Znowelizowany komentarz do Ustawy o ochronie przyrody
Opublikowano: 11.03.2018

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r.

Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.
Książkę znajdziesz TUTAJ.
Nowości w strukturze naszej witryny
Opublikowano: 06.03.2018

W Zakładce "O nas"- Komisje pojawił się link do podstrony Komisji Współpracy z Zagranicą. Zarząd Główny PTL podjął decyzję o reaktywacji  ww. Komisji Funkcjonalnej 21 czerwca 2017, powierzając tę misję prof. dr. hab. Jerzemu Modrzyńskiemu. Podstronę Komisji Współpracy z Zagranicą znajdziesz również TUTAJ.Wyjazd na Ukrainę z Oddziałem PTL w Łodzi
Opublikowano: 13.12.2017

Autor: Janusz Witkowski

Zarząd Oddziału PTL w Łodzi, w uzgodnieniu w Zarządem Głównym PTL informuje, że w ramach obchodów 100 rocznicy odrodzenie się Polski, w dn. 24-27 maja 2018 r. organizowany jest wyjazd dla członków PTL z całego Kraju do Kostiuchnówki (Wołyń, Ukraina) – miejsca gdzie rozpoczęła się nasza droga do niepodległość.


Ilość osób mogących wziąć udział w wyjeździe – 40, koszt wyjazdu od osoby - 500 zł, który obejmuje: 3 noclegi i wyżywienie na terenie Ukrainy (w Centrum Dialogu Kostiuchnówka, link: http://kostiuchnowka.eu ), ubezpieczenie, transport (autokar).

Wiązanki kwiatów oraz znicze, które zostaną złożone na cmentarzach zostaną zakupione ze środków własnych PTL. Posiłek na terenie Polski (najprawdopodobniej w Karczmie „Bida” koło Lublina) na własny koszt uczestników.

Udział swój należy zgłaszać na adres: janusz.witkowski@lodz.lasy.gov.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oddział PTL, nr tel. kontaktowego, nr paszportu oraz datę jego ważności (zalecane jest, aby w momencie wjazdu na Ukrainę legitymować się paszportem ważnym przez co najmniej 3 miesiące).
 
Wpłaty w wysokości 500 zł/osobę należy dokonać w terminie do 16 lutego 2018 r. na konto bankowe Oddziału PTL w Łodzi nr:  19 1540 1245 2056 4801 1181 0002, adres: 91-402 Łódź, ul. J. Matejki 16, tytuł wpłaty: „imię i nazwisko – wyjazd na Ukrainę”

Odpowiedzi na pytania udziela Janusz Witkowski – tel. 695 589 077.


PROGRAM WYJAZDU

24 maja 2018 r.
9.00
Wyjazd z Warszawy (lub Łodzi) – dokładne miejsce wyjazdu zostanie podane w terminie późniejszym.
Podczas przejazdu na terenie Ukrainy wizyta na cmentarzu rzezi wołyńskiej z 1943 r., w nieistniejących polskich wsiach Wola Ostrwiecka, Ostrówki. Złożenie wiązanki kwiatów, zapalenie zniczy.

 
21.00
przyjazd do Centrum Dialogu w Kostiuchnówce, zakwaterowanie, kolacja.

25 maja 2018 r.
Zwiedzanie Izby Pamięci w Centrum Dialogu, gdzie znajdują się eksponaty z wykopalisk i ekshumacji żołnierzy z okresu I wojny światowej,  przemarsz szlakiem bitwy legionistów pod Kostiuchnówką: 4-6 lipca 1916 r. - „Polska Góra”, „Polski Lasek”, „Reduta Piłsudskiego”. Legiony Polskie rozpoczęły pod Kostiuchnówką na Wołyniu walkę z przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi. Była to jedna z najkrwawszych bitew Legionów, w której poległo lub zostało rannych ok. 2 tys. polskich żołnierzy  - zapalenie zniczy, złożenie wiązanki kwiatów na cmentarzu w „Polskim Lasku”.
 
