Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody
Opublikowano: 27.09.2019

Poniżej zamieszczamy referaty wygłoszone na sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody" która odbyła się w dniu 12 września 2019 w Darłówku z okazji 119 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego:
 
 1. Wielofunkcyjna gospodarka leśna- mit czy rzeczywistość - Prof. dr hab. Jan Holeksa
 2. Polski model leśnictwa wobec nowych wyzwań w szybko zmieniającym się świecie - Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk
 3. Stan i perspektywy rozwoju sektora leśno- drzewnego - Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 4. Oczekiwania przemysłu drzewnego wobec gospodarki leśnej- Dr inż. Robert J. Motała
 5. Oczekiwania organizacji przyrodniczych wobec gospodarki leśnej - Dr Andrzej Kepel
 6. Szacunek kosztów ochrony przyrody w lasach w stosunku do przyszłych propozycji i oczekiwań  Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 7. Propozycja regulacji użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym - Prof. dr hab. Tomasz Borecki
 8. Prognoza rozwoju zasobów drzewnych w lasach polskich oraz potencjalne możliwości ich użytkowania - Dr inż. Stanisław Zajączkowski, Dr inż. Bożydar Neroj
 9. Czemu służy certyfikacja gospodarki leśnej - Mgr inż. Damian Zieliński
 10. Działalność Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku stan i perspektywy wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody - mgr inż. Andrzej Modrzejewski
Wszystkie powyższe referaty łącznie można pobrać TUTAJ (plik *.zip, 8 MB)
 Lista materiałów z sympozjów, sesji naukowych, konferencji
Opublikowano: 30.08.2019


Na tej stronie znajdą Państwo listę wydanych przez PTL materiałów z sympozjów, sesji naukowych, konferencji organizowanych przez nasze towarzystwo w latach 1963 - 2019


