Parę słów o nas

Decyzję o wskrzeszeniu Komisji Współpracy z Zagranicą (jako jednej z komisji funkcjonalnych Polskiego Towarzystwa Leśnego) Zarząd Główny PTL podjął dnia 21.06.2017, powierzając tę misję prof. dr. hab. Jerzemu Modrzyńskiemu. Pierwsze spotkanie nowej Komisji odbyło się 24.11.2017 w Warszawie.

U podstaw działalności Komisji leży przekonanie, że współpraca z zagranicą ma istotne znaczenie dla Polskiego Towarzystwa Leśnego. Współpraca ta jest ważna dla PTL jako organizacji, ponieważ sprawia, że staje się ona widoczna na forum międzynarodowym. Dzięki niej PTL może się też włączać w nurt wydarzeń i wpływać na opinie o lasach i leśnictwie oraz na politykę leśną w regionie, a tym samym na warunki zewnętrzne, w których funkcjonuje polskie leśnictwo.

Jest również ważna dla poszczególnych członków PTL, gdyż umożliwia bezpośrednie kontakty z lasami, leśnikami i gospodarką leśną za granicą oraz pozwala na wymianę doświadczeń, co z kolei poszerza horyzonty i kwalifikacje zawodowe.

 
SKŁAD KOMISJI WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PTL

 1. Jerzy Modrzyński       - przewodniczący Komisji
 2. Artur Delegacz      - Oddział w Warszawie
 3. Bartłomiej Peret      - Oddział w Krośnie
 4. Daniel Lemke          - Oddział w Szczecinku
 5. Dariusz Gwiazdowicz  - Oddział Wielkopolski
 6. Janusz Witkowski      - Oddział w Łodzi
 7. Marek Ksepko      - Oddział w Białymstoku
 8. Mikołaj Ziemblicki      - Oddział w Toruniu
 9. Paweł Gzyl          - Oddział w Szczecinie
 10. Rafał Cieślak          - Oddział Nadnotecki
 11. Stanisław Małek      - Oddział w Krakowie
 12. Tomasz Kaliszewski      - Oddział w Gdańsku
 13. Wiesław Chmielewski  - Oddział we Wrocławiu

Kontakt z Komisją, przez jej przewodniczącego:

prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Wydział Leśny w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 E, 60-625 Poznań
e-mail: komisja_wzz@ptl.pl, tel.: +4861 8487739, kom.: 605 118 325


OGÓLNE KIERUNKI I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI

A. Ogólne kierunki działania:

 1. Wymiana doświadczeń zawodowych z leśnikami z krajów ościennych.
 2. Poznawanie leśnictwa, lasów i przyrody w Europie i na świecie.
 3. Uczestniczenie w leśnych gremiach międzynarodowych, takich jak Europejska Sieć Towarzystw Leśnych (European Forestry Network) czy Pro Silva.
 4. Podejmowanie wspólnych akcji międzynarodowych, dotyczących m. in prawodawstwa leśnego, dewastacji lasów czy stanu środowiska naturalnego.
 5. Odkrywanie i pielęgnowanie śladów polskiego leśnictwa za granicą (we współpracy z Komisją Dziedzictwa i Historii Leśnictwa PTL).

B. Komunikowanie się:

 1. Przewodniczący i członkowie Komisji kontaktują się ze sobą drogą mailową i telefoniczną oraz przy okazji osobistych spotkań i zebrań.
 2. Z członkami PTL Komisja komunikuje się m. in. poprzez stronę internetową Towarzystwa (zakładka: Komisja Współpracy z Zagranicą) oraz przewodniczących Oddziałów PTL. Członkowie PTL mogą się też kontaktować bezpośrednio z przewodniczącym Komisji oraz członkami Komisji, reprezentującymi ich Oddziały PTL.

