Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 15.07.2020


W dniu 25.06.2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.


Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 26 lutego 2020 r.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) PTL za rok 2019
 3. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej Towarzystwa
 4. Sprawy organizacyjne 120 Zjazdu i Sesji w Katowicach (przełożenie terminu na 2021 r.)
 5. Sprawy wydawnicze: „Służba Służby Leśnej”, autor Ks. Wiktor Ojrzyński, „Lasy Niepodległej” , autor prof. Bohdan Ważyński, biografia dyrektora Adama Loreta.
 6. Sprawy czasopisma „Sylwan”: prezentacja strategii rozwoju Sylwana, powołanie Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma, powołanie Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma, obchody jubileuszu czasopisma, m.in.: sesja referatowa towarzysząca 120 Zjazdowi PTL, wydanie jubileuszowe Sylwana - zamieszczenie artykułów związanych z 200.leciem miesięcznika, medal jubileuszowy, wydanie znaczka i kartki pocztowej, reprint pierwszego numeru/rocznika Sylwana z 1820 roku, wysyłka pisma okolicznościowego oraz reprintu do instytucji naukowych, leśnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 • Uchwałą nr 1/2020 przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe (bilans) Polskiego Towarzystwa Leśnego za rok 2019
 • Uchwałą nr 2/2020 z dniem 1 października 2020 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Sylwan” powierzono prof. dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu,
 • Uchwałą nr 3/2020 z dniem 1 października 2020 r. funkcję Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma „Sylwan” powierzono prof. dr. hab. Dariuszowi Gwiazdowiczowi,
 • Punktem kolejnym posiedzenia była wypowiedź honorowego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzeja Grzywacza w sprawie potrzeby przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika.Prof. Andrzej Grzywacz - w sprawie potrzeby przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika
Opublikowano: 15.07.2020


Wypowiedź honorowego przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzeja Grzywacza na posiedzeniu ZG PTL w dniu 25 czerwca 2020 r. w Warszawie w sprawie potrzeby przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika.

    Leśnictwo na tle innych rodzajów działalności gospodarczo-społecznej cechuje się wyjątkowo długimi cyklami wzrostu drzew i drzewostanów, wymagającymi pracy i nadzoru licznych pokoleń gospodarzy. Powoduje to konieczność podejmowania bardzo rozważnych decyzji o długofalowych skutkach oraz wykonywania zabiegów hodowlanych i ochronnych, a także z zakresu zróżnicowanego stopnia intensywności  użytkowania terenów i zasobów drewna, przy równoczesnej dbałości o zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i o ochronę przyrody. 

Taki charakter powierzonego leśnikom do zarządzania mienia własności całego społeczeństwa i obejmującego obszar aż 1/3 powierzchni kraju  oraz stanowiącego bardzo znaczący składnik Skarbu Państwa, wymaga szczególnie wyważonego i sprawdzonego sposobu doboru kadr. Liczyć się powinna przede wszystkim wiedza i wykształcenie, doświadczenie i umiejętności zawodowe, zintegrowana osobowość, dobre i skuteczne kierowanie zespołami pracowników, oddanie służbie lasom i jej dotychczasowy przebieg, pracowitość, stabilność  zatrudnienia.

Zasługi i dokonania polityczne, samorządowe, związkowe lub inne, nie powinny być decydującym elementem awansu zawodowego w leśnictwie, gdyż w pracy polegającej na długoterminowym gospodarowaniu przyrodą w lasach nie ma kadencyjności, szybkich efektów i błyskotliwych sukcesów.  Należy po raz kolejny przypomnieć decydentom o potrzebie poszanowania dorobku i pracy leśników zatrudnionych na różnych stanowiskach oraz o konieczności przestrzegania zasad etosu zawodu leśnika, co jest gwarancją poprawności wzajemnych stosunków oraz utrzymania zwartości i solidarności środowiska leśników.
 
Jestem przekonany, że pomocne w codziennym postępowaniu będzie przestrzeganie zasad zawartych w książkowych opracowaniach „Etos leśnika polskiego” (2005) i „ Służba – służby leśnej” (2020), gdzie interesująco, na szerokim tle historycznym przedstawiono tradycyjne, sprawdzone sposoby budowania dobrych obyczajów i przestrzegania kultury bycia i pracy w kontakcie z ludźmi  i lasem.
                                                                                                       Andrzej GrzywaczKonkurs fotograficzny „Lasy dla społeczeństwa”
Opublikowano: 21.05.2020

Komisja Współpracy z Zagranicą  PTL zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Lasy dla społeczeństwa”, organizowanym z okazji 8. Konferencji Ministerialnej w sprawie ochrony lasów w Europie przez Słowackich Leśników.
Celem konkursu jest podniesienie świadomości na temat społecznych funkcji lasów - jak lasy wspierają nas w naszym codziennym życiu, aby się zaprezentować konieczność utrzymania równowagi między wieloma funkcjami środowiska leśnego, gospodarki i społeczeństwa.
 
Więcej informacji pod adresem:
 
https://foresteurope.org/competition/?fbclid=IwAR3OpbpA1Nb3NuKMtQm_R1M8pWiY5Onna9xPMKEVQ5YkeVNZLnfFug4yclcNowa funkcjonalność na ptl.pl
Opublikowano: 04.05.2020

Pojawiła się nowa funkcjonalność na naszej stronie. W menu "O NAS" znajdą Państwo "WNIOSKI ZJAZDÓW KRAJOWYCH". Jest to miejsce w którym znajdują się wnioski z dorocznych Zjazdów Delegatów Oddziałów od 2003 roku do chwili obecnej.Sesja naukowa z okazji 120 Zjazdu Delegatów Oddziałów PTL w Katowicach
Opublikowano: 06.03.2020


Uprzejmie informujemy, że w dniach 09 -12 września 2020 r. w Katowicach odbędzie się sesja naukowa (10-11.09.2020 r.)  i  120 Zjazd Delegatów Oddziałów PTL (12.09.2020 r.).

Tematyką Sesji będą :
 1. Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”.
 2. „Sylwan” - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” - z okazji jubileuszu czasopisma, organu Towarzystwa.