Parę słów o nas

Decyzję o wskrzeszeniu Komisji Współpracy z Zagranicą (jako jednej z komisji funkcjonalnych) Zarząd Główny PTL podjął dnia 21.06.2017, powierzając tę misję prof. dr. hab. Jerzemu Modrzyńskiemu. Pierwsze spotkanie nowej Komisji odbyło się 24.11.2017 w Warszawie.
 
SKŁAD KOMISJI WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PTL

 1. Jerzy Modrzyński       - przewodniczący Komisji
 2. Artur Delegacz      - Oddział w Warszawie
 3. Bartłomiej Peret      - Oddział w Krośnie
 4. Daniel Lemke          - Oddział w Szczecinku
 5. Dariusz Gwiazdowicz  - Oddział Wielkopolski
 6. Edward Koszałka      - Oddział w Zielonej Górze
 7. Janusz Witkowski      - Oddział w Łodzi
 8. Marek Ksepko      - Oddział w Białymstoku
 9. Mikołaj Ziemblicki      - Oddział w Toruniu
 10. Paweł Gzyl          - Oddział w Szczecinie
 11. Rafał Cieślak          - Oddział Nadnotecki
 12. Stanisław Małek      - Oddział w Krakowie
 13. Tomasz Kaliszewski      - Oddział w Gdańsku
 14. Wiesław Chmielewski  - Oddział we Wrocławiu

Kontakt z Komisją, przez jej przewodniczącego:

prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Wydział Leśny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 E, 60-625 Poznań
e-mail: komisja_wzz@ptl.pl, tel.: +4861 8487739, kom.: 605 118 325


OGÓLNE KIERUNKI I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

A. Ogólne kierunki działania:

 1. Wymiana doświadczeń zawodowych z leśnikami z krajów ościennych.
 2. Poznawanie leśnictwa, lasów i przyrody w Europie i na świecie.
 3. Uczestniczenie w leśnych gremiach międzynarodowych, takich jak Europejska Sieć Towarzystw Leśnych (European Forestry Network) czy Pro Silva.
 4. Podejmowanie wspólnych akcji międzynarodowych, dotyczących m. in prawodawstwa leśnego, dewastacji lasów czy stanu środowiska naturalnego.
 5. Odkrywanie i pielęgnowanie śladów polskiego leśnictwa za granicą (we współpracy z Komisją Dziedzictwa i Historii Leśnictwa PTL).

B. Komunikowanie się:

 1. Przewodniczący i członkowie Komisji kontaktują się ze sobą drogą mailową i telefoniczną oraz przy okazji osobistych spotkań i zebrań.
 2. Z członkami PTL Komisja komunikuje się m. in. poprzez stronę internetową Towarzystwa (zakładka: Komisja Współpracy z Zagranicą) oraz przewodniczących Oddziałów PTL. Członkowie PTL mogą się też kontaktować bezpośrednio z przewodniczącym Komisji oraz członkami Komisji, reprezentującymi ich Oddziały PTL.

C. Finansowanie działalności:

 1. Spotkania Komisji i wyjazdy organizacyjne członków Komisji są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, macierzystych Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) z indywidualnych środków członków Komisji.
 2. Akcje zbiorowe (opieka nad grobami, seminaria itp.) są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, środków Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) indywidualnych środków członków Komisji i uczestników akcji.
 3. Grupowe wyjazdy zagraniczne i przyjmowanie grup zagranicznych finansowane jest z indywidualnych środków uczestników wyjazdu oraz pozyskanych środków (np. z fundacji współpracy zagranicznej) i dofinansowania z Oddziałów PTL i Zarządu Głównego PTL.