C. Finansowanie działalności:

 1. Spotkania Komisji i wyjazdy organizacyjne członków Komisji są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, macierzystych Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) z indywidualnych środków członków Komisji.
 2. Akcje zbiorowe (opieka nad grobami, seminaria itp.) są finansowane ze środków Zarządu Głównego PTL, środków Oddziałów PTL oraz (w miarę możliwości) indywidualnych środków członków Komisji i uczestników akcji.
 3. Grupowe wyjazdy zagraniczne i przyjmowanie grup zagranicznych finansowane jest z indywidualnych środków uczestników wyjazdu oraz pozyskanych środków (np. z fundacji współpracy zagranicznej) i dofinansowania z Oddziałów PTL i Zarządu Głównego PTL.PLANY NA NAJBLIŻSZY CZAS
 1. Na zaproszenie Przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Leśnego, Carsten’a Wilke, pod koniec kwietnia 2020 ma się udać do Niemiec pięcioosobowa delegacja na trzydniowe seminarium terenowe (Hesja, Dolna Saksonia ) na temat: „Wdrażanie Natury 2000 i ochrony przyrody w leśnictwie”. Delegację poprowadzi Przewodniczący ZG PTL, dr Janusz Dawidziuk.
 2. Pod koniec czerwca 2020 planowany jest wyjazd naszej delegacji (prof. Gwiazdowicz +1) do Islandii na spotkanie Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (EFN), połączone z obchodami 90-lecia Islandzkiego Towarzystwa Leśnego. Byłaby to rewizyta naszych przedstawicieli po organizacji spotkania EFN w Gołuchowie w 2018 roku.
 3. Przewidziana jest kontynuacja corocznej wymiany z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Gospodarzami wymiany w 2020 roku mają być: Hesja (początek czerwca) i prawdopodobnie Oddział PTL w Szczecinie (początek września).Po raz pierwszy koordynatorem wymiany ma być kol. Mikołaj Ziemblicki, który przejmuje tę funkcję od Jerzego Modrzyńskiego (po 14 latach jej sprawowania). Jerzy Modrzyński będzie nadal koordynował pozostałe aspekty współpracy z NTL, takie jak organizacja wspólnych seminariów czy podejmowanie wspólnych inicjatyw na forum międzynarodowym.
 4. Austriackie Towarzystwo Leśne poprosiło nas o przyjęcie w 2020 roku grupy około 35 osób na terenie północnej Polski (RDLP Gdańsk, Olsztyn i Białystok), podobnie jako to było na przełomie maja i czerwca 2018 roku. Tak jak poprzednio przedsięwzięcie to zgodził się koordynować kol. Mikołaj Ziemblicki. Rewizyta planowana jest na rok 2021.
 5. Przewodniczący Oddziału PTL w Katowicach, kol. Tomasz Pacia, poprosił o pomoc w zorganizowaniu wymiany z Czechami w 2020 roku. Mamy już wstępne ustalenia z Panią Janą Čacką, Vice-przewodniczącą Czeskiego Towarzystwa Leśnego. Koordynacją tego wydarzenia ze strony Komisji ma się zająć kol. Wiesław Chmielewski. Zakładamy, że grupa liczyłaby około 35 osób, a w jej skład mogliby wejść zarówno Koledzy z Katowic, jak i innych Oddziałów. Termin wyjazdu zostanie ustalony w najbliższym czasie. Odpowiednie komunikaty pojawią się na stronie głównej www PTL oraz na stronie naszej Komisji.
 6. Zamierzamy przyłączyć się w maju 2020 roku do organizowanego prze Federację Rodzin Katyńskich wyjazdu do Katynia i innych miejsc kaźni naszych rodaków, w tym wielu leśników polskich. Na liście katyńskiej jest ich ponad siedmiuset. Szacuje się, że tylko w początkowym okresie wojny zginęło lub zostało zamordowanych na wschodzie ponad trzy tysiące polskich leśników. Udział delegacji Polskiego Towarzystwa Leśnego w tym wyjeździe byłby hołdem, który chcemy oddać naszym pomordowanym Kolegom. Wstępnie zarezerwowano dla nas 7 miejsc.
 7. Kol. Rafał Cieślak gotów jest ponownie przygotować wniosek do Narodowej Agencji Programu Erasmus + o sfinansowanie projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna dorosłych” (kwota około 70 tys. zł), który mógłby być realizowany w latach: 2020-2021. Termin złożenia wniosku: 5.02.2020. Wstępne założenia: wyjazd małych grup (3 osoby) na kilka dni do około pięciu krajów (Austria, Czechy, Norwegia, Szwecja, Litwa czy Islandia) celem zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem tamtejszych towarzystw leśnych. W wyjazdach powinny wziąć udział osoby zaangażowane w organizowanie działalności PTL. Po powrocie odbyłyby się warsztaty podsumowujące zebrane informacje. Wnioski przekazano by Zarządowi Głównemu. Odpowiednie komunikaty odnośnie naboru uczestników projektu pojawią się na stronie głównej www PTL oraz na stronie naszej Komisji.
 8. Prof. Stanisław Małek nawiązał kontakt z Towarzystwem Leśników Amerykańskich (Society of American Foresters) i chciałby zaprosić dwuosobową delegację tego Towarzystwa do Polski. Niedawno wysłaliśmy na ich prośbę materiały na temat PTL.


