Ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Sylwan (5/2024)
Opublikowano: 19.07.2024


W tym zeszycie zamieszczono następujące artykuły:

 1. Rozwój i obecne perspektywy polityki Unii Europejskiej w zakresie lasów i leśnictwa w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
 2. Ocena wybranych właściwości fizycznych, mechanicznych i energetycznych świerkowego drewna poużytkowego – studium przypadku.
 3. Różnorodność gatunkowa i struktura troficzna nicieni zasiedlających ściółkę wykazują istotne różnice między zamierającymi monokulturami świerkowymi a naturalnymi lasami mieszanymi w ukraińskich Karpatach.
 4. Rynek drzewnych produktów leśnych w Serbii i analiza jego dynamicznych składowych.
 5. Możliwość wykorzystania oktadekanianu potasu (C17H35COOK) w ochronie upraw drzew liściastych i iglastych przed szkodami powodowanymi przez jeleniowate.Apel w sprawie obrony godności leśników - w imieniu Rady Krajowej ZLP w RP
Opublikowano: 12.07.2024

Warszawa, 12.07.2024 r.
Szanowni Państwo
APEL W SPRAWIE OBRONY GODNOŚCI LEŚNIKÓW

W stulecie istnienia Lasów Państwowych zwracamy się z potrójnym apelem:

1. Nie pozwalajcie na eksperymenty, które pozornie są ekologiczne, chroniące lasy, a zniszczą polską przyrodę!
2. Nie pozwalajcie na zniszczenie Lasów Państwowych!
3. Nie pozwalajcie na niszczenie polskich leśników!


W ostatnim czasie praktycznie każdego dnia natrafiamy na medialne negatywne informacje o polskich leśnikach. To głównie doniesienia o "wycinkach", "niszczeniu przyrody", "wyrzynaniu puszcz" itp. Manipulowanie, zakłamywanie, oczernianie oraz przedstawianie nas w jak najgorszym świetle. To zmasowana i zaplanowana akcja, która ma zniszczyć pracę naszą i naszych przodków, zbrukać nasz dobry wizerunek, honor oraz godność.
 
Nie zawłaszczamy dla siebie polskich lasów. Rozumiemy potrzebę zmian i chcemy w nich uczestniczyć podczas szerokiej, publicznej, apolitycznej dyskusji w oparciu o wspólną wiedzę, szacunek do obowiązującego prawa oraz całego środowiska naturalnego.


Już od stu lat, my, pracownicy Lasów Państwowych jak najlepiej dbamy i nieustannie powiększamy zielone bogactwo lasów, które należy do całego narodu. Skutecznie i czynnie chronimy całą przyrodę oraz poszczególne gatunki. Wspieramy działalność Parków Narodowych i badania naukowe dla dobra polskiej przyrody. Angażujemy się z całych sił, często nie tylko jako pracownicy, ale zupełnie prywatnie, w wiele dziedzin życia społecznego, działalność różnych stowarzyszeń i organizacji, samorządów, uczestniczymy w wielu projektach, zajmujemy się edukacją przyrodniczą.

To zrozumiałe, że jako pracownicy państwowego przedsiębiorstwa jesteśmy obserwowani i oceniani. W pełni rozumiemy obowiązek poddania się ocenie społecznej, krytyce czy kontroli. Nie mamy prawa obrażać się i odmawiać udzielania rzetelnej informacji o naszej działalności. Wręcz przeciwnie, bardzo chętnie rozmawiamy o naszej pracy, która jest jednocześnie pasją i służbą dla lasów i ludzi. Uważamy, że jesteśmy profesjonalnie przygotowani, zarówno teoretycznie jak i praktycznie, do odpowiedzialnej pracy jaką jest ochrona przyrody i klimatu oraz zarządzanie lasami państwowymi. Dlatego szanując innych i ich poglądy chcemy uczestniczyć w dialogu społecznym. Jednak nam, będącym w państwowej służbie również należy się szacunek. Politycy, samorządowcy i przedstawiciele mediów właśnie z leśnikami oraz przyrodnikami powinni dyskutować i wymieniać poglądy o wszelkich sprawach związanych z lasami i ochroną przyrody.

