Otrzymaliśmy 18 440 € z Narodowej Agencji Programu Erasmus + w ramach programu POWER
Opublikowano: 25.11.2020

Nasz wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus + o sfinansowanie projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych w Europie, na przykładzie wybranych europejskich towarzystw leśnych”, opiewający na kwotę 18 440 euro (około 80 000 zł) został przyjęty w całości.
 
Przeforsowanie wniosku o sfinansowanie tego projektu nie było łatwe, ze względu na zawiłe procedury konkursowe. Sukces zawdzięczamy głównie zaangażowaniu Kol. Rafała Cieślaka i zdecydowanemu poparciu naszych starań przez Przewodniczącego ZG PTL – dr inż. Janusza Dawidziuka.
 


Umowę finansową dotyczącą realizacji projektu w dniu 22.10.2020 roku podpisali: Andrzej Wyczawski (Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji) oraz  dr inż. Janusz Dawidziuk (Przewodniczący ZG PTL) i dr inż. Wojciech Gil (Sekretarz ZG PTL). Na realizację projektu mamy dwa najbliższe lata.

Przewidziane są kilkudniowe wizyty naszych delegacji w pięciu krajach. Wstępne terminy wyjazdów będziemy musieli jeszcze negocjować z partnerami zagranicznymi i dostosowywać je do warunków panujących zarówno w naszym kraju, jak i w krajach partnerskich.

Naszymi partnerami są następujące Towarzystwa: Czeskie Towarzystwo Leśne, Norweskie Towarzystwo Leśne, Towarzystwo Leśne Islandii, Austriackie Towarzystwo Leśne oraz Litewskie Towarzystwo Leśne.

Liderami delegacji wyjeżdżających do krajów uczestniczących w naszym projekcie zgodzili się zostać: Wiesław Chmielewski (Czechy), Marek Ksepko (Litwa), Artur Delegacz (Norwegia), Rafał Cieślak (Islandia) i Mikołaj Ziemblicki (Austria). Byliby oni odpowiedzialni za współorganizację i podsumowanie poszczególnych wyjazdów, przy wsparciu koordynatorów projektu: Rafała Cieślaka i Jerzego Modrzyńskiego, pozostających w kontakcie z sygnatariuszami umowy dotyczącej realizacji projektu. Przewidziane są merytoryczne szkolenia, zarówno dla koordynatorów projektu, jak i liderów delegacji.

W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników wyjazdów. Powinny w nich wziąć udział osoby zaangażowane w organizację działalności PTL, zwłaszcza w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dorosłych. Oddzielny komunikat w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Leśnego.O wybitnym leśniku słów kilka
Opublikowano: 25.11.2020

autor: Kinga Mazur

Wyjątkowa data, wyjątkowy człowiek i pamiętne wydarzenie – nie mogło to przejść bez echa. Mowa o Adamie Kozłowieckim seniorze – miłośniku przyrody, wybitnym leśniku, który swoją pasją, jaką był las – zarażał innych.
 

Nadleśnictwo Kolbuszowa zaprasza do lektury publikacji pt. „Pamięci Adama Kozłowieckiego – seniora”. Jest to zbiór wspomnień o Adamie Kozłowieckim, o jego rodzinie, a także historii Polskiego Towarzystwa Leśnego, do którego należał.

Publikacja to pokłosie konferencji zorganizowanej przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krośnie, w dniu 28.06.2019 r., dokładnie w 80. rocznicę ostatniego przed II wojną światową zjazdu Towarzystwa Leśnego w Hucie Komorowskiej. Wydarzenie było podzielone na kilka etapów, gdzie główną część stanowiły wystąpienia zaproszonych osób, które przybliżyły nam postać Adama Kozłowieckiego. Pamiątkowa tablica oraz posadzony pod Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej dąb szypułkowy będą na zawsze świadectwem tego wydarzenia.

 Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTL w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa
Opublikowano: 23.10.2020

Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonym w dziale "NASZE OPINE" stanowiskiem Prezydium Zarządu Głównego PTL w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa.Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 10.08.2020

Polskie Towarzystwo Leśne otrzymało pismo z Ministerstwa Środowiska z informacją o naborze wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych. Zwracamy się do wszystkich członków PTL o aktywne promowanie tego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. 8.5 wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska trwa od 03 sierpnia do 11 września 2020.

Więcej informacji na temat wsparcia można znaleźć w przewodniku po działaniu, który został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja Zarządzająca dla PROW 2014-2020) pod adresem www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje.

Przewodnik można również pobrać z naszej strony klikając TUTAJ.

Przewodnik zawiera szczegółowe informacje dotyczące dwóch tzw. działań leśnych tj. "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" oraz "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego".

 Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 15.07.2020


W dniu 25.06.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.


Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 26 lutego 2020 r.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) PTL za rok 2019
 3. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Towarzystwa
 4. Sprawy organizacyjne 120 Zjazdu i Sesji w Katowicach (przełożenie terminu na 2021 r.)
 5. Sprawy wydawnicze: „Służba Służby Leśnej”, autor Ks. Wiktor Ojrzyński, „Lasy Niepodległej” , autor prof. Bohdan Ważyński, biografia dyrektora Adama Loreta.
 6. Sprawy czasopisma „Sylwan”: prezentacja strategii rozwoju Sylwana, powołanie Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma, powołanie Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma, obchody jubileuszu czasopisma, m.in.: sesja referatowa towarzysząca 120 Zjazdowi PTL, wydanie jubileuszowe Sylwana - zamieszczenie artykułów związanych z 200.leciem miesięcznika, medal jubileuszowy, wydanie znaczka i kartki pocztowej, reprint pierwszego numeru/rocznika Sylwana z 1820 roku, wysyłka pisma okolicznościowego oraz reprintu do instytucji naukowych, leśnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 • Uchwałą nr 1/2020 przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe (bilans) Polskiego Towarzystwa Leśnego za rok 2019
 • Uchwałą nr 2/2020 z dniem 1 października 2020 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Sylwan” powierzono prof. dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu,
 • Uchwałą nr 3/2020 z dniem 1 października 2020 r. funkcję Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma „Sylwan” powierzono prof. dr. hab. Dariuszowi Gwiazdowiczowi,
 • Punktem kolejnym posiedzenia była wypowiedź honorowego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzeja Grzywacza w sprawie potrzeby przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika.