Wnioski ze 116 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Cetniewie
Opublikowano: 20.09.2016

Obradujący w dniu 9 września 2016 roku w Cetniewie 116 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej pn. „Komunikacja społeczna w leśnictwie”, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Uczestników Zjazdu stwierdza, że:


 1. Sesja naukowa pn. „Komunikacja społeczna w leśnictwie” miała miejsce w czasie, w którym dyskusja na tematy związane z ochroną przyrody oraz z prowadzeniem gospodarki leśnej prowadzona jest w wyjątkowo wysokim nasileniu tak w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Dyskusji tej towarzyszą emocje, które często na plan dalszy odsuwają argumenty merytoryczne. Asumptem do tak prowadzonej dyskusji licznych polemik jest kwestia różnicy zdań co do pożądanych metod ochrony bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej, formułowanych przez Ministra Środowiska i pozarządowe organizacje proekologiczne. Sprawa Puszczy była przedmiotem kilku uchwał i stanowisk, podejmowanych przez nasze Towarzystwo przez kilka ostatnich lat. Zjazd Delegatów PTL w pełni aprobuje ostatnie z tych stanowisk, zaprezentowane przez Zarząd Główny w dniu 22 czerwca br. i stwierdza, że zawarta w nim argumentacja w sposób merytoryczny i rzetelny odzwierciedla poglądy zrzeszonych w Towarzystwie członków, reprezentujących naukę i praktykę leśnictwa polskiego.
 1. Prelegenci, wygłaszający referaty na konferencji naukowej Zjazdu stwierdzali, że efekty komunikacji społecznej w leśnictwie nie zawsze spełniają oczekiwania strony leśnej. Zjazd z uznaniem odnosi się do zaprezentowanych metod i efektów działań z zakresu komunikacji społecznej, szczegółowo omówionych na przykładzie lasów nadbałtyckich i podkarpackich. Działania te zawierają wiele nowatorskich, innowacyjnych przedsięwzięć – i celowe jest ich rozpropagowane i upowszechnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
 1. Uczestnicy Zjazdu stwierdzają, że znaczna część mediów publicznych kształtuje w społeczeństwie opinię, że lasy nie tylko mogą, ale wręcz winny realizować spełnianie swych funkcji społecznych i ochronnych z jednoczesną eliminacją funkcji gospodarczych. Przeciwstawienie się do tak postrzeganej gospodarki leśnej winno stać się jednym z podstawowych celów działania leśników. Problematyka zasad, metod i kierunków współpracy z dziennikarzami mediów tradycyjnych i uczestnikami mediów społecznościowych powinna stać się przedmiotem cyklu szkoleń, które należy  przeprowadzić przy współdziałaniu z wybitnymi fachowcami w zakresie medioznawstwa, w jednostkach Lasów Państwowych oraz jednostkach z nimi współpracujących.
 1. Uczestnicy Zjazdu pozytywnie oceniają dokument „Polityka Komunikacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, wprowadzony w życie załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 października 2015 r.
 1. Główny nurt edukacji społeczeństwa prowadzonej przez Lasy Państwowe i inne podmioty skierowany jest do dzieci i młodzieży wczesnoszkolnej i jest to głównie edukacja przyrodniczo - leśna. Prowadzona przez ponad 2 dziesięciolecia tak ukierunkowana edukacja zdaniem uczestników Zjazdu nie przyniosła leśnictwu w pełni spodziewanych efektów, dlatego należy również ukierunkować ją na prowadzenie edukacji o gospodarce leśnej w szkołach średnich i wyższych oraz dla licznych kręgów społeczności dorosłej.
 1. W związku z zapowiedzianą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą oświaty szczebla podstawowego i średniego i związaną z tym zmianą podręczników szkolnych, popieramy podjęte przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i Ministerstwo Środowiska działania, mające na celu włączenie do treści nauczania elementów propedeutyki wiedzy o lasach, leśnej przyrodzie i gospodarce leśnej.
 1. Uczestnicy Zjazdu popierają wniosek Oddziału PTL w Białymstoku o wystąpienie do Rady Gminy Białowieża o nadanie nazwy jednej z ulic imieniem pierwszego dyrektora Lasów Państwowych - Adama Loreta.
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie kol. Bogdanowi Gieburowskiemu za wieloletnie przewodniczenie Komisji Wniosków PTL.
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Oddziałowi PTL w Gdańsku, organizatorom 116 Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych za doskonałe przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo - poznawczej Zjazdu.
Za Komisję Wniosków
Przewodniczący Komisji: Sławomir Kmiecik
 
