Wnioski ze 103 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Ustroniu-Jaszowcu
Opublikowano: 13.09.2003

Wnioski ze 103 Zjazdu Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbył się w dniu 13 września  2003 r. w Ustroniu-Jaszowcu


 1. W celu integracji środowiska PTL oraz pozyskania nowych członków należy stworzyć stronę internetową Towarzystwa, jak również oddziałów terenowych oraz otwarte warsztaty szkoleniowe dla wszystkich jego członków i sympatyków.
 1. W związku z możliwością, przewidywaną w znowelizowanym Statucie PTL uzyskiwania przez Oddziały Towarzystwa osobowości prawnej, opracować należy wzorcowy Statut dla Oddziałów, które będą się o to ubiegać.
 1. Polskie Towarzystwo Leśne deklaruje aktywny udział w obchodach 80. lecia organizacji Lasy Państwowe na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Zarząd Główny Towarzystwa opracuje propozycje uczestnictwa w tych obchodach
 1. Zjazd Delegatów akceptuje wystąpienie Zarządu Głównego PTL w sprawie programu „Natura 2000” do  Sejmu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Zjazd wyraża niepokój w związku z propozycją przekazywania nadzoru nad obszarami objętymi programem „Natura 2000” dyrektorom parków narodowych i krajobrazowym poza granicami tych parków. Propozycja ta zawarta jest w projekcie ustawy z dnia 10.07.2003 r. o ochronie przyrody w art. 98 ust. 3 w związku z art. 26 ust.1. Proponowany taki ustawowy zapis może być zarzewiem wielu konfliktów. W tym także merytorycznych i kompetencyjnych. Zjazd uważa że nadzór nad konkretnym obszarem objętym programem „Natura 2000”, powinien sprawować właściciel lub zarządzający terenem na którym ten obszar się znajduje. W przypadku terenu lasów państwowych powinien to być nadleśniczy LP, w przypadku terenu parku narodowego – dyrektor parku narodowego, w przypadku parku krajobrazowego – właściciel terenu lub zarządzający terenem wchodzącym w skład tego parku.
 1. Zjazd zwraca się do Ministra Środowiska z prośbą o przekazywanie PTL do opiniowania projektów aktów prawnych związanych tematycznie z leśnictwem, ochroną przyrody i łowiectwa. Mające ponad 121 letnią historię Polskie Towarzystwo Leśne grupuje w swych szeregach wybitnych specjalistów z dzieciny leśnictwa, w tym z gospodarki leśnej, łowieckiej i ochrony przyrody.
 1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTL do wyrażenia opinii na temat propozycji zmian w ustroju Lasów Państwowych, w kontekście pojawiających się w tym zakresie propozycji  i opinii. Opinię taką należy wypracować i upowszechnić.
 1. Zmienić dotychczasową formę sprawozdań ZG PTL i Głównej Komisji Rewizyjnej, w kierunku przedstawiania szczegółowych sprawozdań za okresy kadencji, a informacje o węzłowych kwestiach w sprawozdaniach rocznych; koncentrować się na kwestiach merytorycznych.
 1. Członkostwo w PTL  rozszerzyć na leśników i pracowników związanych z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, między innymi pod kątem wpływania na podniesienie poziomu gospodarowania w tych lasach.
 1. Na obszarach zagrożenia trwałości lasu położonych w wyższych partiach  Beskidu Śląskiego i Żywieckiego należy wspierać badania i prace nad rewitalizacją zdegradowanych siedlisk w celu wypracowania wzorców i zasad przebudowy tych drzewostanów na zasadach ekologicznych i genetycznych. Uzyskane doświadczenia dotyczące postępowania hodowlanego stanowić będą cenną informację do wykorzystania przy rozwiązywaniu problemów związanych z zamieraniem i rozpadem drzewostanów świerkowych na terenie całego kraju.
 1. Zjazd wyraża serdeczne podziękowanie gospodarzom i organizatorom 103 Zjazdu Delegatów PTL w Ustroniu tj. Oddziałowi PTL w Katowicach, RDLP w Katowicach oraz zaangażowanym w to nadleśnictwom. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTL do przekazania na piśmie tego podziękowania.
 1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PTL do opracowania redakcyjnego wniosków i ich przekazanie właściwym adresatom.
 
 
 
 
Ustroń-Jaszowiec, 13 09 2003 r.

Przewodniczący
                                                                                     Komisji Uchwał i Wniosków
                                                                                    
                                                                                    /-/ mgr inż. Wiesław Wiącek