SPRAWOZDANIA I REPORTAŻE

Poniżej zamieszczono pięć reportaży (tekst i zdjęcia) z działalności Komisji w 2019 roku:
 1. 69. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Leśnego w Dreźnie
 2. Uczestnicy 69. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Leśnego w Górach Izerskich
 3. Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym -PTL w Północnej Nadrenii-Westfalii
 4. Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym -NTL w Oddziale Krakowskim PTL
 5. Jubileuszowe spotkanie organizacji ProSilva w Słowenii

69. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Leśnego w Dreźnie (program zjazdu do pobrania)

W dniach 8-12.05.2019 prof. Jerzy Modrzyński i dr. Mikołaj Ziemblicki reprezentowali Polskie Towarzystwo Leśne na 69. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Leśnego (NTL) w Dreźnie, w którym uczestniczyło około 1100 osób. Bogaty program trzech pierwszych dni zrealizowany był na miejscu, w pozostałe dwa dni odbyły się liczne wycieczki towarzyszące Zjazdowi (w załączeniu program wszystkich wydarzeń - link do programu).

Pierwszego dnia uczestniczyli oni zarówno w walnym zebraniu członków NTL, jak i przyjęciu powitalnym. Podczas obu tych wydarzeń delegacja PTL została oficjalnie przedstawiona wszystkim zebranym i powitana owacyjnymi brawami. Również w osobistych rozmowach Pan Carsten Wilke (przewodniczący NTL) zapewniał o wielkiej wadze jaką jego Towarzystwo przywiązuje do współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym. Warto podkreślić, że PTL jako jedyne zagranicznie towarzystwo ma w Zarządzie Głównym NTL swojego koordynatora.

Drugi dzień był wypełniony seminariami, nawiązującymi do hasła tegorocznego Zjazdu: „Społeczeństwo i las”. Po plenarnym seminarium wprowadzającym, zakończonym dyskusją panelową, można było uczestniczyć w wybranych wcześniej seminariach tematycznych, odbywających się o oddzielnych salach, a dotyczących następujących zagadnień: 1. Społeczeństwo i las; 2. Innowacyjność w leśnictwie; 3. Lasy po klęskach; 4. Lasy w przestrzeni kraju; 5. Lasy w Europie. Wieczorem tego dnia delegacja PTL została zaproszona na przyjęcie wydane przez władze miasta, co była kolejną okazją do spotkań i rozmów. Nawiązaliśmy m. in. kontakt z przewodniczącym, działającej od dwóch lat sekcji młodzieżowej NTL (Junges Netzwerk Forst) – Feliksem Hofmannem, który wyraził gotowość zaprezentowania tej sekcji na forum PTL. Obecnie liczy ona około 650 członków i ma swoje podsekcje we wszystkich jedenastu oddziałach NTL.

Trzeciego dnia, przed południem, odbyła się najbardziej oficjalna część Zjazdu, podczas której, poza przewodniczącym NTL, przemawiali przedstawiciele władz lokalnych i krajowych. Ogłoszono też wyniki konkursu dla młodzieży, pod hasłem „Leśna muzyka”, którego laureaci wykonali skomponowany przez siebie utwór (na fortepian, róg i wiolonczelę), zatytułowany „Odgłosy lasu”. Po południu uczestnicy Zjazdu udali się na 26 wycieczek półdniowych, merytorycznie nawiązujących do seminariów. Wieczorem można było uczestniczyć w ekumenicznej mszy hubertowskiej w Kościele Świętej Trójcy.

