Uwagi Polskiego Towarzystwa Leśnego do projektu nowelizacji Ustaw dot. chorób zakaźnych zwierząt
Opublikowano: 09.11.2018


Poniżej zamieszczamy odnośnik do dokumentu zawierającego nasze uwagi do projektu projektu nowlizacji Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania zwalczamia chorób zakaźnych zwierząt, a mianowicie Ustawy z dnia 1 1marca 2004 o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

Uwagi opracowane zostały przez Komisję Łowiectwa PTL (Przewodniczący Komisji: dr Janusz Mikoś). Powyższe uwagi zostały przesłane do MŚ.Uwagi Polskiego Towarzystwa Leśnego do projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opublikowano: 30.09.2018

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez nas do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jarosława Gowina.
Leśnictwo uznane zostało w tym projekcie jako jednolita dyscyplina z rolnictwem i rybactwem (dyscyplina 4.1) w ramach dziedziny nauk rolnicznych (dziedzina 4)...Uwagi Polskiego Towarzystwa Leśnego do projektów Rozporządzeń Ministerstwa Środowiska- Łowiectwo
Opublikowano: 30.09.2018


Poniżej zamieszczamy odnośniki do dokumentów zawierających nasze uwagi do projektów Rozporządzeń Ministerstwa Środowiska dotyczących gospodarki łowieckiej.
Uwagi opracowane zostały przez Komisję Łowiectwa PTL (Przewodniczący Komisji: dr Janusz Mikoś). Poniższe uwagi zostały przesłane do MŚ.

  1. Uwagi do projektu rozp. MŚ  w spr. wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego
  2. Uwagi do projektu rozp. MŚ w  spr. tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
  3. Uwagi do projektu rozp. MŚ w spr. ustalenia czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
  4. Uwagi do projektu rozp. MŚ. w spr. szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnychDr inż. Janusz Dawidziuk Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 07.08.2018

Dr inż. Janusz Dawidziuk ma 63 lata. Jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dyplom w 1979 r.), na której ukończył również Stacjonarne Studia Doktoranckie (1984 r.).

Karierę zawodową w leśnictwie rozpoczął w 1979 r. od stanowiska stażysty i taksatora w białostockim oddziale Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Po ukończeniu studiów doktorskich, w 1984 r. został nadleśniczym terenowym w Nadleśnictwie Supraśl na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Białymstoku. W latach 1986-1987 był zastępcą nadleśniczego, a w latach 1987-1991 nadleśniczym Nadleśnictwa Browsk w  Puszczy Białowieskiej.
 
W 1991 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a w 1993 r. na stanowisko Dyrektora Generalnego, które pełnił przez kolejne cztery lata.

Od 1998 r. pracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, początkowo jako starszy inspektor, a następnie, od roku 1999, Dyrektor Oddziału Biura w Warszawie.


W 2001 r. ponownie objął stanowisko Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, które piastował do grudnia 2005 r. Po odwołaniu z funkcji Dyrektora Generalnego wrócił do pracy w BULiGL jako Zastępca Dyrektora, a w kwietniu  2008 roku, w wyniku procedury konkursowej, objął stanowisko Dyrektora BULiGL, które pełni do chwili obecnej.
 
Poza pracą związaną bezpośrednio z leśnictwem, udzielał się społecznie w licznych instytucjach o charakterze doradczym. Był m.in. członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska (1996-1999), Państwowej Rady Ochrony Przyrody (1996-1999), Rady Leśnictwa (1995-1998), (2002-2005), Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (1996-1999), (2002-2007). Członek PTL, SITLiD, PZŁ, ROLP, TPL, Akademii Inżynierskiej, Komitetu Nauk Leśnych i Drzewnych PAN.
 
Jest autorem licznych publikacji w branżowej i naukowej prasie leśnej, wykładał również na wydziałach leśnych SGGW i Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Zainteresowania: teoria zarządzania, ekonomia, urządzanie lasu, historia.Nowelizacja Statutu Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 26.07.2018

W menu: O NAS-STATUT zaktualizowano plik Statutu PTL z możliwością pobrania. Zmiana Statutu została uchwalona na 118 Zjeździe Delegatów Oddziałów, który odbył się w dniu 16 czerwca 2018 w Supraślu.

Wprowadzono odznakę członka honorowego i godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego. Członkowi Towarzystwa, który przez okres minimum dwóch kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL, może być nadany tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego.  Godność tę nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Honorowy Przewodniczący Zarządu Głównego ma wszystkie prawa członka honorowego.

Jako dowód najwyższego uznania za osobiste dokonania w kierowaniu Towarzystwem, 118 Zjazd Delegatów nadał Panu Profesorowi dr hab. Andrzejowi Grzywaczowi godność Honorowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.