Wnioski ze 108 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Cedzynie k. Kielc
Opublikowano: 06.09.2008

Wnioski i postulaty 108 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się w Cedzynie k. Kielc, 6 września 2008 r. podzielono na 3 grupy:
 • wnioski dotyczące ochrony przyrody w lasach,
 • wnioski dotyczące problematyki lasów i leśnictwa,
 • oraz wnioski dotyczące funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Leśnego.


I. Dotyczące ochrony przyrody w lasach

 1. Wygłoszone przez wybitnych specjalistów referaty na Sympozjum „Zasoby przyrodnicze polskich lasów”, raz jeszcze stwierdziły, że w ekosystemach leśnych  bytuje około 60-65 % wszystkich gatunków roślin, zwierząt, grzybów i  mikroorganizmów. Oznacza to, że leśnicy gospodarując na 1/3 powierzchni lądowej Polski, ponoszą wielką odpowiedzialność za stan i ochronę różnorodności  biologicznej i nie mogą być pomijani, co się niestety często zdarza w decyzjach dotyczących prawa i realizacji zadań ochrony przyrody w naszym kraju.
 2. Składamy podziękowania leśnikom i współpracującym z nimi naukowcom i  przedstawicielom pozarządowych ruchów i organizacji przyrodniczych za  przeprowadzenie w latach 2006 i 2007 inwentaryzacji przyrodniczej, której wyniki pozwolą na precyzyjniejszą ochronę siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i zasadami tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura  2000.
 3. Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że dobrze realizowane są zasady wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W ostatnich latach nadal następuje wzrost powierzchni lasów, wzrost zapasów drewna przy zwiększonym jego pozyskaniu, następuje zwiększone wypełnianie funkcji społecznych poprzez udostępnianie lasów na cele edukacyjne, łowieckie, turystyczne i rekreacyjne oraz zbioru płodów runa leśnego – przy zachowaniu dużej różnorodności biologicznej oraz ochronie zagrożonych siedlisk i gatunków, ważnych dla ochrony przyrody na obszarze Polski i Europy.
 4. Uważamy za konieczne wprowadzenie zasady wartościowania działań gospodarstwa leśnego na rzecz ochrony przyrody. Należy opracować stosunkowo proste metody i sposoby wyliczania kosztów pośrednich, bezpośrednich oraz tzw. utraconych korzyści. Pożytecznym byłoby przygotowywanie rocznych raportów Lasów Państwowych o ochronie przyrody i szerokie informowanie społeczeństwa o dokonaniach rzeczowych i poniesionych na ich realizację kosztach, w szczególności kręgi organizacji ekologicznych.

II. Dotyczące problematyki lasów i leśnictwa

 1. W trosce o ochronę lasów wszystkich form własności apelujemy do Ministra Środowiska o intensyfikację prac nad aktualizacją powierzchni lasów niepaństwowych. Od dziesięcioleci wiele dziesiątków tysięcy hektarów powierzchni zalesionej gruntów porolnych i odnowionych naturalnie pozostaje w  ewidencji geodezyjnej gruntami rolnymi.
 2. Postulujemy aby Minister Środowiska powołał zespół ekspertów w celu ustalenia stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych w rezerwatach przyrody Puszczy Białowieskiej oraz opracowania metod postępowania ochronnego w rezerwatach i sąsiadujących z nimi drzewostanach gospodarczych, wobec zagrożenia ze strony zespołu korników świerkowych.
 3. Popieramy ideę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych powołania Zespołu Doradców, spośród wybitnych naukowców i praktyków, który tworzyłby osłonę naukową ciągłości rozwoju Lasów Państwowych i innowacyjności systemu zarządzania lasami.
 4. Uważamy za konieczne opracowanie z inicjatywy kierownictwa Lasów Państwowych nowych zasad sprzedaży drewna.
 5. Z niepokojem obserwujemy narastającą ilość powstających i obowiązujących w PGL LP zarządzeń, co może doprowadzić do zdominowania prac i działalności typowo leśnej przez jej elementy biurokratyczne oraz zmniejszyć samodzielność i inicjatywy nadleśnictw, spowodować nadmierną centralizacją zarządzania obszarami lasów i  kadrami pracowników.
 6. Zwracamy uwagę całemu środowisku leśników na konieczność dalszego rozwoju prac glebowo-siedliskowych w lasach wszystkich form własności oraz nadania gleboznawstwu leśnemu właściwej rangi w urządzania lasu i planowaniu hodowlanym.
 7. Przyjmujemy do wiadomości i realizacji sprawozdania i wnioski z sesji naukowej „Buk na granicy gromadnego zasięgu i jego rola w gospodarce leśnej RDLP Lublin”, która odbyła się w maju 2008 r. na terenie Nadleśnictwa Chotyłów.

