Władze Towarzystwa

I. ZARZĄD GŁÓWNY

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów,
 2. uchwalanie planów pracy, planów i sprawozdań finansowych oraz aprobowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 3. przyjmowanie członków wspierających i skreślanie ich z listy członków,
 4. zatwierdzanie planów pracy oraz planów i sprawozdań Finansowych Oddziałów,
 5. ustalanie liczby delegatów Oddziałów wybieranych na Zjazd,
 6. zwoływanie Zjazdu Delegatów w sposób i terminach określonych w statucie,
 7. bezpośredni lub pośredni zarząd majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 8. tworzenie bądź likwidacja Oddziałów i nadzorowanie ich działalności,
 9. powoływanie Redaktora Naczelnego „Sylwana",
 10. powoływanie komisji, ustalanie zakresu ich działania oraz powierzanie funkcji przewodniczących komisji,
 11. zgłaszanie wniosków na Zjeździe Delegatów w sprawach nadania godności członka honorowego i odznak honorowych, a także w uzasadnionych przypadkach zgłaszania wniosków o pozbawienie tych godności,
 12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych,
 13. przedstawienie na Zjeździe Delegatów odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 14. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów,
 15. uchwalanie regulaminów: Prezydium Zarządu Głównego, ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów oraz ramowych regulaminów komisji,
 16. ustalanie wzorów pieczęci, znaków, insygniów, symboli i odznak Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego w kadencji 2015 - 2018:
 1. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - przewodniczący
 2. mgr inż. Zyta Bałazy
 3. mgr inż. Leszek Banach
 4. mgr inż. Janusz Bańkowski
 5. mgr inż. Anna Bondar-Zabiciel
 6. mgr inż. Maria Brzozowska
 7. dr inż. Janusz Dawidziuk
 8. mgr inż. Jerzy Flisykowski
 9. mgr inż. Adrzej Gajowniczek
 10. mgr inż. Iwo Gałecki
 11. mgr inż. Bogdan Gieburowski
 12. dr inż. Wojciech Gil
 13. mgr inż. Konrad Grzybowski
 14. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
 15. dr inż. Tomasz Jabłoński
 16. mgr inż. Piotr Kacprzak
 17. mgr inż. Krzysztof Kanecki
 18. mgr inż. Sławomir Kmiecik
 19. mgr inż. Marek Kowalewski
 20. dr hab. Wojciech Kowalkowski
 21. mgr inż. Jan Kraczek
 22. mgr inż. Stanisław Kułak
 23. mgr inż. Maria Łabno
 24. dr inż. Jan Łukaszewicz
 25. mgr inż. Marek Marecki
 26. dr inż. Janusz Mikoś
 27. dr inż. Kazimierz Szabla
 28. mgr inż. Maciej Taborski
 29. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki


II. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
12 osobowe Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

Skład Prezydium w kadencji 2015 - 2018:
 1. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - przewodniczący
 2. dr inż. Janusz Dawidziuk - zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Jerzy Flisykowski - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Kazimierz Szabla - zastępca przewodniczącego
 5. dr inż. Jan Łukaszewicz - sekretarz
 6. dr inż. Wojciech Gil - skarbnik
 7. mgr inż. Maria Brzozowska
 8. mgr inż. Bogdan Gieburowski
 9. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
 10. mgr inż. Konrad Grzybowski
 11. mgr inż. Sławomir Kmiecik
 12. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki


III. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 1. nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Towarzystwa,
 2. przedkładanie Zarządowi w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 3. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
 4. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 5. składanie na Zjeździe Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015 - 2018:
 1. dr inż. Jacek Zientarski - przewodniczący
 2. mgr inż. Waldemar Czajka
 3. mgr inż. Aldona Gajowniczek
 4. mgr inż. Agnieszka Gawron
 5. mgr inż. Danuta Lewandowska
 6. mgr inż. Zbigniew G. Markiewicz


IV. SĄD KOLEŻEŃSKI

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie spraw o nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. rozpatrywanie spraw spornych między członkami wynikłych na tle działalności w Towarzystwie.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2015 - 2018:
 1. mgr inż. Adam Szempliński - przewodniczący
 2. mgr inż. Bogusław Gorzkowski
 3. prof. dr hab. Andrzej Kolk
 4. mgr inż. Henryk Pargieła
 5. mgr inż. Zenon Rzońca
 6. prof. dr hab. Hubert Szramka