Chcemy rozmawiać w oparciu o wspólną wiedzę, szacunek do obowiązującego prawa oraz całego środowiska naturalnego.

Dlatego my, polscy leśnicy, pracownicy Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, szkół leśnych, Biur Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej oraz innych jednostek organizacyjnych opiekujących się polskimi lasami i rodzimą przyrodą, zrzeszeni w Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy swoje oburzenie wobec tego, że zamiast być ważnym partnerem stajemy się w ostatnim czasie przedmiotem rozgrywek politycznych, hejtu, mowy nienawiści, niczym nieuzasadnionych ataków i zmanipulowanych "fake newsów" w przestrzeni publicznej, szczególnie obecnych w tzw. "mediach społecznościowych".

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, ale też z całą stanowczością będziemy bronić godności oraz dobrego wizerunku polskiego leśnika. Jako strona społeczna i apolityczna organizacja wyrażamy gotowość do szerokiego dialogu o polskiej przyrodzie i lasach.

Zwracamy się zatem do Państwa o wsparcie i czynną pomoc w obronie godności oraz bezpieczeństwa polskich leśników. Ministerstwo Klimatu i Środowiska z racji nadzoru nad całością spraw związanych z klimatem, przyrodą, lasami i całym środowiskiem ma w tym zakresie szerokie możliwości. Wielokrotnie deklarowaliśmy chęć współpracy w tym zakresie oraz liczyliśmy na merytoryczne wsparcie Pani Minister i wszystkich pracowników resortu. Niestety, Minister oraz Ministerstwo, które nadzoruje i powinno wspierać, swoimi decyzjami niszczy dorobek polskiego leśnictwa. Dlatego złożyliśmy wniosek do Premiera o dymisję obecnego kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wszelkie nieprawdziwe, nie oparte na prawdzie i rzetelnych faktach informacje powinny być prostowane. Natomiast osoby łamiące prawo oraz krzywdzące leśników powinny być pociągane do odpowiedzialności karnej. Nie można zostawić żadnego leśnika samemu sobie i pozbawionego obrony. Pojedynczego człowieka łatwo zniszczyć i pozbawić godności, ale przecież stoi za nami państwowe przedsiębiorstwo, któremu poświęcamy całe swoje życie, czasem jest to życie kilku pokoleń.

Każdy z nas, na każdym stanowisku pracy jest ważną i potrzebną częścią Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wnosi wkład do ochrony polskiej przyrody. Sami również tej ochrony ze strony Państwa Polskiego, reprezentowanego przez Prezydenta, Premiera, Parlamentarzystów i Rząd RP, bardzo potrzebujemy.

W załączeniu przekazujemy uchwałę Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP z 13 czerwca 2024.
 

Z poważaniem,
W imieniu Rady Krajowej ZLP w RP
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosław Szałata

 
POBIERZ ORYGINALNY DOKUMENT

Poparcie dla Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie protestu
Opublikowano: 04.07.2024

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zapowiada akcję protestacyjną w dniu 12 lipca wobec dotychczasowych działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczących leśnictwa.

Polskie Towarzystwo Leśne jako towarzystwo naukowe, już 28.02.2024 r. wydało „Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie dokonywanych i planowanych zmian w funkcjach lasów na obszarach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”.

W ślad za tym i w trosce o dobro polskich lasów, Zarząd Główny PTL wyraża swoje poparcie dla działań Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postulatów zawartych w podjętej przez nią uchwale.
 

LINK DO UCHWAŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI PROTESTU

PISMO WSPÓLNE LEŚNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO PREZESA RADY MINISTRÓW
123 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego - Nałęczów 04-07 września 2024 r.
Opublikowano: 03.07.2024

Polskie Towarzystwo Leśne przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie organizuje Sesję naukową: "Aktualne dylematy rozwojowe polskiego leśnictwa"
 
Sesji towarzyszyć będzie również 123 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenie to odbędzie się w Nałęczowie w dniach 04 - 07 września 2024 r.