III. Dotyczące funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Leśnego
 
 1. Należy rozważyć możliwość wykorzystania obecności na sesji naukowej i zjeździe   delegatów członków Komisji problemowych i funkcjonalnych PTL, do organizacji    roboczych spotkań poświęconych przedyskutowaniu najpilniejszych i aktualnych problemów wchodzących w obszar ich zainteresowań. Efektem takich spotkań mogłoby być przedstawienie Zjazdowi Delegatów projektów ewentualnych stanowisk i wniosków. Spotkania takie miałyby również na celu zaktywizowanie pracy komisji, niewykorzystanych dotąd w pełni struktur naszego Towarzystwa.
 2. Wszyscy członkowie  oraz struktury organizacyjne PTL powinny w swoich działaniach bardziej intensywnie eksponować pozycję naszego Towarzystwa jako niezależnej społecznej organizacji pozarządowej, także przy wykorzystaniu środków masowego przekazu.
 3. Zwracamy uwagę Oddziałom Towarzystwa na potrzebę i obowiązek trwałego upamiętniania wybitnych leśników i znaczących zdarzeń oraz rocznic na terenach objętych działalnością oddziałów terenowych.
 4. Postulujemy, aby Komisja Wniosków miała charakter stały (na całą kadencję), a wnioski i postulaty były przygotowywane do akceptacji Zjazdu Delegatów przez cały rok. Powinno to sprzyjać ich lepszemu przygotowywaniu pod względem merytorycznym i stylistycznym.
 5. Uczestnicy sympozjum i 108 Zjazdu PTL w Cedzynie koło Kielc wyrażają wielkie podziękowania za wzorową organizację i serdeczną gościnę jakiej na Ziemi Świętokrzyskiej  udzielili nam – Dyrekcja i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Zarządy i członkowie Oddziałów Świętokrzyskiego i Radomskiego PTL.
     
                                                                                 Przewodniczący Komisji Wniosków

                                                                                    
                                                                                      /-/   Mgr inż. Jacek Liziniewicz
Cedzyna k. Kielc, 6 września 2008 r.Deklaracja Krakowska Polskiego Towarzystwa Leśnego z okazji 107 Zjazdu Delegatów PTL w Krakowie
Opublikowano: 07.09.2007

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych z okazji 125-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego i 100. rocznicy I Ogólnego Zjazdu Polskich Leśników w 1907 r. w Krakowie oraz sesji naukowej „Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa” towarzyszącej 107 Zjazdowi Delegatów Oddziałów PTL – które odbyły się w dniach 6-7 września 2007 roku w Krakowie – pragną przypomnieć społeczeństwu, że lasy są nierozłącznie związane z historią i przyszłym rozwojem naszego  kraju, gdyż:

 • pełnią funkcje ochronne, stabilizują obieg wody, chronią glebę przed erozją, kształtują klimat i skład powietrza atmosferycznego, są dominującym miejscem bytowania rodzimych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów, są znaczącym i bezcennym elementem ojczystego krajobrazu,
 • pełnią funkcje produkcyjne, dostarczając surowców i półproduktów przemysłowych oraz spożywczych, jak: drewno, owoce, grzyby, zioła lecznicze,
 • kształtują korzystne warunki dla zdrowia, turystyki i wypoczynku społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy, służą rekultywacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz zagospodarowaniu gruntów nieprzydatnych rolnictwu,
 • pełnią ważną rolę w ochronie przyrody, rozwoju kultury, nauki, oświaty, edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz obronności państwa.


Gospodarowanie ekosystemami leśnymi poprzez realizację trwałej, zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa środowiskowego państwa, ale także dla kształtowania międzynarodowej solidarności społecznej, przez realizację zasad ekorozwoju oraz wypełnianie konwencji i zobowiązań międzynarodowych oraz dyrektyw i przepisów prawnych Unii Europejskiej.

Mamy świadomość poważnych zagrożeń dla ekosystemów leśnych powodowanych przez klęski żywiołowe oraz bezpośrednią i pośrednią działalność człowieka, w postaci: przemysłowych i komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza; zmniejszania się zasobów wodnych, w tym obniżania się poziomu wód gruntowych; wpływu na gleby leśne zanieczyszczeń rzek i jezior; wzrostu zagrożenia pożarowego lasu; wzmożonej penetracji lasów przez ludzi i związanego z tym zaśmiecania lasów; niekiedy nadmiernego  pozyskiwania płodów runa leśnego; kłusownictwa i kradzieży drewna; wzrastającej podatności drzewostanów na choroby i szkodniki; skutków susz, powodzi i huraganów oraz innych anomalii pogodowych.

Przeciwdziałanie zagrożeniom trwałości i zdrowotności lasów wymaga pomocy i współpracy całego społeczeństwa – dzieci, młodzieży i dorosłych, wszystkich środowisk, resortów, jednostek administracji państwowej i samorządowej. Wyłącznie własnymi środkami  służb leśnych nie da się powstrzymać degradacji środowiska leśnego. Apelujemy w związku z tym o: wysoką kulturę zachowania się w lasach, przestrzeganie obowiązujących przepisów, powstrzymanie się od zaśmiecania lasu i wypalania traw, udział w zalesianiu i zadrzewianiu kraju, ochronę leśnej przyrody.

Zapewnienie w przyszłości polskim lasom i ojczystej przyrodzie możliwości   realizacji licznych funkcji oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych przez leśnictwo wymaga spełnienia określonych warunków oraz wprowadzenia różnorodnych rozwiązań w krótko i długoterminowej perspektywie, zarówno w sferze polityki leśnej państwa, jak i w relacjach między leśnictwem a jego otoczeniem społecznym oraz w sferze wewnętrznej gospodarki leśnej. Do ważniejszych problemów i potrzeb ich rozwiązań, należą:

1.  W zakresie polityki leśnej państwa:

 •  zachowanie państwowej własności lasów zarządzanych przez organizację gospodarczą Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”,
 • zapewnienie leśnictwu właściwego i trwałego miejsca w strukturach administracyjnych państwa,
 • stworzenie lepszych warunków,  sprzyjających wykonywaniu przepisów prawa leśnego przez właścicieli lasów prywatnych, poprzez doskonalenie nadzoru i doradztwa, udzielanie pomocy finansowej oraz wspieranie zrzeszeń leśnych, a także włączenie leśnictwa prywatnego w system Narodowego Programu Leśnego,
 • zbudowanie sprawnego systemu planistyczno-prognostycznego w leśnictwie dostarczającego informacji na potrzeby prowadzenia zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz sprawowania nadzoru państwa nad lasami,
 • kontynuowanie i aktywizację programu zwiększenia lesistości kraju,
 • zaliczanie  wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz akumulacji masy drewna na pniu do wartości produktu krajowego brutto,
 • urynkowienie przedsięwzięć związanych z redukcją emisji CO2 i pochłanianiem węgla przez ekosystemy leśne,
 • sprzyjanie rozwojowi nauk leśnych i leśnych placówek badawczych,
 • zwiększanie roli społeczeństwa, w tym towarzystw naukowych i leśnych związków zawodowych w procesie tworzenia i opiniowania polityki leśnej oraz jej realizacji,
 • tworzenie struktur i mechanizmów sprzyjających lepszemu współdziałaniu leśnictwa z władzami samorządowymi,
 • wzmocnienie wpływu najwyższych władz państwa na sprawy realizacji przez Lasy Państwowe polityki gospodarczej i polityki ekologicznej, a zwłaszcza „Polityki leśnej państwa”, utrzymanie fundamentalnej zasady samofinansowania się leśnictwa, co wymagać będzie ekonomicznego wspierania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