Czwartego dnia uczestnicy Zjazdu wyruszyli na 29 tras całodziennych oraz 4 trasy dwudniowe. Jerzy Modrzyński pilotował grupę 35 osób na zorganizowanej przy współudziale Oddziału PTL we Wrocławiu dwudniowej trasie do Polski – w Sudety Zachodnie (Z4). Przebieg tej wycieczki został przedstawiony w następnym reportażu.
Jerzy Modrzyński
 


       

       

         

Opis zdjęć – 69. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Leśnego
 
 1. Prof. Jerzy Modrzyński i Dr Mikołaj Ziemblicki przed głównym wejściem do Muzeum Higieny w Dreźnie, w którym w dniach 8-10.05.2019 realizowano program 69. Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Leśnego.
 2. Dyskusja panelowa w plenarnej sali obrad na wiodący temat Zjazdu: „Społeczeństwo i las”.
 3. Zabytkowy budynek „Balhaus Watzke”, położony na brzegu Łaby, w którego sali balowej odbyło się powitalne przyjęcie uczestników Zjazdu.
 4. Przyjęcie dla zaproszonych gości na dziedzińcu Zamku Królewskiego, wydane przez władze miasta.
 5. Przemawia Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Leśnego – Carsten Wilke.
 6. Uczestnicy Zjazdu na dziękczynnej, ekumenicznej mszy hubertowskiej w Kościele Świętej Trójcy (obok pałacu Zwinger).
 7. Jerzy Modrzyński w towarzystwie córki i syna Karla Möhring’a, inicjatora współpracy między Niemieckim i Polskim Towarzystwem Leśnym, którą rozpoczęto w 1984 roku.
 8. „Targ leśny” w centrum Drezna (obok kościoła Frauenkirche), towarzyszący Zjazdowi.
 9. Na jednej z półdniowych wycieczek w okolicach Drezna, tematycznie związanej z udostępnianiem lasów społeczeństwu.
 10. Interesująca tablica w rezerwacie przyrody: „Niebezpiecznie z powodu łamiących się drzew. Użytkowanie drogi odbywa się na własne ryzyko. Za niebezpieczeństwa wynikające z przebywania w naturalnym lesie nie ponosi się odpowiedzialności.” A jak to jest z tą odpowiedzialnością u nas?
fot. Jerzy Modrzyński, Mikołaj ZiemblickiDwudniowa wycieczka do Polski dla 35 osób z Niemieckiego Towarzystwa Leśnego

W dniach 11-12 maja 2019 Polskie Towarzystwo Leśne gościło grupę 35 osób (trasa Z4), uczestników 69. Zajazdu Niemieckiego Towarzystwa Leśnego, który tym razem odbył się w Dreźnie. Grupę pilotował Jerzy Modrzyński. Współorganizatorem wydarzenia był Jarosław Góral (Oddział PTL we Wrocławiu). Program pierwszego dnia pobytu naszych gości przygotowany został przez Nadleśnictwo Świeradów (Lubomir Leszczyński, Barbara Rymaszewska) przy współudziale Nadleśnictwa Szklarska Poręba (Jakub Tomza), natomiast program drugiego dnia przygotował Karkonoski Park Narodowy (Andrzej Raj, Krzysztof Bisaga).

W siedzibie Nadleśnictwa Świeradów, przy suto zastawionym stole, goście otrzymali obszerną informację o samym Nadleśnictwie oraz różnorodnych przedsięwzięciach z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej i udostępniania lasów Nadleśnictwa społeczeństwu.

W terenie zaprezentowano najpierw problemy związane z utrzymaniem często odwiedzanych ścieżek dydaktycznych oraz tras biegowych i rowerowych. Podkreślono przy tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za bezpieczeństwo na tych trasach odpowiedzialny jest gospodarz, a więc Nadleśnictwo. Nie lada wyzwaniem jest też przekonanie społeczeństwa do akceptacji wykonywanych przez Nadleśnictwo zadań z zakresu ochrony cietrzewia czy przebudowy drzewostanów dolnoreglowych.

