Władze Towarzystwa

I. ZARZĄD GŁÓWNY

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów,
 2. uchwalanie planów pracy, planów i sprawozdań finansowych oraz aprobowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 3. przyjmowanie członków wspierających i skreślanie ich z listy członków,
 4. zatwierdzanie planów pracy oraz planów i sprawozdań Finansowych Oddziałów,
 5. ustalanie liczby delegatów Oddziałów wybieranych na Zjazd,
 6. zwoływanie Zjazdu Delegatów w sposób i terminach określonych w statucie,
 7. bezpośredni lub pośredni zarząd majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 8. tworzenie bądź likwidacja Oddziałów i nadzorowanie ich działalności,
 9. powoływanie Redaktora Naczelnego „Sylwana",
 10. powoływanie komisji, ustalanie zakresu ich działania oraz powierzanie funkcji przewodniczących komisji,
 11. zgłaszanie wniosków na Zjeździe Delegatów w sprawach nadania godności członka honorowego i odznak honorowych, a także w uzasadnionych przypadkach zgłaszania wniosków o pozbawienie tych godności,
 12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych,
 13. przedstawienie na Zjeździe Delegatów odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 14. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów,
 15. uchwalanie regulaminów: Prezydium Zarządu Głównego, ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów oraz ramowych regulaminów komisji,
 16. ustalanie wzorów pieczęci, znaków, insygniów, symboli i odznak Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego w kadencji 2022 - 2026
 1. dr inż. Janusz Dawidziuk - przewodniczący
 2. dr hab. Wojciech Kowalkowski- zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Jan Łukaszewicz- zastępca przewodniczącego
 4. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki- - zastępca przewodniczącego
 5. dr inż. Wojciech Gil - sekretarz
 6. dr inż. Emilia Wysocka- Fijorek- skarbnik
 7. mgr inż. Paweł Artych
 8. mgr inż. Janusz Bańkowski
 9. mgr inż. Waldemar Czajka
 10. mgr inż. Jarosław Czarnecki
 11. prof. dr hab. Stanisław Drozdowski
 12. mgr inż. Andrzej Gajowniczek
 13. mgr inż. Jarosław Góral
 14. prof. dr hab. Wojciech Grodzki
 15. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 16. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
 17. mgr inż. Krzysztof Kanecki
 18. mgr inż. Sławomir Kmiecik
 19. mgr inż. Marek Kowalewski
 20. prof. dr. hab. Piotr Łakomy
 21. prof. dr hab. Stanisław Małek
 22. mgr inż. Marek Marecki
 23. mgr inż. Marek Masłowski
 24. dr inż. Janusz Mikoś
 25. dr inż. Tomasz Pacia
 26. mgr inż. Tomasz Partyka
 27. dr inż. Bartłomiej Peret
 28. dr hab. Jarosław Szaban
 29. dr inż. Kazimierz Szabla
 30. mgr inż. Danuta Szydlik


II. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
12 osobowe Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

Skład Prezydium w kadencji 2022 - 2026
 1. dr inż. Janusz Dawidziuk - przewodniczący
 2. dr hab. Wojciech Kowalkowski- zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Jan Łukaszewicz- zastępca przewodniczącego
 4. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki- - zastępca przewodniczącego
 5. dr inż. Wojciech Gil - sekretarz
 6. dr inż. Emilia Wysocka- Fijorek- skarbnik
 7. mgr inż. Janusz Bańkowski
 8. prof. dr hab. Stanisław Drozdowski
 9. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 10. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
 11. mgr inż. Sławomir Kmiecik
 12. dr inż. Tomasz Pacia

III. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 1. nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Towarzystwa,
 2. przedkładanie Zarządowi w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 3. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
 4. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 5. składanie na Zjeździe Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022 - 2026:
 1. dr inż. Jacek Zientarski  - przewodniczący
 2. mgr inż. Anna Bondar-Zabiciel - zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Agata Wyszogrodzka-Jurczyk - sekretarz
 4. dr inż. Leszek Dmitroca
 5. mgr inż. Jan Słowik
 6. mgr inż. Maciej Wodka

   


IV. SĄD KOLEŻEŃSKI

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie spraw o nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. rozpatrywanie spraw spornych między członkami wynikłych na tle działalności w Towarzystwie.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2022 - 2026:
 1. mgr inż. Stanisław Kułak  - przewodniczący
 2. mgr inż. Jan Szramka - zastępca przewodniczącego
 3. mgr Halina Sidor - sekretarz
 4. mgr inż. Adam Czajkowski
 5. mgr inż. Michał Jarosz
 6. prof. dr hab. Jerzy Modrzyński