Cetniewo, 09 września 2016 r.Wnioski ze 115 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Toruniu
Opublikowano: 27.06.2015

Obradujący w dniu 27 czerwca 2015 roku w Toruniu 115 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego,  po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej Zjazdu pn. „Znaczenie lasów w obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny”, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Uczestników Zjazdu swierdza, że:


 1. Temat sesji naukowej: „Znaczenie lasów w obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny” współbrzmiał z obchodzoną w bieżącym roku 70.tą rocznicą zakończenia II wojny światowej. W wygłoszonych referatach został omówiony i udokumentowany fakt znaczącej roli, jaką lasy i leśnicy odegrali i odgrywają w szeroko rozumianej obronności kraju. Uczestnicy Zjazdu oddają hołd licznie poległym na wielu frontach leśnikom, których męczeństwo i danina krwi przyczyniły się walnie do tego, że współcześnie możemy żyć  w wolnym i niepodległym kraju.
 1. Polskie Towarzystwo Leśne z uznaniem odnosi się do działań podejmowanych zarówno przez  jednostki organizacyjne Lasów Państwowych jak i indywidualnych leśników w zakresie: dokumentowania zlokalizowanych w lasach miejsc straceń, mogił i innych licznych miejsc pamięci, systematycznego dbania o ich utrzymanie, przekazywania osobom korzystającym z lasu wiedzy o nich. Uznajemy za zasadne i konieczne kontynuowanie ujmowania tych miejsc w planach urządzenia lasu jako gruntów zaliczonych do gospodarstwa specjalnego – co zagwarantuje prowadzenie gospodarki leśnej wokół tych obiektów w sposób adekwatny do istniejących lokalnie potrzeb w zakresie ich ochrony.
 1. Polskie Towarzystwo Leśne zwraca się z prośbą do dyrektora generalnego Lasów Państwowych o wsparcie działań, mających na celu przezwyciężenie trudności związanych z budową pomnika Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych.  Towarzystwo nasze opracowało i wydało w roku 2010, wspólnie z CILP,  publikację „Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych” oraz przeprowadziło wśród leśników zbiórkę datków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia, w efekcie czego pomnik został już 4 lata temu wykonany.  Były to wszelkie działania, na jakie stać było funkcjonujące społecznie stowarzyszenie - wobec czego Zjazd PTL apeluje o włączenie do działań finalizujących zadanie pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  
 1. Uczestnicy Zjazdu wnioskują o zorganizowanie ogólnokrajowej konferencji naukowej pod roboczym tytułem „Przyczyny i konsekwencje wpływu decyzji administracyjnych na stan siedlisk, zasobów przyrodniczych, bioróżnorodność, genetykę i krajobraz Puszczy Białowieskiej”.
 1. Na posiedzeniu ZG PTL dokonano likwidacji Komisji Ochrony Lasu. Postulujemy, aby ZG dokonał przywrócenia tejże komisji – np. poprzez połączenie jej z Komisją Ochrony Przyrody i zmianę nazwy - np. na Komisję Ochrony Ekosystemów.
 1. Zjazd PTL składa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Janiakowi, ordynariuszowi diecezji kaliskiej, serdeczne podziękowania za 20- letnią posługę duszpasterską świadczoną na rzecz pracowników jednostek ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym pracowników Lasów Państwowych. Obecność JE wśród nas – w tym i na naszych dorocznych zjazdach – oraz wzajemne kontakty i wymiana poglądów wielokrotnie dowiodły faktu pełnego zrozumienia problemów, z jakimi w naszej pracy się borykamy – i skutkowały podejmowaniem przez Księdza Biskupa czynnych działań, mających na celu udzielenie nam pomocy w ich rozwiązywaniu.
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Toruńskiemu Oddziałowi PTL - organizatorom 115 Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych - za bardzo dobre przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo - poznawczej Zjazdu.
Toruń, dnia 27 czerwca 2015 r.
                                                                                                     
