Władze Towarzystwa

I. ZARZĄD GŁÓWNY

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów,
 2. uchwalanie planów pracy, planów i sprawozdań finansowych oraz aprobowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
 3. przyjmowanie członków wspierających i skreślanie ich z listy członków,
 4. zatwierdzanie planów pracy oraz planów i sprawozdań Finansowych Oddziałów,
 5. ustalanie liczby delegatów Oddziałów wybieranych na Zjazd,
 6. zwoływanie Zjazdu Delegatów w sposób i terminach określonych w statucie,
 7. bezpośredni lub pośredni zarząd majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 8. tworzenie bądź likwidacja Oddziałów i nadzorowanie ich działalności,
 9. powoływanie Redaktora Naczelnego „Sylwana",
 10. powoływanie komisji, ustalanie zakresu ich działania oraz powierzanie funkcji przewodniczących komisji,
 11. zgłaszanie wniosków na Zjeździe Delegatów w sprawach nadania godności członka honorowego i odznak honorowych, a także w uzasadnionych przypadkach zgłaszania wniosków o pozbawienie tych godności,
 12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych,
 13. przedstawienie na Zjeździe Delegatów odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 14. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów,
 15. uchwalanie regulaminów: Prezydium Zarządu Głównego, ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów oraz ramowych regulaminów komisji,
 16. ustalanie wzorów pieczęci, znaków, insygniów, symboli i odznak Towarzystwa.

Skład Zarządu Głównego w kadencji 2018 - 2022:
 1. dr inż. Janusz Dawidziuk - przewodniczący
 2. mgr inż. Jerzy Flisykowski- zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Jan Łukaszewicz- zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Kazimierz Szabla- zastępca przewodniczącego
 5. dr inż. Wojciech Gil - sekretarz
 6. dr inż. Ireneusz Olejarski- skarbnik
 7. mgr inż. Paweł Artych
 8. mgr inż. Iwo Gałecki
 9. mgr inż. Bogdan Gieburowski
 10. prof. dr hab. Wojciech Grodzki
 11. mgr inż. Konrad Grzybowski
 12. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 13. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
 14. mgr inż. Edward Janusz
 15. mgr inż. Tomasz Józwiak
 16. mgr inż. Piotr Kacprzak
 17. mgr inż. Krzysztof Kanecki
 18. mgr inż. Sławomir Kmiecik
 19. mgr inż. Marek Kowalewski
 20. dr hab. Wojciech Kowalkowski
 21. mgr inż. Jan Kraczek
 22. dr inż. Piotr Lutyk
 23. mgr inż. Marek Marecki
 24. mgr inż. Marek Masłowski
 25. dr inż. Janusz Mikoś
 26. mgr inż. Tomasz Partyka
 27. mgr inż. Bartłomiej Peret
 28. mgr inż. Bernard Piecyk
 29. dr hab. Jarosław Szaban
 30. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki


II. PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
12 osobowe Prezydium Zarządu Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego, kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.

Skład Prezydium w kadencji 2018 - 2022:
 1. dr inż. Janusz Dawidziuk - przewodniczący
 2. mgr inż. Jerzy Flisykowski - zastępca przewodniczącego
 3. dr inż. Jan Łukaszewicz - zastępca przewodniczącego
 4. dr inż. Kazimierz Szabla - zastępca przewodniczącego
 5. dr inż. Wojciech Gil - sekretarz
 6. dr inż. Ireneusz Olejarski - skarbnik
 7. mgr inż. Bogdan Gieburowski
 8. prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
 9. prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
 10. mgr inż. Sławomir Kmiecik
 11. mgr inż. Marek Masłowski
 12. prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki


III. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 1. nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Towarzystwa,
 2. przedkładanie Zarządowi w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku, sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
 3. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
 4. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 5. składanie na Zjeździe Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 
Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018 - 2022:
 1. dr inż. Jacek Zientarski - przewodniczący
 2. mgr inż. Anna Bondar-Zabiciel - zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Agnieszka Gawron - sekretarz
 4. mgr inż. Aldona Gajowniczek
 5. mgr inż. Jan Słowik
 6. mgr inż. Janusz Witkowski


IV. SĄD KOLEŻEŃSKI

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie spraw o nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. rozpatrywanie spraw spornych między członkami wynikłych na tle działalności w Towarzystwie.

Skład Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2018 - 2022:
 1. mgr inż. Stanisław Kułak - przewodniczący
 2. mgr inż. Jan Szramka - zastępca przewodniczącego
 3. mgr inż. Michał Jarosz - sekretarz
 4. prof. dr hab. Andrzej Kolk
 5. mgr inż. Henryk Pargieła
 6. prof. dr hab. Jerzy Modrzyński