Zaproszenie na X Kongres Obywatelski 07 listopada 2015
Opublikowano: 30.10.2015

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy X Kongres Obywatelski, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godz. 11:00–17:45, pod hasłem: „Polska jutra. Możemy być lepsi!” a w szczególności do udziału w sesji tematycznej pt.: „Las - źródło tożsamości, edukator i kreator więzi”


W sesji tej wezmą udział m.in.: Andrzej Grzywacz - Polskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny SGGW, Anna Pikus-  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Jacek Bożek - Prezes Stowarzyszenia Klub Gaja, Joanna Bagniewska - zoolog, University of Reading, Edward Marszałek - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Magdalena Noszczyk - ZHP.
Dyskusję moderować będzie Piotr Kossobudzki, dziennikarz naukowy, edukator.

Formułując hasło Kongresu chcieliśmy wywołać refleksję i przekonanie, że stać nas - Polaków - na stworzenie jeszcze lepszego społeczeństwa, państwa i gospodarki. A także na to, by oferować Europie i światu idee, produkty i usługi, które są potrzebne i z których możemy być dumni. Możemy być lepsi i chcemy być lepsi – o tym, jak to robić w różnych obszarach życia, będziemy rozmawiać na X Kongresie Obywatelskim.

Wśród mówców Kongresu znajdą się m.in. Mateusz Morawiecki - Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK SA., s. Małgorzata Chmielewska - przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Rafał Sonik - rajdowiec, przedsiębiorca zwycięzca rajdu Dakar, Olga Malinkiewicz - fizyk, która wniosła znaczący wkład w rozwój ogniw słonecznych na bazie perowskitów, Saule sp. z o.o., Michał Sołowow - biznesmen, kierowca rajdowy, Honorowy Konsul Generalny Rumunii, Jacek Santorski - psycholog biznesu, profesor honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Tomasz Zaboklicki Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA oraz Robert Firmhofer - Dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Wstęp wolny! Wszystkich serdecznie zapraszamy. Więcej na www.kongresobywatelski.pl
Obowiązkowa rejestracja pod adresem: https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/Uchwała Komisji Wniosków 115 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 30.10.2015

Obradujący w dniu 27 czerwca 2015 roku w Toruniu 115 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego,  po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na Sesji naukowej Zjazdu, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez Uczestników Zjazdu stwierdza, że:


 1.  Temat sesji naukowej: „Znaczenie lasów w obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny” współbrzmiał z obchodzoną w bieżącym roku 70.tą rocznicą zakończenia II wojny światowej. W wygłoszonych referatach został omówiony i udokumentowany fakt znaczącej roli, jaką lasy i leśnicy odegrali i odgrywają w szeroko rozumianej obronności kraju.  Uczestnicy Zjazdu oddają hołd licznie poległym na wielu frontach leśnikom, których męczeństwo i danina krwi przyczyniły się walnie do tego, że współcześnie możemy żyć  w wolnym i niepodległym kraju.
 1. Polskie Towarzystwo Leśne z uznaniem odnosi się do działań podejmowanych zarówno przez  jednostki organizacyjne Lasów Państwowych jak i indywidualnych leśników w zakresie:  
  • dokumentowania zlokalizowanych w lasach miejsc straceń, mogił i innych licznych miejsc pamięci
  • systematycznego dbania o ich utrzymanie
  • przekazywania osobom korzystającym z lasu wiedzy o nich.

Uznajemy za zasadne i konieczne kontynuowanie ujmowania tych miejsc w planach urządzenia lasu jako gruntów zaliczonych do gospodarstwa specjalnego – co zagwarantuje prowadzenie gospodarki leśnej wokół tych obiektów w sposób adekwatny do istniejących lokalnie potrzeb w zakresie ich ochrony.