Za Komisję Wniosków
                                                                                                    
/-/ Bogdan Gieburowski
                                                                                                     Przewodniczący KomisjiWnioski ze 114 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze
Opublikowano: 05.09.2014

Obradujący w dniu 5 września 2014 roku w Zielonej Górze 114 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzytswa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na sesji naukowej pn. „Perspektywy rozwoju techniki leśnej”, zwiedzaniu ekspozycji Międzynarodowych Targów Poznańskich „Eko-Las” w Mostkach koło Świebodzina, wysłuchaniu głosów w dyskusji oraz po przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez uczestników Zjazdu stwierdza, że:


 1. popiera przedstawione w syntezie opracowania „Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do roku 2030” – stany , wyzwania i propozycje przyszłych działań dla 10 głównych obszarów rozwoju gospodarki leśnej i ochrony przyrody w lasach,
 1. to społeczne opracowanie, przygotowane przez zespół członków PTL, powinno obok „Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030” oraz przygotowywanego Narodowego Programu Leśnego, służyć wytyczaniu rozwoju i przyszłości polskich lasów i ojczystej przyrody,
 1. popiera dalsze starania zmierzające do umieszczenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisu określającego strategiczne znaczenie lasów państwowych dla środowiska, gospodarki, społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju kraju i jako dobra narodowego nie podlegającego prywatyzacji,
 1. popiera działania nad rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii w gospodarstwach leśnych przy jednoczesnym minimalizowaniu szkód środowiskowych w zbiorowiskach roślinnych dna lasu, gleb i wód,
 1. istnieje potrzeba zmian zasad sortymentacji i odbioru drewna z wykorzystaniem najnowszych możliwości technicznych,
 1. należy uzupełnić oferty dydaktyczne i szkoleniowe w zakresie stosowania nowoczesnych technik i technologii w leśnictwie, z odpowiednimi certyfikatami na każdym poziomie kształcenia, a zwłaszcza na zaniedbanym i niedostosowanym do potrzeb leśnym szkolnictwie zawodowym,
 1. potrzebne jest opracowanie przez Zarząd Główny PTL stanowiska w sprawie przywrócenia leśnictwu i problematyce ekosystemów leśnych, należytego miejsca w gospodarce narodowej i różnego typu urzędach centralnych państwa,
 1. uczestnicy 114 Zjazdu PTL składają serdeczne podziękowania za bardzo dobre przygotowanie sesji naukowej  i terenowej, zwiedzania Międzynarodowych Targów Eko-Las, części statutowej Zjazdu – wszystkim organizatorom: Oddziałowi Zielonogórskiemu PTL, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, w tym w szczególności Nadleśnictwom  Lipinki, Przytok, Sulechów, Świebodzin i Zielona Góra.


