Apel do członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 29.03.2021

Warszawa, 29 marca 2021 r.

Polskie Towarzystwo Leśne zwraca się z apelem do członków i sympatyków z prośbą o aktywność w związku z zagrożeniem dla kontynuacji polskiego modelu czynnej, wielkoobszarowej ochrony przyrody, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej i leśnictwa w lasach Polski.

Obecnie na szczeblu Komisji Europejskiej w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu” tworzone są akty prawne dotyczące europejskiego leśnictwa, które w zaproponowanej formie, poprzez forsowanie modelu segregacji lasów na chronione biernie (wielkopowierzchniowo) i intensywnie produkcyjne, zdaniem wielu ekspertów i przedstawicieli naszego środowiska zdestabilizują wielofunkcyjną gospodarkę leśną w Polsce, a także zagrażają trwałości lasów, ich bioróżnorodności. Są to:
 
•    Europejska Strategia Bioróżnorodności do 2030 r. pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”,
•    Nowa strategia leśna Unii Europejskiej na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego.


Europejska Strategia Bioróżnorodności przewiduje m.in. ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy, w tym 10% obszaru lądowego objętego ochroną ścisłą.

PTL oraz SITLiD wystosowały apel, w którym napisano „może to oznaczać konieczność objęcia ochroną ścisłą nawet 2,5 mln ha lasów” i „zaniechanie aktywnych działań ochronnych (…) spowoduje nie tylko spadek pozyskania drewna, ale także głębokie, negatywne konsekwencje w odniesieniu do ochrony klimatu, ochrony bioróżnorodności, trwałości lasów, dochodów społeczeństwa, rynku pracy i dochodu narodowego” (z całym apelem można zapoznać się na naszej stronie w menu "NASZE OPINIE").

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego opiera się na Europejskiej Strategii Bioróżnorodności i może pomijać fakt, że wielofunkcyjna gospodarka leśna jest instrumentem harmonijnie łączącym cele ochronne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Akty prawne dotyczące tych zagadnień są obecnie tworzone i nie zostały jeszcze przyjęte przez kraje członkowskie UE. Istnieje możliwość wypowiedzenia się przez wypełnienie kwestionariuszy dostępnych na stronach internetowych UE. Kwestionariusze dostępne są na stronach internetowych podanych niżej.
 
Ochrona różnorodności biologicznej: cele odbudowy przyrody w ramach strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation
Termin przesyłania: do 5 kwietnia 2021 r. (do północy czasu brukselskiego).

Nowa strategia leśna Unii Europejskiej; https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation
Termin przesyłania: do 19 kwietnia 2021 r.  (do północy czasu brukselskiego).
 
Polskie Towarzystwo Leśne apeluje do swoich członków o wypełnianie kwestionariuszy i wysyłanie ich na wskazane adresy (indywidualnie i grupowo). Wskazane jest, aby ankiety były wysyłane przez odziały, koła, komisje a także przez indywidualnych członków. Im więcej głosów, tym bardziej będziemy widoczni. Prosimy też o rozpropagowanie tej aktywności wśród wszystkich sympatyków polskiego leśnictwa uznających jego dorobek, ludzi zdrowego rozsądku, wszystkich którzy kochają polskie lasy. Jutro może być za późno!
 
W imieniu Zarządu Głównego PTL
dr inż. Janusz Dawidziuk
dr inż. Jan ŁukaszewiczApel skierowany przez PTL i SITLiD do Ministra Klimatu i Środowiska Pana Michała Kurtyki
Opublikowano: 26.03.2021

W menu "NASZE OPINIE" można zapoznać się z Apelem Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030”, uwzględniające specyfikę, dorobek i dotychczasowe osiągnięcia leśnictwa polskiego w ochronie bioróżnorodności. Zachęcamy do lektury.

Wyżej wymieniony dokument można również pobrać z tego miejsca.O wybitnym leśniku słów kilka
Opublikowano: 25.11.2020

autor: Kinga Mazur

Wyjątkowa data, wyjątkowy człowiek i pamiętne wydarzenie – nie mogło to przejść bez echa. Mowa o Adamie Kozłowieckim seniorze – miłośniku przyrody, wybitnym leśniku, który swoją pasją, jaką był las – zarażał innych.
 

Nadleśnictwo Kolbuszowa zaprasza do lektury publikacji pt. „Pamięci Adama Kozłowieckiego – seniora”. Jest to zbiór wspomnień o Adamie Kozłowieckim, o jego rodzinie, a także historii Polskiego Towarzystwa Leśnego, do którego należał.

Publikacja to pokłosie konferencji zorganizowanej przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krośnie, w dniu 28.06.2019 r., dokładnie w 80. rocznicę ostatniego przed II wojną światową zjazdu Towarzystwa Leśnego w Hucie Komorowskiej. Wydarzenie było podzielone na kilka etapów, gdzie główną część stanowiły wystąpienia zaproszonych osób, które przybliżyły nam postać Adama Kozłowieckiego. Pamiątkowa tablica oraz posadzony pod Muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej dąb szypułkowy będą na zawsze świadectwem tego wydarzenia.

 Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTL w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa
Opublikowano: 23.10.2020

Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonym w dziale "NASZE OPINE" stanowiskiem Prezydium Zarządu Głównego PTL w sprawie zmiany resortowej przynależności leśnictwa.Wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opublikowano: 10.08.2020

Polskie Towarzystwo Leśne otrzymało pismo z Ministerstwa Środowiska z informacją o naborze wniosków o pomoc dla właścicieli lasów prywatnych. Zwracamy się do wszystkich członków PTL o aktywne promowanie tego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków w ramach Poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. 8.5 wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska trwa od 03 sierpnia do 11 września 2020.

Więcej informacji na temat wsparcia można znaleźć w przewodniku po działaniu, który został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja Zarządzająca dla PROW 2014-2020) pod adresem www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje.

Przewodnik można również pobrać z naszej strony klikając TUTAJ.

Przewodnik zawiera szczegółowe informacje dotyczące dwóch tzw. działań leśnych tj. "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" oraz "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego".