 40. Św. Jan Gwalbert (995-1073) patron pracowników leśnych. J. Wiśniewski, Warszawa ,2017r.
 41. Dzieje Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w Poznaniu  w latach 1866 - 2017,  red. W. Chałupka, Poznań 2017r.
 42. Dąbrowy krotoszyńskie - monografia przyrodniczo-gospodarcza, pod red. W. Danielewicz, Poznań 2017 r. Oddz. Wielkopolski
 43. Nadleśniczy i nie tylko…B. Ważyński,  2018 r., II wyd. PTL
 44. Polskie Towarzystwo Leśne 1882-2019 – Kronika , autor Paweł Zarzyński, Wyd. PTL, Warszawa
 45. Z wielkopolskiego raptularza leśnego , autor Władysław Chałupka, Wyd.  Oddział Wielkopolski PTL, RDLP w Poznaniu
 46. Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody, materiały referatowe z sesji naukowej, Darłówko 12-13.09. 2019 r. , Wyd. PTL
 47. Europejski Zielony Ład- zamierzenia i problemy realizacyjne w leśnictwie, pod red. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Wyd. PTL, 2023 r.