Medal "Pro Bono Silvae" ustanowiono w 2007 roku z okazji Jubileuszu 125-lecia istnienia PolskiegoTowarzystwa Leśnego. Medalem tym każdego roku honorowana jest jedna osoba lub instytucja szczególnie zasłużona dla rozwoju leśnictwa.

Poniżej awers oraz rewers Medalu "Pro Bono Silvae"

awers Medalu rewers Medalu


Medalem "Pro Bono Silvae" uhonorowani zostali:

 
 1. Prof. dr hab. Andrzej Szujecki - 2007
 2. Prof. zw. dr Józef Broda - 2008
 3. Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki - 2009
 4. Prof. dr hab. Andrzej Klocek - 2010
 5. Dr inż. Janusz Dawidziuk - 2011
 6. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie - 2012
 7. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - 2013
 8. Prof. dr hab. Konrad Magnuski - 2014
 9. Instytut Badawczy Leśnictwa - 2015
 10. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - 2016
 11. Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski - 2017
 12. Technikum Leśne w Białowieży - 2018
 13. Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 2019
 14. Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  - 2019
 15. Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 2019
 16. Prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald - 2021
 17. Dr inż. Kazimierz Szabla- 2022
   


Regulamin przyznawania przez Polskie Towarzystwo Leśne Medalu „Pro Bono Silvae”

 1. Medal „Pro Bono Silvae” (zwany dalej Medalem) przyznawany jest za wybitny wkład w rozwój leśnictwa i polskich lasów oraz za poszerzanie i promocję wiedzy o lasach i leśnictwie. Medal został ustanowiony przez 106 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się w Lublinie w dniach 7-9 września 2006 r. z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału PTL.
 2. Medal może być przyznawany osobom fizycznym lub osobom prawnym, w zasadzie jeden rocznie.
 3. Z inicjatywą nadania Medalu mogą występować: przewodniczący Zarządu Głównego, Zarządu Oddziałów, członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Leśnego, oraz osoby uprzednio wyróżnione Medalem.
 4. Medal przyznaje Kapituła, skład której stanowią: przewodniczący Zarządu Głównego, przewodniczący Oddziału Krakowskiego, przewodniczący Oddziału Warszawskiego, przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Posiedzenia Kapituły Medalu zwołuje przewodniczący Zarządu Głównego PTL oraz kieruje jej obradami. Kapituła rozpatruje wnioski i opiniuje nadanie Medalu większością ważnie oddanych głosów.
 5. Wniosek o nadanie medalu powinien zawierać: imię, nazwisko,  tytuł służbowy, stopień i tytuł naukowy oraz adres miejsca pracy i adres domowy (w przypadku osoby fizycznej), pełną nazwę oraz adres (w przypadku osoby prawnej), wyczerpujące omówienie osiągnięć kandydata, stanowiących podstawę do nadania Medalu.
 6. Medal jest wręczany przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL. Wręczenie Medalu ma każdorazowo charakter uroczysty.
 7. Obsługę Kapituły sprawuje Biuro Zarządu Głównego PTL. Ewidencję nadania Medalu prowadzi sekretariat Zarządu Głównego PTL  w „Księdze Osób i Instytucji Odznaczonych Medalem PRO BONO SILVAE”.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w drodze uchwał Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL, podjętych większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.