    

26 maja 2018 r.
Pobyt i wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym w Przebrażu (obecnie Hajowe), gdzie spoczywają na nim żołnierze Armii Krajowej oraz ludność cywilna, która zginęła z rąk ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Przybliżenie sylwetki Henryka Cybulskiego – leśnika, komendanta wojskowego samoobrony Przebraża w latach 1943-44. Zapalenie zniczy, złożenie wiązanki kwiatów. Zwiedzanie Łucka – m.in. Zameku Lubarta.


Henryk Cybulski („Harry”)

27 maja 2018 r.
9.00
Wyjazd do Polski. Po drodze wizyta na cmentarzu legionistów w Maniewiczach, gdzie  ZG PTL ufundował tablice, upamiętniające poległych żołnierzy oraz wizytę w dn. 22.06.1929 r., w tym miejscu Prezydenta RP. Omówienie planu odrestaurowania przez PTL obelisku – obłożenie obelisku bazaltem.

 
22.00
Przyjazd do Warszawy (lub Łodzi).

Wnioski ze 117 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Gnieźnie
Opublikowano: 11.10.2017


Obradujący w dniu 8 września 2017 roku w Gnieźnie 117 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego,  po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Delegatów Zjazdu, stwierdza, że:


  1. Polskie Towarzystwo Leśne jako społeczna, pozarządowa organizacja o charakterze zawodowo - naukowym zawsze w okresie swej 135-letniej działalności kierowało się dobrem lasu i leśnictwa, wsłuchując się w oczekiwania i potrzeby społeczeństwa i starając się je analizować i przekazywać kierownictwu Lasów Państwowych i innym zainteresowanym instytucjom. Temu celowi służyło także sympozjum naukowe towarzyszące Zjazdowi w Gnieźnie pn.: „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”.
  2. Odmienne rozumienie, a nawet niezrozumienie przez niektóre kręgi społeczne podstawowych pojęć z zakresu nauk leśnych i praktycznego leśnictwie  np. naturalność lasu, różnorodność biologiczna, równowaga ekologiczna, funkcje gospodarcze, ochronne i społeczne lasów -  a także niedostateczna wiedza na temat funkcjonowania ekosystemów leśnych (a zwłaszcza zaburzeń ekologicznych) powodują, że głoszą one niezgodne ze współczesną wiedzą poglądy  o wyższości biernej ochrony przyrody nad metodami ochrony czynnej.  Jesteśmy w pełni przekonani, że na wybranych i określonych obszarach leśnych, m.in. w Puszczy Białowieskiej, należy stosować obydwa sposoby ochrony przyrody w lasach.
  3. Uważamy że Lasy Państwowe, będące odpowiedzialne za realizację zdefiniowanych ustawowo celów gospodarki leśnej mają obowiązek podejmowania działań prowadzących do uzyskania tych celów, także w sytuacji odmiennych opinii i  stanowisk różnych grup społecznych. Konflikt pomiędzy odpowiedzialnymi prawnie i finansowo za stan lasu Lasami Państwowymi a organizacjami pozarządowymi przybrał obecnie w Puszczy Białowieskiej tak wysokie nasilenie, że nie tylko uzyskanie porozumienia wydaje się być bardzo trudne, ale nie istnieje nawet możliwość w miarę spokojnego i rzeczowego wyartykułowania przez obie strony argumentów przemawiających za zasadnością prowadzenia w tych lasach obydwu form ochrony przyrody.  Aby stworzyć warunki do wymiany poglądów i – być może – zbliżenia się do porozumienia  – PTL oferuje podjęcie się roli organizatora spotkania: uznanych autorytetów naukowych dziedzin przyrodniczych, reprezentujących uczelnie wyższe; Polską Akademię Nauk; Państwową Radę Ochrony Przyrody; Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody; samorządowców gmin białowieskich; Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych; organizacji pozarządowych, w tym ruchów i stowarzyszeń ekologicznych. Jesteśmy przekonani, że bez zainicjowania takich rozmów przez podmiot nie będący stroną konfliktu, do rzeczowej wymiany argumentów nie dojdzie – a konflikt, miast wygasać, będzie narastać.  Z uwagi na to, że cele gospodarki leśnej nie zawsze są zbieżne z oczekiwaniami różnych grup społecznych, wypracować należy bardziej efektywne metody rozstrzygania sporów i informowania społeczeństwa – między innymi z wykorzystaniem potencjału profesjonalnych podmiotów z zakresu komunikacji społecznej.
