Sesja naukowa z okazji 120 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL
Opublikowano: 11.08.2021

Polskie Towarzystwo Leśne przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach organizuje pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Sesję naukową: "Sylwan- dwa wieku historii leśnego czasopisma naukowego" oraz "Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku".

Sesji towarzyszyć będzie również 120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenie to odbędzie się w Katowicach w dniach 9 - 11 września 2021 r.


Główne tezy referatów, które zostaną wygłoszone podczas Sesji naukowej w dniu 09 września 2021 r.:

  1. Dwa wieki działalności leśnego czasopisma naukowego Sylwan- Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
  2. Czasopismo Sylwan i jego rozwój w ostatnim 30- leciu- Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald
  3. Sylwan w służbie obecnej i przyszłej nauki i praktyki leśnej w Polsce- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
  4. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na ekosystemy leśne- Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
  5. Rola lasu w obiegu węgla w przyrodzie, perspektywa globalna i regionalna na najbliższe dziesięciolecia- Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
  6. Zmiany produkcyjności lasów i ich konsekwencje dla gospodarki leśnej- Prof. dr hab. Jarosław Socha
  7. Nowe wyzwania dla ochrony lasu w warunkach globalnych zmian w środowisku- Prof. dr hab. Wojciech Grodzki, Prof. dr hab. Piotr Łakomy
  8. Wyzwania dla hodowli lasu w warunkach dynamicznych zmian klimatu- Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Mgr inż. Krzysztof Rostek
  9. Wyzwania dla urządzania lasu w warunkach dynamicznych zmian cywilizacyjnych- Prof. dr hab. Roman Jaszczak, Mgr inż. Janusz Bańkowski
  10. Lasy i gospodarka leśna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach- Mgr inż. Damian Siebier


Część terenowa Sesji naukowej (10 września 2021 r.)

Trasa nr 1
"Katowice zielone serce Górnego Śląska"- Nadleśnictwo Katowice
Zabytkowe osiedle robotnicze Nikiszowiec, zwiedzanie Muzeum Śląska i ścieżki "Skond my som? Czyli historia i kultura Górnego Śląska w pigułce", lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski (w tym Katowicki Park Leśny), przebudowa drzewostanów (w tym restytucja jodły) szkody górnicze, rekultywacja terenów, Rezerwat "Las Murckowski", Hamerla- trutowisko w Murckach.

Trasa nr 2
"Skarbniki i inne Duchy Kopalni" - Nadleśnictwo Świerklaniec
Szkoła w barokowym Pałacu otoczonym parkiem czyli Technikum Leśne w Brynku, zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach wpisana na listę UNESCO, Zatopiona Kopalnia rud żelaza Bibiela-Pasieki, szkody powstałe wskutek działalności Huty Cynku w Miasteczku Śląskim, piaskownia w leśnictwie Truszczyca.

Trasa nr 3
"Śląskie księżycowe krajobrazy" - Nadleśnictwo Rybnik
Centralne zwałowisko górnicze- największa hałda w Europie, śląskie morze- zalewiska poupadowe ze słonoroślami, Górnicza Sztolnia Ćwiczebna w Wodzisławiu Śląskim, baszta rycerska zwana również Wieżą Romantyczną, grodzisko z VII wieku w leśnictwie Syrynia.

Trasa nr 4
"Cysterskim i Piastowskim Szlakiem" - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Zespół Klasztorno- Pałacowy w Rudach zwany starym Opactwem Cystersów, odrodzony las po największym w powojennej historii Polski pożarze lasu z 1992 roku, oraz po trąbie powietrznej z lipca 2017 r., Szkółka Kontenerowa w Nędzy, Zamek Piastowski w Raciborzu.

Trasa nr 5
"W krainie pszczyńskiego żubra" - Nadleśnictwo Kobiór
Gospodarstwo Szkółkarskie Królówka, mała retencja nizinna na przykładzie zbiorników Piasek Mały i Piasek Duży wraz z utworzonym obszarem mokradłowym, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Zbiornik Goczałkowicki i zwiedzanie Uzdrowiska, Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach i Gajówka Osowiec (gospodarka łowiecka).Konferencja "Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change"
Opublikowano: 10.08.2021

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję: Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change.

Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia związane z wpływem zmian środowiska na skutek obserwowanych zmian klimatycznych na ekosystemy leśne, gospodarkę leśną jak i na otoczenie gospodarcze leśnictwa. Konferencja odbędzie się 7- 8 października 2021 r. w formie hybrydowej (on-line i bezpośrednio na miejscu) w Poznaniu. Oprócz sesji referatowej i posterowej uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w sesji terenowej kończącej konferencję, natomiast w przeddzień konferencji, 6 października, zapraszamy uczestników na warsztaty Effective Scientific Presentation, prowadzone przez jednego z gości.