2.    W zakresie współpracy ze społecznym i gospodarczym otoczeniem leśnictwa:

 • stwarzanie mechanizmów zapewniających właściwe relacje cen i kosztów w ramach całego łańcucha produktów pochodzenia leśnego, a także poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania gospodarki leśnej, w tym również wzmożenie podaży pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • uznanie trwałego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej za jedną z form współczesnej ochrony przyrody, jak również faktu znaczącego udziału leśnictwa w obszarowej, indywidualnej i gatunkowej ochronie przyrody, a także uznanie za ustawową formę ochrony przyrody w lasach tzw. ochrony wielkoobszarowej wraz z „Programami ochrony przyrody” stanowiącymi integralną część operatów urządzania lasu,
 • włączenie Lasów Państwowych w nurt działalności leśnej Unii Europejskiej i zwiększenie możliwości korzystania z różnorodnych programów rozwojowych,
 • zwiększenie udziału terenowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w aktywizacji obszarów wiejskich i realizacji programów regionalnych, między innymi poprzez zwiększenie szans rozwoju sektora usług leśnych,
 • poszerzenie dotychczasowych metod pracy instytucji leśnych i ich kompetencji w zakresie kreowania publicznych funkcji lasu i zapobiegania potencjalnym konfliktom na tle odmiennych sposobów użytkowania lasów przez różne grupy społeczeństwa,
 • wypracowanie zasad zagospodarowania ekosystemów leśnych na obszarach europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000,
 • rozwijanie metod, środków i obiektów edukacji leśnej społeczeństwa, obejmowanie coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży procesem dydaktycznym, pełniejsze wykorzystywanie doświadczenia leśników w prowadzeniu edukacji ekologicznej społeczeństwa,
 • przeprowadzenie kampanii społecznych, w tym marketingowych oraz stymulowanie aktywności leśników w celu uzyskania większego wsparcia społeczeństwa w realizacji założeń polityki leśnej, a zwłaszcza  ze strony polityków i parlamentarzystów.

3.    W zakresie wewnętrznej administracji leśnictwa:
 
 • śledzenie i przygotowanie gospodarki leśnej do ewentualnych zmian klimatu i zjawisk globalizacyjnych,
 • stałe doskonalenie planów i programów oraz warunków nauczania w średnim i wyższym szkolnictwie leśnym, aby uzyskiwać nowe kadry o najwyższych kwalifikacjach,
 • powołanie zespołu naukowego monitorującego rozwój i problemy leśnictwa w krajach Unii Europejskiej i na świecie oraz śledzącego zagrożenia i przyszłościowe wyzwania dla  lasów,
 • poznanie i skwantyfikowanie zależności przyczynowo-skutkowych miedzy strukturą lasu i poziomem świadczonych przez niego funkcji, co powinno prowadzić do wypracowania metod rozważnego wykorzystywania i alokacji funkcji lasu na wzór metod regulacji użytkowania drzewostanów,
 • zwiększenie regionalnej i lokalnej samodzielności decyzji oraz odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie ekosystemami leśnymi z uwagi na ich regionalne zróżnicowanie pod względem różnorodności  i społeczno – gospodarczego znaczenia, odejście od nadmiernej centralizacji,
 • poszukiwania nowych technologii i metod zagospodarowania drzewostanów oraz ochrony i kształtowania różnorodności biologicznej z wykorzystywaniem najnowszych zdobyczy nauki i wiedzy leśnej, biologicznej i technicznej,  
 • kierowanie się w doborze kadr leśnych przede wszystkim kwalifikacjami zawodowymi, wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością kierowania zespołami pracowników, a nie kryteriami pozamerytorycznymi.
Warunkiem powodzenia realizacji powyższych zamierzeń polskiego leśnictwa i sprostania nadchodzącym wyzwaniom, jest uwzględnienie w codziennej działalności zasad wzrostu, konkurencyjności i spójności w ramach ogólnych zasad ekorozwoju. Generalnym wyzwaniem rozwoju leśnictwa jest opracowanie długookresowej wizji w efekcie szerokiej, społecznej debaty, a później skonstruowanie strategii i szczegółowych planów działania, nowych elementów do założeń  polityki leśnej państwa.

Wszystkim ludziom powinno towarzyszyć poczucie odpowiedzialności za losy świata i życia na Ziemi, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu i stanie biosfery odgrywają ekosystemy leśne. Stąd my leśnicy, w sposób szczególny jesteśmy odpowiedzialni za stan naszych lasów i całego środowiska przyrodniczego.
Sto lat temu na zakończenie I Ogólnego Zjazdu Leśników Polskich opublikowano krótką odezwę do „Braci Leśnej”. W jej zakończeniu  zawarto zdanie „Trzeba nam w czyn zmienić słowa i obietnice. ! A więc Bracia do pracy ! ”.
Czekają nas liczne wyzwania dla dobra polskich lasów i ojczystej przyrody. Członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego zgłaszają gotowość do uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

Kraków, 7 września 2007 roku
Auditorium  Maximum
Uniwersytetu JagiellońskiegoWnioski ze 106 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Lublinie
Opublikowano: 09.09.2006

Wnioski ze 106 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Sesji Naukowej pn. „Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa – las na styku trzech kultur”, który odbył się  w Lublinie, w dniach 7- 9 września 2006 roku.


 1. 106 Zjazd PTL zleca wszystkim członom i strukturom Towarzystwa aktywne włączanie się w poznawani i rozwijanie kulturotwórczej roli lasu i leśnictwa, poprzez organizację spotkań referatowych, seminariów, zbiory materiałów i informacji z tego zakresu oraz popieranie wydawnictw o takiej tematyce. Współcześnie bardzo intensywnie rozwijające się funkcje społeczne lasu powodują potrzebę poznawania i pogłębiania wiedzy o humanistycznych aspektach ekosystemów leśnych, co jest szczególnie przydatne w trakcie realizacji edukacji leśnej społeczeństwa. Uczestnicy Zjazdu z satysfakcją przyjęli tematykę sesji naukowej w Lublinie.
 1. Zobowiązuje się Zarząd Główny do wystąpienia do Ministra Środowiska o merytoryczną i prawną pomoc dla Zakładów Usług Leśnych w uzyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Masowy odpływ siły roboczej z naszego kraju, głównie do państw UE, może spowodować kryzys w realizacji podstawowych zadań gospodarczych leśnictwa.
 1. Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarząd Główny do wystąpienia do Ministra Środowiska o zaniechanie zamiaru likwidacji gospodarstw pomocniczych oraz zmniejszania nakładów budżetowych na fundusz płac w parkach narodowych.
 1. Zobowiązuje się Zarząd Główny do wystąpienia do Ministra Środowiska o uznanie „Programów ochrony przyrody”, będących integralną częścią Operatu Urządzania Lasu, za podstawowy dokument prowadzenia działalności w nadleśnictwie w zakresie ochrony przyrody na obszarach leśnych objętych siecią Natura 2000.
 1. Uczestnicy 106 Zjazdu PTL z zadowoleniem przyjmują informację o inicjatywie Ministra Środowiska przejęcia i prowadzenia wiodących średnich szkół leśnych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
 1. Uczestnicy Zjazdu widzą potrzebę podjęcia prac nad opracowaniem „Kodeksu Leśnika Polskiego” we współpracy z działającymi w leśnictwie organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.
 1. Zjazd Delegatów zobowiązuje oddziały i komisje Towarzystwa do uwzględnienia w planach pracy w 2007 roku uroczystości związanych ze 125-leciem działalności PTL oraz  zorganizowanie regionalnych obchodów tego jubileuszu, który jest świętem całego polskiego leśnictwa.
 1. Zobowiązuje się Zarząd Główny do wystąpienia z wnioskami o nadanie szczególnie zasłużonym i wybitnym członkom Towarzystwa odznaczeń państwowych i resortowych z okazji jubileuszu – 125 lecia.
 1. Zjazd postuluje rozszerzenie współpracy Towarzystwa z odpowiednimi organizacjami leśnymi w krajach sąsiednich, zwłaszcza w Białorusi i na Ukrainie. Należy również dążyć do pełniejszego zrównoważenia warunków wymiany miedzy Polskim i Niemieckim Towarzystwem Leśnym.
 1. W związku z przedstawieniem przez Komisję Rewizyjną zróżnicowanej oceny działalności komisji problemowych i funkcjonalnych, zobowiązuje się Zarząd Główny do dokonania pogłębionej analizy dokonań i prac tych komisji oraz przeprowadzenia ich weryfikacji.
 1. Uczestnicy 106 Zjazdu Delegatów PTL składają serdeczne podziękowania Oddziałowi Lubelskiemu Towarzystwa, Kierownictwu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, nadleśniczym oraz pracownikom nadleśnictw: Lubartów, Parczew, Puławy, Tomaszów, Józefów, Biłgoraj, Włodawa, Sobibór oraz Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego za wzorową organizację Zjazdu, Sesji Naukowej i wyjazdów terenowych – za trud i pracę związaną z organizacją i naszym pobytem w lubelskich lasach.

 
 
Lublin, 9.09.2006 r.

                                                                     Przewodniczący
                                                                                                       Komisji Wniosków
                                                                                               /-/    Dr inż. Jacek Zientarski

 Wnioski ze 105 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Szklarskiej Porębie
Opublikowano: 03.09.2005

Wnioski z Sesji Naukowej pn. „Gospodarka leśna na obszarach klęskowych” i 105 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się  w dniach 1-3 września 2005 r. w Szklarskiej Porębie.


 1. Delegaci na Zjazd PTL zobowiązują Zarząd Główny do rozpoczęcia działań organizacyjnych w celu godnego uczczenia jubileuszu 125-lecia powstania Towarzystwa, przypadającego w 2007 roku.
 1. Zjazd zwraca się z serdeczną prośbą do członków Towarzystwa oraz instytucji i organizacji  leśnych o przekazywanie materiałów i eksponatów związanych z działalnością i historią PTL, na rzecz przygotowywanej wystawy o Towarzystwie, przez Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie.
 1. Zjazd PTL wyraża podziw i uznanie dla wielkiego trudu leśników włożonego w odbudowę ekosystemów leśnych Karkonoszy i Gór Izerskich, po wielkiej klęsce ekologicznej, jaka miała wyjątkowe nasilenie na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wysiłek ten oraz poniesione nakłady finansowe przez Lasy Państwowe, nie są w społeczeństwie dostatecznie znane i doceniane. Postulujemy aby osiągnięcia te zostały upamiętnione poprzez ufundowanie tablicy na pomniku, zlokalizowanym w licznie odwiedzanym przez turystów miejscu, na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie.
 1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTL do pisemnego wystąpienia do Ministra Środowiska oraz Wojewodów, aby w pracach nad wyznaczaniem obszarów leśnych do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, w pracach Seminariów Biogeograficznych rozważających nowe obszary do włączenia do sieci oraz w pracach zespołów ekspertów opracowujących „Plany ochrony obszarów NATURA 2000” w większym zakresie uczestniczyli leśnicy, w tym reprezentujący PTL. Nie może być bowiem takiej sytuacji, żeby o obszarach leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych decydowano bez udziału leśników – gospodarzy takich terenów.
 1. Wyrażamy zaniepokojenie pojawiającymi się w środowisku drzewiarzy propozycjami utworzenia Izby Leśno-Drzewnej, której zadaniem miałoby być między innymi, dostosowanie rozmiaru pozyskania drewna do aktualnych potrzeb szeroko rozumianego przemysłu drzewnego.
 1. Zjazd wnioskuje do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o przyspieszenie prac nad opracowaniem znowelizowanej metodyki określania i wyznaczania stref uszkodzeń drzewostanów od zanieczyszczeń powietrza.
 1. Szkodotwórcze zjawiska zachodzące w lasach o charakterze klęskowym, wymagają podjęcia dalszych badań nad ich naturą, przyczynami i mechanizmami przebiegu, a także podjęcia pilnych działań techniczno-biologicznych nad ograniczaniem szkód do wielkości tzw. gospodarczo znośnej, w tym również określenia rodzaju i rozmiaru wykonywania zabiegów i działań  profilaktycznych.