PLANY NA NAJBLIŻSZY CZAS

 1. Organizacja w dniach 11-12.05.2019 dwudniowej wycieczki w Góry Izerskie i Karkonosze dla około 30 uczestników Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Leśnego w Dreźnie. Byłaby to jedna z kilku dwudniowych wycieczek organizowanych na zakończenie tego Zjazdu. Koordynacji podjął się Jerzy Modrzyński, a głównym organizatorem jest przewodniczący Oddziału PTL we Wrocławiu – Jarosław Góral, wspierany przez miejscowych nadleśniczych i dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
 2. Coroczna wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. W 2019 roku planowany jest wyjazd polskiej grupy do Północnej Nadrenii-Westfalii, a partnerem z naszej strony ma być Oddział PTL w Lublinie. Przewidziana jest wymiana grup liczących 9 osób (jeden mikrobus) i czas pobytu od 5 do 7 dni. Prawdopodobnie strona niemiecka będzie przyjmowała nas w czerwcu, natomiast rewizyta odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Wielkość grup, czas pobytu i terminy są właśnie negocjowane.
 3. Z ofertą naszej rewizyty w Austrii wystąpiło Austriackie Towarzystwo Leśne, którego członków gościliśmy w 2018 roku w północnej Polsce. Niebawem nawiążemy ponownie kontakt w tej sprawie i zaproponujemy wyjazd grupy leśników polskich (około 35 osób) w 2019 lub 2020 roku. Koszty wyjazdu musielibyśmy pokryć sami, tak jak to było w przypadku wizyty naszych gości w Polsce.
 4. W 2019 roku 30-lecie istnienia obchodzi europejska organizacja Pro Silva. Z tej okazji ma się odbyć w Lublianie (Słowenia) jubileuszowy zjazd, na który mogłaby pojechać delegacja PTL, poprowadzona przez członka tej organizacji, kol. Daniela Lemke.  
 5. Na rok 2020 planowane jest spotkanie Europejskiej Sieci Leśnej w Islandii. Prawdopodobnie kilka osób z PTL zechce w nim uczestniczyć, w tym kol. Dariusz Gwiazdowicz, główny organizator spotkania ESL w Gołuchowie w 2018 roku.


SPRAWOZDANIA I REPORTAŻE

Poniżej zamieszczono cztery krótkie reportaże (tekst i zdjęcia) z działalności Komisji w 2018 roku, dotyczące:
 
 1. Spotkania Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (European Forest Network), w dniach 24-27.05.2018 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 2. Realizacji corocznej wymiany z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Polska grupa była w Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-18.05.2018, a Oddział PTL w Gdańsku przyjmował leśników z Niemiec w dniach 3-9.06.2018.
 3. Przyjazdu w dniach 28.05-3.06.2018 grupy około 35 osób z Austriackiego Towarzystwa Leśnego, którą gościliśmy w północnej Polsce.
 4. Wizyty dwudziestopięcioosobowej grupy leśników niemieckich  w Rezerwacie Sosny Taborskiej, w dniu 30 czerwca bieżącego roku.
Ponadto przewodniczący Komisji uczestniczył w polsko-czeskiej konferencji, zorganizowanej przez Oddział PTL we Wrocławiu na temat: „Udostępnianie lasów Karkonoszy i Gór Izerskich społeczeństwu”, w dniach 28-29.05.2018 roku w Jakuszycach, a kol. Wiesław Chmielewski - w seminarium zorganizowanym przez Czeskie Towarzystwo Leśne na temat: „Problematyka gospodarowania w lasach Gór Orlickich”, w dniach 6-7.09.2018 roku w miejscowości Bartošovice. Nasza obecność w obu tych miejscach pozwoliła zacieśnić kontakty z przewodniczącym (Martin Polivka) oraz wiceprzewodniczącą (Jana Čacka) Czeskiego Towarzystwa Leśnego. Uzyskano przy tym zapewnienie o gotowości tamtej strony do współpracy i wymiany grup zawodowych z PTL.

Spotkanie Europejskiej Sieci Leśnej 2018 w Polsce
Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forest Network, EFN) odbyło się w dniach 24-27 maja 2018 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele towarzystw leśnych z:  Islandii, Litwy, Szkocji, Szwecji oraz Polski. Organizatorami spotkania byli profesorowie Wydziału Leśnego UPP: Dariusz J. Gwiazdowicz (członek prezydium Zarządu Głównego PTL) oraz prof.  Jerzy Modrzyński (przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PTL). Z okazji tego spotkania Polskie Towarzystwo Leśne wydało broszurę „European Forest Network”, zredagowaną przez prof. D. J. Gwiazdowicza, zawierającą informacje o historii i działalności dziewięciu towarzystw leśnych, należących do EFN.

Główny celem EFN jest wymiana informacji o lasach, leśnictwie i polityce leśnej w Europie. Na dorocznych spotkaniach prezentowane i dyskutowane są aktualne zagadnienia, dotyczące uczestniczących w nich towarzystw leśnych oraz leśnictwa, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej.

         

Program tegorocznego spotkania obejmował wycieczki do Nadleśnictw Antonin i Syców, jak też zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (patrz zdjęcia). Istotą spotkania była jednak dyskusja panelowa nad problemami leśnictwa w Europie oraz przyszłością i kierunkami rozwoju Europejskiej Sieci Leśnej.

         

Uczestnicy spotkania ocenili je jako bardzo kreatywne i wnoszące nowe treści do aktywności EFN. Ponadto goście z wielkim uznaniem wypowiedzieli się na temat OKL w Gołuchowie, doceniając zarówno bogactwo jego zasobów muzealnych, jak i szeroką gamę jego aktywności. Kolejne spotkanie EFN ma odbyć się w Islandii w 2020 roku.

Opis foto:
 1. Uczestnicy spotkania podczas spceru po rezerwacie w Nadleśnictwie Antonin, fot. M. Duszyński
 2. Ten owad w Islandii i na Litwie nie jest znany, fot. B. Ek
 3. Zwiedzanie Arboretum w Sycowie,  fot. B. Ek
 4. W labortorium rozmnażania wegetatywnego w  Arboretum w Sycowie,  fot. B. Ek
 5. Zwiedzanie zabytków Gołuchowa,  fot. B. Ek
 6. Nieustraszone Litwinki - Muzeum w Gołuchowie, fot. D. J. Gwiazdowicz
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Modrzyński

Leśnicy z Austriackiego Towarzystwa Leśnego w północnej Polsce

W dniach 28.05 – 03.06.2018 leśnicy z Austriackiego Towarzystwa Leśnego (35 osbó) podróżowali po północnej Polsce. Wśród uczestników był  Prezydent Austriackiego Towarzystwa Leśnego - Johannes Wohlmacher von Stift Schlägl. Organizatorem wycieczki ze strony austriackiej był pan Walter Wolf (który udostępnił też załączone zdjęcia). Ze strony polskiej pobyt gości koordynowali: Mikołaj Ziemblicki i Jerzy Modrzyński, a współorganizatorami byli m. in. Tomasz Kaliszewski, Andrzej Antczak i Marek Ksepko, wspomagani przez miejscowych nadleśniczych oraz dyrektorów RDLP.

Wizyta rozpoczęła się na terenie RDLP w Gdańsku. W Nadleśnictwie Choczewo leśnicy austriaccy mieli okazję zapoznać się z zagospodarowaniem turystycznym drzewostanów nadmorskich. Odwiedzili także Słowiński Park Narodowy. Ponadto zwiedzali zabytki i osobliwości Trójmiasta, zwłaszcza Gdańska.

    

Kolejnym etapem podróży była RDLP w Olsztynie. W Nadleśnictwie Młynary głównym punktem zwiedzania były słynne lipowe drzewostany nasienne. Następnie leśnicy austriaccy odwiedzili Nadleśnictwo Miłomłyn, gdzie mieli okazję podziwiać nie mniej słynne drzewostany sosny taborskiej. Ponadto nasi goście zwiedzali Olsztyn, Świętą Lipkę i Wilczy Szaniec.

    
         
Po dotarciu na tereny zarządzane przez RDLP w Białymstoku, nasi goście odwiedzili najpierw Nadleśnictwo Pisz, gdzie mieli możliwość  przekonać się, jak wielką pracę włożono w zagospodarowanie drzewostanów Puszczy Piskiej, zniszczonych przez huragan w 2002 roku. Zwiedzili również ochronny las referencyjny „Szast”.

Kolejną atrakcją na trasie wycieczki był Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Naturalnie, nie mogło obyć się bez zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego. Goście zapoznali się także z gospodarczymi lasami puszczańskich Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka. Pod koniec podróży nasi goście zwiedzali Warszawę, po czym udali się w drogę powrotną do Austrii.

Z bezpośrednich rozmów i korespondencji wiemy, że wizyta naszych gości w Polsce spełniła ich oczekiwania. Zapewniają oni, że dobrze będą wspominać nasze lasy, przyrodę, serdeczne spotkania z polskimi leśnikami, jak też cały nasz kraj, który przemierzyli z południa na północ i z północy na południe. Przy okazji, jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przyjęcie naszych austriackich gości.

Opis foto:
 1. Białowieża - grupa leśników z Austrii  w środku klęczy przewodnik  inż. nadz. Andrzej Antczak
 2. Andrzej Antczak opowiada o Białowieskim Parku Narodowym z parasolką p. Walter Wolf-organizator przyjazdu
 3. Nadl. Choczewo z lewej p. Johannes Wohlmacher-prezydent Austriackiego Towarzystwa Leśnego
 4. W Nadleśnictwie Młynary_lipowy d-stan nasienny
Mikołaj Ziemblicki, Jerzy Modrzyński
  

Leśnicy niemieccy w Taborzu

Mikołaj Ziemblicki (organizator) i Jerzy Modrzyński (koordynator) przygotowali dla dwudziestopięcioosobowej  grupy leśników i sympatyków leśnictwa z Niemiec (podróżujących do Kaliningradu) zwiedzanie Rezerwatu Sosny Taborskiej w dniu 30 czerwca 2018 roku, korzystając z uprzejmości miejscowych leśniczych: Mariusza Marciniaka – leśniczego Leśnictwa Sarni Dół i Patryka Kowalskiego – leśniczego Leśnictwa Tabórz oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn - Wiesława Stachowicza, który odpowiadał też korespondencyjnie na pytania uczestników wycieczki. Jedno z pytań brzmiało: „ Co sprawia, że sosny te są takie potężne? Przypuszczamy, że oprócz cech genetycznych muszą tu wchodzić w grę jeszcze jakieś inne czynniki.”

         

Pan Nadleśniczy tak odpowiedział:  „Problem ten, to temat-rzeka i dotyka on samej istoty prowadzenia drzewostanów sosnowych na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn. Oczywiście część cech jakościowych sosen taborskich zawarta jest w genach. Sosna ta znana była z bardzo dobrej jakości, w związku z czym zręby od wieków odnawiano sposobem naturalnym lub siewem z użyciem nasion lokalnego pochodzenia. Bardzo istotnym czynnikiem są też optymalne warunki wzrostowe: średnia wielkość opadów wynosząca około 600 mm i bardzo żyzne gleby, powstałe na glinach zwałowych zlodowacenia bałtyckiego. Sam rezerwat rośnie na siedlisku  LMśw. Trzecim czynnikiem jest sposób prowadzenia drzewostanów, czyli podsadzanie ich bukiem w wieku około 40 lat. Opad ścioły liściastej zapobiega wyjaławianiu gleb, a równocześnie rosnące w drugim piętrze buki stymulują wzrost sosny na wysokość. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że sosny te są takie potężne.”

Inicjator odwiedzenia rezerwatu , Hanno Müller-Bothen, napisał w odpowiedzi: „Zaproponowałem ten przystanek, ponieważ znałem te imponujące sosny z wycieczki odbytej w 2006 roku, w ramach corocznej wymiany między Niemieckim i Polskim Towarzystwem Leśnym … Serdeczne dziękuję za odpowiedź na nasze pytania dotyczące sosny taborskiej. Jestem przekonany, że kolejne niemieckie grupy wycieczkowe uznają, że warto uznać to miejsce za godne odwiedzenia.”

Opis foto:
 1. Mariusz Marciniak, z lewej, i Patryk Kowalski, w rozmowie z Hanno Müllerem-Bothenem, z prawej
 2. Czy to gleba decyduje o tym..
 3. ... że te sosny są takie potężne
Jerzy Modrzyński

 
Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym w 2018 roku

Jak co roku, zrealizowana była wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Wymianę ze strony polskiej koordynował Jerzy Modrzyński, a głównym organizatorem był Tomasz Kaliszewski, wspierany przez przewodniczących Oddziału PTL w Gdańsku oraz nadleśniczych i dyrektora RDLP w Gdańsku. Ze strony niemieckiej koordynatorem i organizatorem wymiany był Matthias Völker, wspierany przez Marcusa Kühlinga i Axela Gerlacha. Tegoroczna wymiana była w 50% finansowana z dotacji uzyskanej przez Tomasza Kaliszewskiego z Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej.
        
Polska grupa (9 osób) wybrała się do Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-18.05.2018. Program wizyty obejmował m. in.: ogólne i rekreacyjnie zagospodarowanie lasów miasta Lubeka, muzeum hanzeatyckie w Lubece, zagospodarowanie lasów prywatnych, zwiedzanie Ratzeburga, gospodarowanie lasami bukowymi, zagospodarowanie lasów na poligonie wojskowym w okolicach Lüneburga oraz zagospodarowanie lasów wielkiej własności prywatnej w Gartow.

           
       
    

Opis foto:
 1. Leśnicy z RDLP w Gdańsku przed pałacem Gartow, wraz z właścicielem Friedrichem von Bernstorff i jego małżonką oraz zarządcą ich lasów (po lewej)
 2. Prezentacja prywatnego leśnictwa Gartow
 3. Zagospodarowanie prywatnego lasu  w Gut Gudow
 4. Dawna granica NRD i RFN z tablicą ku czci zastrzelonych podczas przekraczania granicy
 5. Prezentacja gospodarki leśnej na poligonie wojskowym, Lüneburger Heide

Grupa leśników niemieckich (6 osób)  przebywała na terenie RDLP w Gdańsku w dniach 3-8.06.2018. W programie znalazły się m. in.: gospodarka leśna w pasie nadmorskim (Nadleśnictwo Choczewo), Słowiński Park Narodowy, gospodarowanie drzewostanami dębowymi i zwiedzanie arboretum (Nadleśnictwo Wejherowo), gospodarka leśna w lasach podmiejskich, leśny ogród botaniczny Marszewo, Rezerwat Jar Raduni (Nadleśnictwa Gdańsk i Kolbudy), zwiedzanie Gdańska, tereny po klęsce huraganu (Nadleśnictwo Lipusz), Arboretum w Wirtach i powierzchnie doświadczalne Schwappacha (Nadleśnictwo Kaliska).

    

   


Opis foto:
 1. Leśnicy niemieccy słuchają objaśnień Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo, Sebastiana Wejera
 2. Zalesienia na wydmach, Nadleśnictwo Choczewo
 3. Dyskusja na odnawianym zrębie,Nadleśnictwo Choczewo
 4. Grupa leśników niemieckich w Rezerwacie Jar Raduni, Nadleśnictwo Babi Dół

Nasza grupa zaprezentowała się w Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii z jak najlepszej strony, będąc jednocześnie pod wrażeniem staranności przygotowania programu przez kolegów niemieckich.

Z kolei przyjęcie grupy niemieckiej przez Oddział PTL i RDLP w Gdańsku przeszło oczekiwania naszych gości. Dawali oni wyraz temu już podczas pobytu w Polsce, a po powrocie do Niemiec swój podziw dla naszych lasów oraz fachowości i gościnności ich gospodarzy potwierdzają w korespondencji.

Jerzy Modrzyński, Tomasz Kaliszewski


ARCHIWUM

KOMUNIKATY: brak