II Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”
Opublikowano: 23.07.2021

Serdecznie zapraszamy na II Konferencję naukową „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”,  która odbędzie się w dniach 11-13 października 2021 r.. Konferencję organizuje Instytut Dendrologii PAN oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, wydarzenie to przeprowadzone zostanie w trybie on-line.
 
Celem Konferencji będzie omówienie wyników badań z zakresu ekologii lasu z uwzględnieniem przemian ekosystemów leśnych w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym, a także nakreślenie kierunków i perspektyw nowych badań, w tym interdyscyplinarnych, oraz nawiązanie współpracy między ośrodkami naukowymi. W załączeniu przedstawiam szczegółowy opis i plan wydarzenia.

Szczegółowy komunikat można pobrać TUTAJ.

Komunikat nr 2 można pobrać TUTAJ (aktualizacja z dnia 19.08.2021)Nowelizacja polskich norm systemu certyfikacji PEFC
Opublikowano: 22.06.2021

Rozpoczyna się proces nowelizacji polskich norm systemu certyfikacji PEFC. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Leśnego w pracach grupy roboczej uczestniczyć będzie Pani dr Ewa Referowska-Chodak (Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie).

Informacje o procesie nowelizacji dostępne są na stronie https://www.pefc.pl.

Uwagi i propozycje dotyczące opracowywanych norm można przesyłać na adres e-mail dr Ewy Referowskiej-Chodak: ewa_referowska_chodak@sggw.edu.pl.Apel do członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 29.03.2021

Warszawa, 29 marca 2021 r.

Polskie Towarzystwo Leśne zwraca się z apelem do członków i sympatyków z prośbą o aktywność w związku z zagrożeniem dla kontynuacji polskiego modelu czynnej, wielkoobszarowej ochrony przyrody, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej i leśnictwa w lasach Polski.

Obecnie na szczeblu Komisji Europejskiej w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu” tworzone są akty prawne dotyczące europejskiego leśnictwa, które w zaproponowanej formie, poprzez forsowanie modelu segregacji lasów na chronione biernie (wielkopowierzchniowo) i intensywnie produkcyjne, zdaniem wielu ekspertów i przedstawicieli naszego środowiska zdestabilizują wielofunkcyjną gospodarkę leśną w Polsce, a także zagrażają trwałości lasów, ich bioróżnorodności. Są to:
 
•    Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”,
•    Nowa strategia leśna Unii Europejskiej na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego.


Europejska Strategia Bioróżnorodności przewiduje m.in. ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy, w tym 10% obszaru lądowego objętego ochroną ścisłą.

PTL oraz SITLiD wystosowały apel, w którym napisano „może to oznaczać konieczność objęcia ochroną ścisłą nawet 2,5 mln ha lasów” i „zaniechanie aktywnych działań ochronnych (…) spowoduje nie tylko spadek pozyskania drewna, ale także głębokie, negatywne konsekwencje w odniesieniu do ochrony klimatu, ochrony bioróżnorodności, trwałości lasów, dochodów społeczeństwa, rynku pracy i dochodu narodowego” (z całym apelem można zapoznać się na naszej stronie w menu "NASZE OPINIE").

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego opiera się na Europejskiej Strategii Bioróżnorodności i może pomijać fakt, że wielofunkcyjna gospodarka leśna jest instrumentem harmonijnie łączącym cele ochronne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Akty prawne dotyczące tych zagadnień są obecnie tworzone i nie zostały jeszcze przyjęte przez kraje członkowskie UE. Istnieje możliwość wypowiedzenia się przez wypełnienie kwestionariuszy dostępnych na stronach internetowych UE. Kwestionariusze dostępne są na stronach internetowych podanych niżej.
 
Ochrona różnorodności biologicznej: cele odbudowy przyrody w ramach strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation
Termin przesyłania: do 5 kwietnia 2021 r. (do północy czasu brukselskiego).

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation
Termin przesyłania: do 19 kwietnia 2021 r.  (do północy czasu brukselskiego).
 
Polskie Towarzystwo Leśne apeluje do swoich członków o wypełnianie kwestionariuszy i wysyłanie ich na wskazane adresy (indywidualnie i grupowo). Wskazane jest, aby ankiety były wysyłane przez odziały, koła, komisje a także przez indywidualnych członków. Im więcej głosów, tym bardziej będziemy widoczni. Prosimy też o rozpropagowanie tej aktywności wśród wszystkich sympatyków polskiego leśnictwa uznających jego dorobek, ludzi zdrowego rozsądku, wszystkich którzy kochają polskie lasy. Jutro może być za późno!
 
W imieniu Zarządu Głównego PTL
dr inż. Janusz Dawidziuk
dr inż. Jan ŁukaszewiczApel skierowany przez PTL i SITLiD do Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki
Opublikowano: 26.03.2021

W menu "NASZE OPINIE" można zapoznać się z Apelem Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030”, uwzględniające specyfikę, dorobek i dotychczasowe osiągnięcia leśnictwa polskiego w ochronie bioróżnorodności. Zachęcamy do lektury.

Wyżej wymieniony dokument można również pobrać z tego miejsca.O wybitnym leśniku słów kilka
Opublikowano: 25.11.2020

autor: Kinga Mazur

Wyjątkowa data, wyjątkowy człowiek i pamiętne wydarzenie – nie mogło to przejść bez echa. Mowa o Adamie Kozłowieckim seniorze – miłośniku przyrody, wybitnym leśniku, który swoją pasją, jaką był las – zarażał innych.
 

Nadleśnictwo Kolbuszowa zaprasza do lektury publikacji pt. „Pamięci Adama Kozłowieckiego – seniora”. Jest to zbiór wspomnień o Adamie Kozłowieckim, o jego rodzinie, a także historii Polskiego Towarzystwa Leśnego, do którego należał.

Publikacja to pokłosie konferencji zorganizowanej przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krośnie, w dniu 28.06.2019 r., dokładnie w 80. rocznicę ostatniego przed II wojną światową zjazdu Towarzystwa Leśnego w Hucie Komorowskiej. Wydarzenie było podzielone na kilka etapów, gdzie główną część stanowiły wystąpienia zaproszonych osób, które przybliżyły nam postać Adama Kozłowieckiego. Pamiątkowa tablica oraz posadzony pod Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej dąb szypułkowy będą na zawsze świadectwem tego wydarzenia.