 1. Uczestnicy Zjazdu uważają za słuszne prowadzenie przebudowy drzewostanów na leśnych obszarach klęskowych i zagrożonych, przebudowy drzewostanów, polegającej na zmianie składu gatunkowego i ich struktury, bardziej dostosowanych do lokalnych warunków i siedlisk. Na siedliskach najbardziej korzystnych dla wzrostu sosny i innych rodzimych gatunków drzew iglastych, nie należy rezygnować z ich udziału w trakcie prowadzenia przebudowy drzewostanów.
 1. Zjazd zwraca się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zainicjowanie i zamówienie prac badawczych nad długoterminową prognozą wpływu zmian klimatycznych na lasy i gospodarkę leśną, aby na tej podstawie wypracować strategię reagowania leśnictwa na zmiany, których wystąpienie okazać się może wysoce prawdopodobne.
 1. Uczestnicy Zjazdu polecają Zarządowi Głównemu ponowne wystąpienie naszego Towarzystwa do Ministra Środowiska i Komitetu MaB z wnioskiem, o powołanie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery na obszarze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej (a nie tylko jak dotychczas obszaru Białowieskiego Parku Narodowego).
 1. Uważamy, że należy zgłosić poprawkę do „Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, aby w przypadku lasów prywatnych opinię o celowości zmian wyrażały nie tylko Izby Rolnicze, ale również przedstawiciele właściwej terytorialnie administracji Lasów Państwowych.
 1. W trosce o wysoki poziom wiedzy i umiejętności kadr ze średnim wykształceniem leśnym, postulujemy o wystąpienie Zarządu Głównego do Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o pilne działania w sprawie przejęcia  wiodących 6-7 średnich szkół leśnych przez Resort.
 1. Zarząd Główny PTL powinien zwrócić się do Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie znaczącej pomocy finansowej dyrekcjom regionalnym LP i nadleśnictwom w rewalidacji gruntów byłych poligonów wojskowych.
 1. Uważamy, że korzystnym byłoby ponownie wydać uaktualniony folder o PTL, rozszerzony o informacje o polskim leśnictwie i o aktualnych zagrożeniach naszych lasów.
 1. Zjazd zwraca się do Komisji Historycznej PTL o rozszerzenie problematyki zainteresowań o zagadnienia utrwalania i zachowania starych nazw leśnych, inwentaryzacji obiektów kubaturowych z ich dokumentacją, ochrony pomników i obiektów historycznych w lasach.
 1. Zobowiązujemy Zarząd Główny do zainteresowania się „Raportami o realizacji konwencji o różnorodności biologicznej”, a Komisję Ochrony Przyrody PTL do ich oceny i zajęcia stanowiska w tej sprawie.
 1. Uczestnicy 105 Zjazdu Delegatów PTL składają serdeczne podziękowanie Oddziałowi Wrocławskiemu Towarzystwa, kierownictwu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, nadleśniczym oraz pracownikom Nadleśnictw: Szklarska Poręba, Świeradów, Pieńsk, Śnieżka, Wałbrzych, Kamienna Góra oraz Leśnego Banku Genów w Kostrzycy i Karkonoskiego Parku Narodowego, za wzorową organizację Zjazdu, wielką serdeczność przyjęcia uczestników podczas Zjazdu, sesji naukowej i wyjazdów terenowych – za trud i pracę związaną z organizacją i naszym pobytem w lasach dolnośląskich.
 