Z kolei w nowoczesnym ośrodku edukacyjnym w Czerniawie Zdroju nasi goście dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat zanieczyszczenia środowiska światłem oraz Izerskiego Parku Ciemnego Nieba. Następnie kolejką gondolową cała grupa wyjechała na Stóg Izerski, skąd terenowymi samochodami (miejscami przez zaspy śnieżne) udała się w kierunku rezerwatu „Torfowiska Doliny Izery”. Po drodze przedstawiona została problematyka regeneracji terenów po klęsce zamierania lasu w latach 80-tych oraz zademonstrowano siedliska ochrony cietrzewia. Po obejrzeniu Doliny Izery i smakowitym obiedzie w Chatce Górzystów, goście przewiezieni zostali do Świeradowa, skąd swoim autokarem udali się na nocleg w hotelu Bornit, w Szklarskiej Porębie.

Program następnego dnia rozpoczął się od wizyty w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Dr Andrzej Raj z wielkim zaangażowaniem opowiedział naszym gościom o ciekawej historii, niepowtarzalnej przyrodzie i różnych aspektach zarządzania Parkiem. Prezentacja wzbudziła ogromne zainteresowanie i uznanie uczestników. Podkreślano między innymi konsekwencję w rozwoju licznych aspektów działalności, wykorzystanie wyników badań naukowych oraz dużą samodzielność finansową Parku, czego brakuje w wielu niemieckich parkach narodowych.

Ze względu na załamanie pogody (wiatr, deszcz ze śniegiem) trzeba było zrezygnować z wyjazdu wyciągiem na Równię pod Śnieżką, jednak grupa zdecydowała się mimo wszystko na pieszą wycieczkę do Wodospadu Kamieńczyka. Po drodze zademonstrowano problemy z utrzymaniem szlaków turystycznych (przy rocznej frekwencji wynoszącej 2,5 miliona osób) oraz zagadnienia związane z przebudową drzewostanów dolnoreglowych.

Po obiedzie nasi goście, pełni wrażeń, ruszyli w drogę powrotną do Drezna. Jeszcze przed wyjazdem, w bezpośrednich rozmowach, a potem w korespondencji i reportażu na łamach czasopisma ProWald, dawali wyraz wysokiej ocenie zarówno przyrodniczo-leśnego programu pobytu, nawiązującego ściśle do tematyki ich Zjazdu „Las i społeczeństwo”, jak też bardzo sprawnej organizacji i niezwykłej gościnności gospodarzy.
                                Jerzy Modrzyński

         

         

         Opis zdjęć - Dwudniowa wycieczka Niemieckiego Towarzystwa Leśnego do Polski


 1. Drezno – jeden z wielu autokarów na tym parkingu, oznakowany Z4, zabierze za chwilę grupę 35 osób (uczestników 69. Zajazdu Niemieckiego Towarzystwa Leśnego) do Polski.
 2. Na ścieżce dydaktycznej koło Świeradowa. W środku (w okularach) Pani Barbara Rymaszewska (z Nadleśnictwa Świeradów) w roli przewodnika grupy.
 3. Jedno z interaktywnych stanowisk na ścieżce dydaktycznej, z poglądową charakterystyką występujących w Górach Izerskich gatunków drzew leśnych.
 4. Widok ze Stogu Izerskiego na Karkonosze, pokryte majowym śniegiem.
 5. Degustacja naleśników biszkoptowych z konfiturą jagodową – firmowego dania Chatki Górzystów, położonej na Hali Izerskiej.
 6. Na parkingu przed siedzibą Nadleśnictwa Świeradów. Nasi goście dziękują Pani Barbarze Rymaszewskiej za ciekawy program i opiekę podczas pobytu na terenie Nadleśnictwa.
 7. W Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie. Nasi goście zadają pytania Dyrektorowi Andrzejowi Rajowi, po wysłuchaniu bardzo ciekawej, pięknie zilustrowanej prezentacji na temat Karkonoskiego Parku Narodowego.
 8. W drodze do Wodospadu Kamieńczyka. Nawet tutaj pogoda nie rozpieszcza, a co dopiero dzieje się na Równi pod Śnieżką?
 9. Wodospad Kamieńczyka w pełnej krasie, po ostatnich obfitych opadach.
 10. Dziki wąwóz Kamieńczyka poniżej wodospadu. Jeden z wielu pięknych obrazów, które nasi goście z Niemieckiego Towarzystwa Leśnego zabiorą w drogę powrotną do Drezna.
fot. Jerzy Modrzyński
 


Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym w 2019 roku - Północna Nadrenia-Westfalia

Jak co roku (już od 35 lat) zrealizowana została wymiana zawodowa z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Ze strony polskiej wymianę koordynował Jerzy Modrzyński, a jej głównym organizatorem był Stanisław Małek, wspomagany przez swój Oddział PTL oraz nadleśniczych i Dyrekcję RDLP w Krakowie. Ze strony niemieckiej koordynatorem wymiany był Matthias Völker, a głównym organizatorem - Jörg Matzick, wspierany przez kolegów z Towarzystwa Leśnego Północnej Nadrenii-Westfalii oraz miejscowe nadleśnictwa i prywatnych właścicieli lasu.