  4. Uczestnicy Zjazdu stwierdzają, że skutki nawałnicy, jaka miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia br, która w swojej skali nie ma odpowiednika w ostatnim stuleciu leśnictwa polskiego - zarówno co do rozmiaru jak i znaczenia gospodarczego i przyrodniczego dla naszego kraju oraz dla prowadzących gospodarkę leśną oraz  właścicieli lasów -  nie są w środkach masowego przekazu dostatecznie i właściwie relacjonowane społeczeństwu. Z uznaniem przyjmujemy deklarację Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o udzieleniu właścicielom lasów prywatnych stosownej pomocy.
  5. Wyrażamy pogląd, że edukacja ekologiczna młodzieży prowadzona jest przez szkolnictwo podstawowe i średnie w sposób niezapewniający uzyskania przez absolwentów tych szkół wiedzy w stopniu pożądanym. Ponownie, tak jak uczyniliśmy to w uchwale z ubiegłorocznego 116 Zjazdu w Cetniewie, podkreślamy konieczność zaangażowania Ministerstwa Środowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w proces opracowywania nowych podstaw programowych w reformowanym szkolnictwie.  Proces nauczania powinien  w efekcie prowadzić do przekazywania i ugruntowania w świadomości uczniów wiedzy o tym, że leśnicy, którym powierzono gospodarowanie tak istotnym elementem bogactwa przyrodniczego i gospodarczego jakim jest las, posiadają wiedzę oraz zaplecze naukowe i techniczne, które pozwalają im prowadzić gospodarkę leśną w sposób trwale zrównoważony, godząc współistnienie funkcji produkcyjnych, ochronnych i społecznych lasów.    
  6. Za ważny element prowadzenia gospodarki leśnej w sposób zgodny z oczekiwaniami społecznymi uznajemy konieczność udziału leśników we wszelkich pracach związanych z planowaniem przestrzennym – tak podczas opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i planów zagospodarowania jednostek terytorialnych wszelkich szczebli (gmin, powiatów, województw i kraju).
  7. Polskie Towarzystwo Leśne zainicjowało i  deklaruje czynny udział wspólnie z Lasami Państwowymi  w akcji zakładania nowych nasadzeń (aleje, skwery, zieleńce, grupy drzew) dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania  niepodległości po okresie zaborów.
  8. Delegaci składają podziękowanie Księdzu Prymasowi abp Wojciechowi Polakowi za udostępnienie dla potrzeb sesji naukowej auli Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Dziękujemy Ekscelencji za obecność i błogosławieństwo dla leśników, za zrozumienie ich trudu i służby społecznej oraz za życzenia i błogosławieństwa przekazane dla nas i  naszych rodzin.  
  9. Uczestnicy Zjazdu dziękują Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, pracownikom Nadleśnictw Gniezno, Babki, Jarocin, Turek, Koło i Kościan, Oddziałowi Wielkopolskiemu PTL a także pracownikom i studentom Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz innym instytucjom za serdeczne przyjęcie i za wzorową organizację, tak części naukowo – poznawczej jak i statutowej  Zjazdu.


                                                                                                     Za Komisję Wniosków
                                                                                                   
                                                                                                    /-/ Bogdan Gieburowski
                                                                                                    Przewodniczący Komisji

Gniezno, dnia 08 września 2017 r.