Komisja Wniosków: P. Artych (przewodniczący)Wnioski ze 113 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Wałczu
Opublikowano: 07.09.2013

Obradujący w dniu 7 września 2013 roku w Wałczu 113 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego,  po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej Zjazdu pn. „Leśnictwo wielofunkcyjne współczesną formą ochrony przyrody”, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Uczestników Zjazdu,
stwierdza, że:


 1. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach w art.6 ust.1a zdefiniowała trwale zrównoważoną gospodarkę leśną jako „działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów” oraz nałożyła na właścicieli i zarządców lasów obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej w sposób zrównoważony, zapewniający trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania (art.13.1.: „Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania”). Przedmiotem gospodarki leśnej jest ekosystem leśny, który, prócz funkcji użytkowych,  spełnia funkcje naturalne, do których należą funkcje przestrzeni życia, regulacyjne (m.in. w odniesieniu do gospodarki wodnej), ochronne oraz archiwum historii rozwoju przyrody i kultur ludzkich.  
 1. Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest z poszanowaniem w/w zasad i funkcji, dzięki czemu, równolegle z gospodarką leśną, w lasach realizowana jest ochrona przyrody i kształtowana jest różnorodność biologiczna, w efekcie czego udział ekosystemów leśnych we wszystkich formach ochrony przyrody wynosi ponad 60%. Fakty te upoważniają do sformułowania stwierdzenia, że wielofunkcyjna gospodarka leśna jest współczesnym elementem ochrony przyrody.  
 1. Polskie Towarzystwo Leśne, realizując uchwały 111 i 112 Zjazdu Delegatów PTL,  podjęło działania zmierzające do opracowania własnej, autorskiej wizji priorytetów leśnictwa oraz dróg i warunków ich realizacji. Dokument pod nazwą „Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do roku 2030” znajduje się w końcowej fazie opracowywania. Jednocześnie Instytut Badawczy Leśnictwa, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, rozpoczął w listopadzie 2012 roku prace nad opracowywaniem Narodowego Programu Leśnego (NPL), który ma  stać się strategicznym zintegrowanym programem dla całego sektora leśno - drzewnego oraz ochrony przyrody w lasach.
 1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTL do zapewnienia udziału naszego Towarzystwa w pracach nad NPL, m.in. poprzez aktywny udział naszych reprezentantów w siedmiu panelach – przy czym w odniesieniu do tematyki 113 Zjazdu właściwym panelem tematycznym jest panel pn. „Ochrona – lasy i gospodarka leśna, jako narzędzie kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody”.
 1. Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne umożliwiają instytucjom spoza Lasów Państwowych zbyt daleko idącą ingerencję w kształtowanie planu urządzenia lasu, który jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną przez okres dziesięciu lat.  Analogiczna sytuacja ma miejsce w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie planów zadań ochronnych dla utworzonych na gruntach leśnych obszarów Natura 2000.  Ingerencje te, forsowane i wymuszane przez instytucje i organizacje nie ponoszące odpowiedzialności za skutki swych działań, generalnie zmierzają do wyłączania z gospodarki leśnej coraz to nowych obszarów lasów oraz do zmniejszania pozyskania drewna w stopniu nieuzasadnionym nie tylko ekonomicznie, ale również przyrodniczo i społecznie.