Główne tezy referatów, które zostaną wygłoszone podczas Sesji naukowej w dniu 04 września 2024 r.:
Referaty:

 1. Różne spojrzenia na wielofunkcyjne leśnictwo- wielofunkcyjne leśnictwo czy wielofunkcyjny las?Prof. dr hab. Kazimierz  Rykowski.
 2. Kierunki doskonalenia wielofunkcyjnego leśnictwa wychodzące naprzeciw potrzebom ochrony różnorodności biologicznej, oczekiwaniom gospodarki i społeczeństwa. Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, dr hab. Wojciech Kowalkowski, prof. UPP.
 3. Jak godzić ochronę różnorodności biologicznej z użytkowaniem lasu w planowaniu urządzeniowym?- propozycja nowego systemu planowania urządzeniowego. dr hab. Jan Banaś, prof. URK.
 4. Wyłączanie gruntów leśnych z użytkowania- sposobem na ochronę przyrody. dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr.
 5. Konsekwencje rezygnacji z metod aktywnej ochrony i z użytkowania gospodarczego lasów na dużych obszarach. Prof. dr  hab. Andrzej Jagodziński.
 6. Zielona gospodarka a zapotrzebowanie na drewno- jeśli nie drewno to co?. dr hab. Piotr Borysiuk, prof. SGGW, dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW.
 7. Udział społeczeństwa w zarządzaniu lasami. Prof. dr hab. inż. Wojciech Pusz.
 8. Prezentacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Po wygłoszeniu referatówi odbędzie się również dyskusja panelowa wzorem roku ubiegłego.


Częsć terenowa sesji odbędzie się w dniu 05.09.2024:

Trasa 1
Lublin - miasto inspiracji

Stare Miasto- tajemnice i legendy; Muzeum Cebularza- warsztaty tematyczne; Muzeum Wsi Lubelskiej- jak to się zaczęło?; Muzeum Zamoyskich w Kozłówce- z wizytą u hrabiostwa.

Trasa 2
Roztocze

Zamość (Stare Miasto); Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy; Susiec (Rezerwat Czartowe Pole); Obóz Zagłady w Bełżcu.

Trasa 3
Małopolski przełom Wisły i Lasy Janowskie

Kazimierz nad Wisłą; Atrakcje Stalowej Woli, OHZ Rudnik (flisacki spływ galarami po rzece San); Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Janowskie".

Trasa 4
Polesia Czar

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie; Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej; Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej; Poleski Park Narodowy.

Trasa 5
Podlaski Przełom Bugu

Lassowe wąwozy "Barańca" k. Żułowa; Chełm- "Kredowe miasto" chełmskie podziemia kredowe; Lasy Sobiborskie wraz z obozem zagłady w Sobiborze; Włodawa- Miasto Trzech Kultur ("Czworobok", zespół synagogalny, Cerkiew).Ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Sylwan (4/2024)
Opublikowano: 16.06.2024


Zeszyt zawiera następujące pozycje:

 1. Od funkcji lasu do leśnych usług ekosystemowych – ewolucja podejścia do korzyści z lasu w Polsce.
 2. Udział wiązów w zbiorowiskach niełęgowych zależy od odległości od rzeki.
 3. Zróżnicowanie genetyczne daglezji zielonej Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco w północnej Polsce.
 4. Liczebność, zagęszczenie i struktura płciowo−wiekowa populacji łosia Alces alces w objętej 20−letnim zakazem polowań północno−wschodniej Polsce.
 5. Zmiany zachodzące w drewnie dębowym wskutek długotrwałego zanurzenia w słodkowodnych obiektach hydrotechnicznych.
Bezpośredni link do zeszytu nr 4/2024