                                                                     
                                                                           Przewodniczący Komisji Wniosków
                                                                                    Dr inż. Jacek ZientarskiWnioski ze 104 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Waplewie
Opublikowano: 18.09.2004


Poniżej przedstawiamy wnioski ze 104 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się w  Waplewie w dniu 18 września 2004 r.


 1. Zjazd Delegatów Oddziałów PTL zobowiązuje Zarząd Główny do ponownego wystąpienia do Premiera i Prezydium Sejmu RP za pośrednictwem Ministra Środowiska z wnioskiem o pilną nowelizację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych  uwzględniającą specyfikę wykonawstwa prac leśnych.
 1. Zjazd apeluje do ogółu leśników o wyzbywanie się spotykanego czasami zbyt serwilistycznego podejścia do wpływających z zewnątrz inicjatyw np. zbyt szczegółowej procedury certyfikacji gospodarki leśnej, czy też pozostawienia zbyt  szerokiego marginesu niepewności, co do sposobów zarządzania i ochrony europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na obszarach leśnych.
 1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny aby zwrócił się z apelem do wszystkich Oddziałów PTL o aktywne włączenie się do dalszego doskonalenia programów i sposobów  realizacji edukacji  leśnej społeczeństwa.
 1. Zjazd Delegatów składa podziękowanie Zarządowi Głównemu za trafne wybranie bardzo istotnej i aktualnej tematyki sesji naukowej towarzyszącej 104 Zjazdowi.
 1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do wystąpienia do Generalnego Dyrektora LP z wnioskiem aby w skład Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie powoływany był  przedstawiciel PTL, organizacji która w przeszłości w sposób niezwykle aktywny i wytrwały zabiegała o utworzenie Muzeum Leśnictwa.
 1. Prywatyzacja usług leśnych niesie z sobą niebezpieczeństwo obniżenia jakości wykonawstwa prac leśnych. Uczestnicy Zjazdu zobowiązują Zarząd Główny do wystąpienia do odpowiednich władz z wnioskiem dostosowania istniejących szkół leśnych do szkolenia robotników leśnych i przyjęcia perspektywicznie zasady, że warunkiem zatrudnienia przy wykonawstwie prac leśnych jest posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego leśnego.
 1. Zjazd Delegatów PTL zobowiązuje Zarząd Główny do zgłoszenia Ministrowi Środowiska potrzeby zmian niekorzystnych dla lasów państwowych następujących zapisów w nowej ustawie o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r.:
 • Lasy Państwowe zostały pozbawione możliwości otrzymania z budżetu państwa odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione np. żubra, bobra,
 • Pominięto dotychczasowy zapis stwierdzający, że na obszarze parku krajobrazowego, w skład którego wchodzą obszary zarządzane przez Lasy Państwowe zadania z zakresu ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami programu ochrony przyrody, będącego częścią obowiązującego planu urządzania lasu.
 1. Uczestnicy 104 Zjazdu Delegatów PTL składają serdeczne podziękowania Oddziałowi Olsztyńskiemu PTL i Kierownictwu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie za wzorowe przygotowanie warunków i zadbanie o serdeczny oraz koleżeński przebieg 104   Zjazdu Delegatów, łącznie z sesją naukową  i wycieczką terenową.
 1. Uczestnicy Zjazdu PTL proszą Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych o pilne opracowanie ramowych wytycznych prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniających elastyczne normy i zasady jej prowadzenia, dostosowanych do lokalnych warunków, zwłaszcza w zakresie hodowli i ochrony lasu.
 1. Zjazd PTL uznaje potrzebę przygotowania opracowania przez Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska, traktującego o możliwościach i warunkach finansowego wsparcia polskiego leśnictwa, ujętych w istniejących oraz projektowanych dokumentach i planach Unii Europejskiej na lata 2007-2013 (zgodnie z 7-letnimi okresami planistycznymi UE).
 1. Zjazd sugeruje Zarządowi Głównemu PTL powołanie nowej Komisji ds. Leśnictwa Unii Europejskiej.

                                                                                                                                          
                                                               Przewodniczący Komisji Wniosków
 
                                                                        Dr inż. Tadeusz Chodnik
Waplewo 18. 09. 2004 r.