 1. W celu umożliwienia optymalizacji relacji pomiędzy gospodarką leśną a ochroną  (zwłaszcza bierną) terenów leśnych, należy ustalić granicę gospodarczo – ochronną  w lasach, poprzez podjęcie prac nad nowelizacją ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mających na celu: ustanowienie dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych organem ochrony przyrody, powierzenie dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych nadzoru nad obszarem Natura 2000 w przypadku, gdy dominującą część powierzchni obszaru stanowią grunty leśne – analogicznie do nadzoru, który aktualnie sprawują dyrektorzy RDOŚ lub RZGW.
 1. Zjazd wyraża opinię, że najwłaściwszą drogą do nowelizacji w/w aktów prawnych będzie uzyskanie aprobaty uczestników wspomnianej w p. 4 niniejszej uchwały konferencji panelowej „Ochrona”, której przeprowadzenie zaplanowano na m-c maj 2014 roku. W konferencji wezmą udział przedstawiciele wszystkich grup społecznych zainteresowanych lasami i dobrami leśnymi - w tym drewnem - oraz przedstawiciele ośrodków naukowych, samorządów, stowarzyszeń zawodowych, organizacji pozarządowych, polityków i przedstawicieli resortów rządowych.  Zdaniem uczestników Zjazdu przygotowane przez ekspertów panelu propozycje nowelizacyjne winny zostać skonsumowane poprzez wniesienie ich przez Ministra Środowiska jako propozycji do rządowej inicjatywy ustawodawczej.
 1. Uczestnicy Zjazdu z niepokojem stwierdzają, że, podobnie jak i na poprzednich Zjazdach, powraca tematyka gospodarowania zasobami przyrody w Puszczy Białowieskiej.  Asumptem do ponownego wniesienia na obradach tej tematyki stał się fakt arbitralnego - nie mającego podstaw prawnych, gospodarczych czy przede wszystkim przyrodniczych - określenia przez Ministra Środowiska dla nadleśnictw puszczańskich (Białowieża, Browsk, Hajnówka) etatu cięć. Efektem tej decyzji jest postępujący rozpad drzewostanów, który spowoduje zmniejszenie bioróżnorodności świata roślin i zwierząt oraz utratę dobrego stanu zachowania białowieskich biocenoz oraz niezwykłej wartości zasobów genowych i bazy nasiennej. Nie bez znaczenia są idące w miliony złotych straty gospodarcze. Uczestnicy Zjazdu postulują podjęcie działań zmierzających do cofnięcia decyzji z dnia 9 października 2012 r., zatwierdzającej plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej na  lata 2012 – 2021. Konieczne jest przywrócenie rozmiaru zabiegów hodowlano - ochronnych w drzewostanach ponad 100 letnich, w szczególności świerkowych. Tylko plan, sporządzony według potrzeb hodowlano - ochronnych ekosystemów leśnych i w pełni zgodny z zadaniami  ochronnymi dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska  daje szansę na zahamowanie negatywnych zjawisk i utrzymanie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego Puszczy.
 1. Uczestnicy Zjazdu wyrażają dezaprobatę dla trwającej od kilku lat procedury lokalizacji pomnika Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych.  Polskie Towarzystwo Leśne opracowało i wydało w roku 2010, wspólnie z CILP,  publikację „Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych” oraz przeprowadziło wśród leśników zbiórkę datków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia, w efekcie czego pomnik został 2 lata temu wykonany.  Były to wszelkie działania, na jakie stać było działające społecznie stowarzyszenie. Zjazd PTL apeluje do dyrektora generalnego Lasów Państwowych o podjęcie działań, mających na celu przezwyciężenie negatywnych opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków co do lokalizacji pomnika na skwerze obok Ministerstwa Środowiska w Warszawie.  Optymalnym efektem tych działań byłoby odsłonięcie pomnika w roku 2014 – roku jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Oddziałowi Nadnoteckiemu PTL, organizatorom 113 Zjazdu oraz towarzyszącej  mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych za bardzo dobre przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo – poznawczej Zjazdu.