Serdecznie zapraszamy! Zapisy trwają!

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: https://sparrow.up.poznan.pl/conference2021/homeII Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”
Opublikowano: 23.07.2021

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję naukową „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”,  która odbędzie się w dniach 11-13 października 2021 r.. Konferencję organizuje Instytut Dendrologii PAN oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, wydarzenie to przeprowadzone zostanie w trybie on-line.
 
Celem Konferencji będzie omówienie wyników badań z zakresu ekologii lasu z uwzględnieniem przemian ekosystemów leśnych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym, a także nakreślenie kierunków i perspektyw nowych badań, w tym interdyscyplinarnych, oraz nawiązanie współpracy między ośrodkami naukowymi. W załączeniu przedstawiam szczegółowy opis i plan wydarzenia.

Szczegółowy komunikat można pobrać TUTAJ.

Komunikat nr 2 można pobrać TUTAJ (aktualizacja z dnia 19.08.2021)Nowelizacja polskich norm systemu certyfikacji PEFC
Opublikowano: 22.06.2021

Rozpoczyna się proces nowelizacji polskich norm systemu certyfikacji PEFC. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Leśnego w pracach grupy roboczej uczestniczyć będzie Pani dr Ewa Referowska-Chodak (Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie).

Informacje o procesie nowelizacji dostępne są na stronie https://www.pefc.pl.

Uwagi i propozycje dotyczące opracowywanych norm można przesyłać na adres e-mail dr Ewy Referowskiej-Chodak: ewa_referowska_chodak@sggw.edu.pl.Apel do członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 29.03.2021

Warszawa, 29 marca 2021 r.

Polskie Towarzystwo Leśne zwraca się z apelem do członków i sympatyków z prośbą o aktywność w związku z zagrożeniem dla kontynuacji polskiego modelu czynnej, wielkoobszarowej ochrony przyrody, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej i leśnictwa w lasach Polski.

Obecnie na szczeblu Komisji Europejskiej w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu” tworzone są akty prawne dotyczące europejskiego leśnictwa, które w zaproponowanej formie, poprzez forsowanie modelu segregacji lasów na chronione biernie (wielkopowierzchniowo) i intensywnie produkcyjne, zdaniem wielu ekspertów i przedstawicieli naszego środowiska zdestabilizują wielofunkcyjną gospodarkę leśną w Polsce, a także zagrażają trwałości lasów, ich bioróżnorodności. Są to:
 
•    Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”,
•    Nowa strategia leśna Unii Europejskiej na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego.


Europejska Strategia Bioróżnorodności przewiduje m.in. ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy, w tym 10% obszaru lądowego objętego ochroną ścisłą.

PTL oraz SITLiD wystosowały apel, w którym napisano „może to oznaczać konieczność objęcia ochroną ścisłą nawet 2,5 mln ha lasów” i „zaniechanie aktywnych działań ochronnych (…) spowoduje nie tylko spadek pozyskania drewna, ale także głębokie, negatywne konsekwencje w odniesieniu do ochrony klimatu, ochrony bioróżnorodności, trwałości lasów, dochodów społeczeństwa, rynku pracy i dochodu narodowego” (z całym apelem można zapoznać się na naszej stronie w menu "NASZE OPINIE").

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego opiera się na Europejskiej Strategii Bioróżnorodności i może pomijać fakt, że wielofunkcyjna gospodarka leśna jest instrumentem harmonijnie łączącym cele ochronne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Akty prawne dotyczące tych zagadnień są obecnie tworzone i nie zostały jeszcze przyjęte przez kraje członkowskie UE. Istnieje możliwość wypowiedzenia się przez wypełnienie kwestionariuszy dostępnych na stronach internetowych UE. Kwestionariusze dostępne są na stronach internetowych podanych niżej.
 
Ochrona różnorodności biologicznej: cele odbudowy przyrody w ramach strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation
Termin przesyłania: do 5 kwietnia 2021 r. (do północy czasu brukselskiego).

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation
Termin przesyłania: do 19 kwietnia 2021 r.  (do północy czasu brukselskiego).
 
Polskie Towarzystwo Leśne apeluje do swoich członków o wypełnianie kwestionariuszy i wysyłanie ich na wskazane adresy (indywidualnie i grupowo). Wskazane jest, aby ankiety były wysyłane przez odziały, koła, komisje a także przez indywidualnych członków. Im więcej głosów, tym bardziej będziemy widoczni. Prosimy też o rozpropagowanie tej aktywności wśród wszystkich sympatyków polskiego leśnictwa uznających jego dorobek, ludzi zdrowego rozsądku, wszystkich którzy kochają polskie lasy. Jutro może być za późno!
 
W imieniu Zarządu Głównego PTL
dr inż. Janusz Dawidziuk
dr inż. Jan Łukaszewicz