 1. Materiały na zjazd naukowy „Zagadnienia granicy rolno-leśnej na ziemiach górskich”, 1963, PTL, Kraków.
 2. Materiały z sesji naukowej „Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa”, 1964, PTL Zielona Góra.
 3. Wpływ wysokości podkrzesywania młodych drzew na plantacjach topolowych na ich przyrost”  1965,, Kielce.
 4. Materiały na konferencję naukową „Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, 1965, PTL, SGGW, Warszawa.
 5. Materiały na konferencję Łowiecką”, 1966 PTL, Poznań
 6. Materiały na konferencję „Metody zagospodarowania lasów bukowych w Krainie Bałtyckiej”, 1966, PTL, Szczecin.
 7. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Zasady projektowania melioracji wodnych w lasach w świetle dotychczasowych wyników, uzyskanych w Puszczy Zgorzeleckiej”, 1966, PTL, Ruszów.
 8. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Zagospodarowanie olszy szarej w terenach górskich województwa  rzeszowskiego”,1966,  PTL, Przemyśl.
 9. Materiały na sesję naukową „Problematyka wzrostu produkcyjności lasów w Polsce”, 1968, PTL, Warszawa
 10. Materiały na konferencję „Wykorzystanie obszarów leśnych objętych ochroną dla podniesienia produkcyjności lasów górskich”, 1968, PTL, Turbacz
 11. Materiały na sesję naukową „Las- Przemysł-Człowiek”, 1969, PTL, Katowice.
 12. Materiały na konferencję naukową „Dziś i jutro leśnictwa oraz przemysłu drzewnego w Polsce”, 1969, PTL, SITLiD, Warszawa
 13. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Wybrane problemy budownictwa drogowego w Lasach Państwowych”, 1970, PTL, Warszawa
 14. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Sposoby zagospodarowania lasów jodłowych, bukowych i jodłowomieszanych na Roztoczu”, 1970, PTL, Zwierzyniec-Kosobudy.
 15. Materiały na konferencję naukowo-techniczną  „Zagadnienie sieci dróg leśnych”, 1971, PTL Warszawa.
 16. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Wpływ projektowanych inwestycji hydrotechnicznych na gospodarkę leśną”, 1971, PTL Warszawa.
 17. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Możliwości oczyszczania i leśnego wykorzystania wód ściekowych”, 1971, PTL, IBL, Puczniew.
 18. Materiały na sesję naukową „Kompleksowe wykorzystanie drewna liściastego w przemyśle drzewnym”, 1971, PTL, Gdańsk.
 19. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Problemy wykorzystania naturalnego odnowienia sosny w Puszczy Solskiej”, 1971, PTL, Lublin.
 20. Materiały na sesję naukową z okazji 90-lecia PTL „Rola lasów i leśnictwa w ochronie  środowiska”, 1972, PTL, Warszawa.
 21. Materiały na sesję naukową „Nawożenie gleb leśnych”, 1972, PTL, Kraków.
 22. Materiały na konferencję problemową „Ocena wstępnego programu zagospodarowania zasobów leśnych regionu bieszczadzkiego”, 1973, PTL, Przemyśl.
 23. Materiały na konferencję naukowo-techniczną „Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru Lubelskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie przewidywanych wpływów górnictwa i energetyki na środowisko przyrodnicze i gospodarkę leśną”, 1975, PTL, SITLiD, OZLP , Lublin.
 24. Materiały  z sesji naukowej „Stefan Żeromski niezłomny obrońca Świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej”, 1975, PTL, Kielce.
 25. Materiały z konferencji naukowej „Wykorzystanie i ochrona podrostów”, 1975, PTL, Kraków
 26. Materiały na sesję naukową „Turystyczne zagospodarowanie lasów z uwzględnieniem ochrony środowiska”, 1976, PTL, Malinówka
 27. Materiały na konferencję naukową „Problemy zagospodarowania lasów Puszczy Noteckiej, 1977, PTL, Poznań
 28. Materiały na sesję naukową „Integracja leśnictwa z przemysłem drzewnym”, 1977, PTL, Wrocław.
 29. Materiały na sesję naukową „Problemy lasów niskoprodukcyjnych na przykładzie Puszczy Noteckiej”, 1978, PTL, Poznań.
 30. Materiały na sesję naukową „Cięcia pielęgnacyjne w gospodarstwie leśnym”, 1979, PTL, Osiek - Zamrzenica.
 31. Materiały z sympozjum „Problemy jakości produkcji drzewnej”, 1979, PTL, NOT Oddz. Gdańsk, Gdańsk.
 32. Materiały na sesję naukową „Problemy ustępowania jodły w Karpatach”, 1980, PTL, Kraków.
 33. Materiały na konferencję terenową „Zasady ochrony i zagospodarowania drzewostanów z udziałem jodły na przykładzie regionu kieleckiego”, 1980,  PTL, Suchedniów
 34. Materiały na sesję naukową „Lasy i drewno u progu XXI wieku”. 1981, PTL, Wrocław.
 35. „Materiały na jubileuszową sesję naukową z okazji 100-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego”, 1982, PTL, Warszawa
 36. Materiały na sesję naukową „Zagospodarowanie lasów górskich na przykładzie Beskidu Śląskiego”, 1983, PTL, Jaszowiec.
 37. 1983, Materiały na sesję naukową „Zagospodarowanie drzewostanów jodłowych w regionie Gór Świętokrzyskich”. PTL, OZLP Radom, Kielce.
 38. Materiały na sesję naukową „Siedliskoznawstwo leśne w 40-leciu Polski Ludowej”, 1984, PTL, Gdańsk-Sopot.
 39. 1984, Materiały na sesję naukową "Problemy zagospodarowania jednostek leśnych objętych ochroną przyrody i krajobrazu”. PTL, Radom.
 40. 1985, Materiały na konferencję naukową „Metody oceny zmian środowiska leśnego (monitoring)”. PTL, Warszawa.
 41. 1985,  Materiały na sesję naukową „Kierunki i zasady postępowania w lasach na obszarach objętych ochroną przyrody i krajobrazu lub wymagających ochrony”. PTL, Malinówka.