Wałcz, dnia 07 września 2013 r.

                                                                                                      Za Komisję Wniosków
                                                                                                     /-/ Bogdan Gieburowski
                                                                                                     Przewodniczący KomisjiWnioski ze 112 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Spale
Opublikowano: 01.09.2012

Obradujący w Spale 112 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej Zjazdu pn. „Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 roku”, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Uczestników Zjazdu,stwierdza, że:


 1. Tematyka obrad Zjazdu stanowi realizację postanowień ubiegłorocznego, 111 Zjazdu delegatów PTL, który w swej uchwale uznał, że „zasadne jest, aby PTL podjęło działania zmierzające do opracowania własnej, autorskiej wizji priorytetów leśnictwa oraz dróg i warunków ich realizacji dla lasów polskich bez względu na kategorię ich własności, na okres 20 - 30 lat”. Wcielając w życie ten zapis uchwały Zarząd Główny PTL postanowił, że opracowywany społecznie  dokument będzie nosił roboczy tytuł Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do roku 2030.  W Oddziałach Towarzystwa oraz komisjach problemowych odbyły się zebrania, na których przedstawiona została propozycja opracowania Wizji oraz przeprowadzona została szeroka  dyskusja, w efekcie której Towarzystwo uzyskało opinie i oceny członków  i zaproszonych gości tak co do tematyki, która w Wizji ujęta być powinna, jak też i dróg prowadzących do jej opracowania. Był to pierwszy etap realizacji uchwały 111 Zjazdu.
 1. Drugim etapem była sesja naukowa naszego 112 Zjazdu, w całości poświęcona wizji lasów i leśnictwa w założonej perspektywie czasowej. Wizję swą - w 21 referatach - przedstawili Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz wybitni przedstawiciele nauki, reprezentujący praktycznie wszystkie dziedziny nauk leśnych. Autorzy referatów dokonali także analizy krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych funkcjonowania leśnictwa. Plonem konferencji naukowej są autorskie opracowania, w których zawarte zostały propozycje co do treści oraz stopnia szczegółowości opracowywanego dokumentu.  Propozycje te są jednocześnie wnioskami z konferencji, które realizować winno  w swej działalności Towarzystwo.
 1. Z uwagi na mnogość propozycji i ich szeroki zakres tematyczny nie ma praktycznej możliwości enumeratywnego wyspecyfikowania wniosków w niniejszej uchwale, wobec czego Zjazd akceptuje propozycję Zarządu Głównego PTL, aby, w trzecim etapie opracowywania Wizji, wnioski wyłonić z referatów, a następnie przedłożyć zespołom ekspertów, opracowującym prognozy i strategie dla różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, z Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Eksperci ci powinni wnioski nasze skonfrontować z istniejącymi prognozami gospodarczymi, ekonomicznymi, demograficznymi itd., po czym powołany przez Zarząd Główny PTL zespół redakcyjny  przystąpiłby do ostatecznego sformułowania naszej Wizji przyszłości polskich lasów i leśnictwa do roku 2030. Byłby to czwarty, końcowy etap opracowywania dokumentu.
 1. Uczestnicy Zjazdu z niepokojem stwierdzają, że, podobnie jak i na poprzednich Zjazdach, powraca tematyka gospodarowania zasobami przyrody w Puszczy Białowieskiej.  Asumptem do wniesienia na obradach tej tematyki stał się m.in. fakt arbitralnego określenia przez Ministra Środowiska dla nadleśnictw puszczańskich etatu cięć, bez uwzględnienia opracowań naukowych oraz z pominięciem ustaleń szeroko konsultowanego w trakcie opracowywania projektu Planu Urządzenia Lasu (wyliczony etat optymalny wyniósł 350 tys.m3, etat zaproponowany - uwzględniający w maksymalnym stopniu pozostawienie bez cięć starszych drzewostanów -  107 tys.m3,  natomiast Minister ustalił etat na poziomie  48,5 tys.m3).  Z negacją Uczestników spotkała się niezwykle napastliwa publikacja Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot pt. Blues Żubra,  w której w sposób prymitywny i wręcz wulgarny atakowane są władze samorządowe, miejscowa społeczność i leśnicy. Zjazd PTL zajmuje stanowisko wobec tej publikacji tylko dlatego, że jej wydanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zdaniem Zjazdu oburzające są - i nie powinny mieć miejsca przypadki - że tego typu publikacje uwiarygadniane są poprzez współfinansowanie ich ze środków publicznych. 
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie organizatorom 112 Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych za doskonałe przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo – poznawczej Zjazdu.
 
Spała, dnia 01 września 2012 r.
                                                                                                 
     Za Komisję Wniosków
                                                                                                     /-/ Bogdan Gieburowski
                                                                                                     Przewodniczący Komisji