 1. Polskie Towarzystwo Leśne zwraca się z prośbą do dyrektora generalnego Lasów Państwowych o wsparcie działań, mających na celu przezwyciężenie trudności związanych z budową pomnika Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych.  Towarzystwo nasze opracowało i wydało w roku 2010, wspólnie z CILP,  publikację „Adam Loret, pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych” oraz przeprowadziło wśród leśników zbiórkę datków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia, w efekcie czego pomnik został już 4 lata temu wykonany.  Były to wszelkie działania, na jakie stać było funkcjonujące społecznie stowarzyszenie - wobec czego Zjazd PTL apeluje o włączenie do działań finalizujących zadanie pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.  
 1. Uczestnicy Zjazdu wnioskują o zorganizowanie ogólnokrajowej konferencji naukowej pod roboczym tytułem „Przyczyny i konsekwencje wpływu decyzji administracyjnych na stan siedlisk, zasobów przyrodniczych, bioróżnorodność, genetykę i krajobraz Puszczy Białowieskiej”
 1. Na posiedzeniu ZG PTL dokonano likwidacji Komisji Ochrony Lasu. Postulujemy, aby ZG dokonał przywrócenia tejże komisji - np. poprzez połączenie jej z Komisją Ochrony Przyrody i zmianę nazwy - np. na Komisję Ochrony Ekosystemów.
 1. Zjazd PTL składa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Janiakowi, ordynariuszowi diecezji kaliskiej, serdeczne podziękowania za 20-letnią posługę duszpasterską świadczoną na rzecz pracowników jednostek ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym pracowników Lasów Państwowych.Obecność JE wśród nas - w tym i na naszych dorocznych zjazdach - oraz wzajemne kontakty i wymiana poglądów wielokrotnie dowiodły faktu pełnego zrozumienia problemów, z jakimi w naszej pracy się borykamy - i skutkowały podejmowaniem przez Księdza Biskupa czynnych działań, mających na celu udzielenie nam pomocy w ich rozwiązywaniu.
 1. Uczestnicy Zjazdu składają podziękowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Toruńskiemu Oddziałowi PTL - organizatorom 115 Zjazdu oraz towarzyszącej mu konferencji naukowej i wyjazdów terenowych - za bardzo dobre przygotowanie tak części statutowej, jak i naukowo - poznawczej Zjazdu.

Toruń, dnia 27 czerwca 2015 r.

                                                                                                      Za Komisję Wniosków

                                                                                                     /-/ Bogdan Gieburowski
                                                                                                     Przewodniczący KomisjiWarning! fake website of the English edition of "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Dear Readers! At the end of April 2014 „Sylwan” became the object of an electronic attack that aimed at extorting funds from potential authors and readers of the journal. Using our trademark illegally, so-far unknown perpetrators created a fake website of the English edition of “Sylwan”, which in appearance is confusingly similar to the original journal pages. In addition, unsolicited bulk electronic messages mail (spam) are being sent all around the world with an invitation to publish. Therefore, we inform that neither the publisher (Polish Forest Society), nor the editorial board have anything to do with above-described activities


”Sylwan” is a Polish-language journal that does not charge for publication or access to electronic archival materials. The publisher and editors are not responsible for the actions of individuals and institutions that pretend to be “Sylwan” and misuse the heritage, reputability, Journal Citation Reports indexation and tradition of Polish forestry practitioners and researchers.

prof. Andrzej Grzywacz- president Polish Forest Society

prof. Arkadiusz Bruchwald - editor in chiefUwaga! fałszywa witryna internetowa anglojęzycznej wersji czasopisma "Sylwan"
Opublikowano: 30.10.2015

Drodz internauci!

Pod koniec kwietnia 2014 roku "Sylwan" stał się obiektem ataku elektronicznego mającego na celu wyłudzanie środków finansowych od potencjalnych autorów i czytelników czasopisma. Nieznani sprawcy, nielegalnie wykorzystując nasz znak firmowy, stworzyli fałszywą witrynę internetową angielskojęzycznej edycji "Sylwana", która jest łudząco podobna do oryginalnej strony czasopisma. Dodatkowo po całym świecie rozsyłana jest niechciana poczta elektroniczna (spam) z zaproszeniem do publikowania artykułów na łamach "Sylwana". W związku z powyższym informujemy, że ani wydawca (Polskie Towarzystwo Leśne) ani redakcja nie mają nic wspólnego z opisanymi wyżej działania"Sylwan" jest czasopismem polskojęzycznym i za publikację oraz dostęp do elektronicznych materiałów archiwalnych nie są pobierane opłaty. Wydawca oraz redakcja nie odpowiadają za działania osób i instytucji podszywających się pod "Sylwana" i wykorzystujących wieloletni dorobek, renomę, wpis na tzw. "listę filadelfijską" oraz tradycję polskich leśników praktyków i naukowców.

prof. Andrzej Grzywacz - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego
prof. Arkadiusz Bruchwald - redaktor naczelny