 42. 1986, Materiały na sympozjum naukowe „Ocena zmian środowiska leśnego”. PTL, Warszawa.
 43. 1986, Materiały na sesję naukową „Szkolnictwo leśne w Polsce Ludowej w świetle aktualnego i perspektywicznego zapotrzebowania na kadrę w zakresie leśnictwa”. PTL, Błażejewko.
 44. 1986, Materiały na konferencję naukową „Gospodarka leśna a zagrożenie lasów województwa kieleckiego ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Świętokrzyskiej”, PTL Kielce.
 45. 1987, Materiały na sesję naukową „Gospodarka leśna a środowisko”, PTL, Cedzyna k. Kielc.
 46. 1988, Materiały na sesję naukową „Leśne zagospodarowanie gruntów porolnych”, PTL, Orzechowo Morskie.
 47. 1989, Materiały na sesję naukową „Gospodarka w lasach niepaństwowych”, PTL, Biłgoraj.
 48. 1990, Materiały na sesję naukową „W poszukiwaniu nowego modelu leśnictwa polskiego”, PTL, Warszawa.
 49. 1991, Materiały na sesję naukową „Łowiectwo gospodarka leśna”, PTL Krosno-Solina.
 50. 1992, Materiały na sesję naukową „Leśnictwo w procesie przemian społeczno-politycznych kraju”, PTL, Międzyzdroje.
 51. 1992, Materiały na konferencję „Puszcza Notecka – historia, stan obecny i perspektywy”, PTL, RDLP Piła, Poznań-Smolarnia.
 52. 1993, Materiały na sesję naukową „Problemy odtwarzania lasu w Sudetach Zachodnich”, PTL, Szklarska Poręba.
 53. 1994, Materiały na sesję naukową „Nauka -Doświadczalnictwo-Praktyka leśna”, PTL, Rogów.
 54. 1994, Materiały z sympozjum naukowego „Miejsce i rola inżynierii leśnej we współczesnej gospodarce leśnej”. PTL Warszawa.
 55. 1995, Materiały z sympozjum naukowego „Ochrona różnorodności biologicznej w zrównoważonej gospodarce leśnej”. PTL, IBL, Warszawa.
 56. 1995, Materiały z  sympozjum naukowego „Proekologiczne i produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej”. PTL, Warszawa.
 57. 1995, Materiały na sesję naukową „Gospodarka leśna w Karpatach w zmieniających się warunkach ekologicznych”. PTL, Szczawnica.
 58. 1996, Materiały na sesję naukową „Sosna w Polsce – stan, problemy, perspektywy”, PTL, Łagów Lubuski.
 59. 1997, Materiały na sesję naukową „Leśne Kompleksy Promocyjne - rola, zadania”, PTL, Jedlnia.
 60. 1998, Materiały sympozjum naukowego „Rola planu inżynieryjnego zagospodarowania lasu w wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarce leśnej”, PTL, SGGW, Warszawa.
 61. 1999, Materiały z konferencji naukowej „Klimatyczne uwarunkowania życia lasu”, Zakopane-Kraków.
 62. 1999, Materiały na sesję naukową „Publiczne funkcje lasów. Przyszłość Lasów Państwowych - zasady funkcjonowania i struktura organizacyjne”, PTL, Gdańsk.
 63. 2000, Materiały z konferencji naukowej „Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski”, PTL, Warszawa.
 64. 2001, Materiały z konferencji naukowej „Rola lasów i leśnictwa w ochronie przyrody”, PTL, Malinówka.
 65. 2002, Materiały z sesji naukowej „Rola leśnictwa w ekorozwoju regionalnym”, PTL, Orzechowo Morskie.
 66. 2003, Materiały na sesję naukową „Drzewostany świerkowe, stan, problemy, perspektywy rozwojowe”, PTL. Jaszowiec.
 67. 2003, Materiały z sympozjum naukowego „Potrzeby przeobrażeń studiów leśnych w Polsce”, PTL, Warszawa.
 68. 2004, Materiały na sesję naukową „Współczesne problemy wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego”, PTL Olsztyn-Waplewo.
 69. 2005, Materiały na sesję naukową „Gospodarka leśna na obszarach klęskowych”. PTL, Szklarska Poręba.
 70. 2006, Materiały na sesję naukową „Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa.. Las na styku trzech kultur”. PTL, Lublin.
 71. Materiały na sesję naukową z okazji jubileuszu 125-lecia działalności  PTL „Wyzwania  przyszłości polskiego leśnictwa”, 2007, PTL, Kraków.
 72. Materiały na sesję naukowa „Zasoby przyrodnicze polskich lasów”, 2008, PTL Cedzyna k. Kielc.
 73. Materiały na sesję naukową "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przyszłości polskiego leśnictwa”, 2009, PTL Gorzów Wielkopolski.
 74. Materiały na sesję naukową ”Leśnictwo Bieszczadów - wczoraj, dziś, jutro” 2010, PTL Polańczyk.
 75. Materiały na sesję naukową ”Lasy Polski, Europy i Świata”, 2011, Sękocin Stary.
 76. Materiały na sesję naukową „Wizja rozwoju przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r.”2012, Spała
 77. Materiały na sesję naukową „Leśnictwo wielofunkcyjne , współczesną forma ochrony przyrody”, 2013, PTL, Wałcz.
 78. Materiały na sesję naukową „Problemy rozwoju techniki leśnej”, 2014, Zielona Góra – Mostki k. Świebodzina
 79. Materiały z sympozjum „Las i Zdrowie”, 2014, PTL Oddział Wielkopolski. Poznań
 80. Materiały na sesję naukową „Znaczenie lasów w obronności kraju”, 2015, Toruń
 81. Materiały na sesję naukowa „Komunikacja społeczna w leśnictwie”, 2016, Gdańsk, Cetniewo k. Władysławowa).
 82. Materiały z sesji naukowej „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”, 2017, PTL, Gniezno.
 83. Materiały z sesji naukowej „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”, 2018, PTL, Supraśl
 84. Materiały z sesji naukowej "Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody", 2019, PTL, DarłówkoMateriały z naszych konferencji naukowych również w internecie!
Opublikowano: 10.06.2019

W tym miejscu znajdą Państwo już wkrótce materiały z Konferencji naukowych organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leśnego.