Grupa polskich leśników, w składzie: Stanisław Małek, Marek Świderski, Józef Barszcz, Krzysztof Urban, Ewa Błońska, Jarosław Lasota, Michał Jasik i Jerzy Modrzyński - podróżowała do Północnej Nadrenii-Westfalii dwoma samochodami osobowymi, a przebywała tam w dniach 2-8.06.2019. Przez cały czas pobytu zakwaterowani byliśmy w wygodnym hotelu w miejscowości Arnsberg.

Bardzo starannie przygotowany i ciekawy program obejmował m. in. następujące punkty: ogólna informacja o leśnictwie i polityce leśnej regionu; prezentacja Leśnego Centrum Szkoleniowego w Neheim oraz metod kształcenia leśników, drwali i operatorów maszyn; innowacyjne zakładanie upraw i pielęgnacja młodników; doradztwo oraz modele marketingu w lasach prywatnych i komunalnych; problem szkód wywoływanych przez silne wiatry i gradacje kornika w lasach świerkowych; magazynowanie drewna poklęskowego pod folią; leśnictwo i udostępnianie lasów społeczeństwu na terenach poprzemysłowych w Zagłębiu Ruhry; program ochrony drewna biotopowego „Xylobius” oraz jego znaczenie dla lasów regionu; gospodarowanie w lasach państwowych, prywatnych i komunalnych w obliczu zmian klimatycznych; nowa koncepcja hodowli lasu w regionie, jako element strategii adaptacji lasu do zmian klimatycznych; wiązanie CO2 przez las; gospodarowanie drzewostanami dębowymi pod kątem ich przystosowania do zmian klimatycznych. Dociekliwym pytaniom i dyskusjom, zarówno podczas prezentacji na salach jak i w terenie, nie było końca.

Nie zabrakło oczywiście zwiedzania ciekawych miejsc kulturowych, takich jak: stare miasto w Arnsberg’u, zapora na Jeziorze Möhne, pałac rodziny Krupów w Essen, kościół św. Pankracego czy stare miasto w Münster. Osobistym rozmowom i kontaktom sprzyjały sympatyczne wieczorne spotkania z naszymi gospodarzami. W czasie całego pobytu byliśmy pod dobrą opieką, a do kraju wracaliśmy w poczuciu ciekawie i pożytecznie spędzonych dni.
                                    Jerzy Modrzyński

         

         

         

         

         

Opis zdjęć - z wyjazdu polskich leśników do Niemiec


 1. Jörg Matzick, przewodniczący Towarzystwa Leśnego Północnej Nadrenii-Westfalii, opowiada nam o lasach i leśnictwie swojego landu.
 2. Demonstracja narzędzi do innowacyjnego zakładanie upraw i pielęgnacji młodników, w Leśnym Centrum Szkoleniowym w Neheim.
 3. Polsko-niemiecki wieczór w jednym z lokali na starówce w Arnsberg’u. Z tyłu po prawej pani Alexandra Arnold, dyrektor zarządzający Niemieckiego Towarzystwa Leśnego, która przyjechała na to spotkanie z Getyngi.
 4. Leśnicy z Krakowa wraz z organizatorem naszego pobytu (Jörg Matzick, najwyższy) przed zabytkową bramą miejską na starówce w Arnsberg’u.
 5. Dyskusja nad zagospodarowaniem jednego z prywatnych lasów w Północnej Nadrenii. Namacalny przykład trudności z wdrażaniem nowych koncepcji hodowlanych, w sytuacji gdy dla właściciela (dżentelmen z lewej) najważniejszy jest stały dochód.
 6. Dyskusja na powierzchni, na której usunięto niedawno zabite przez kornika drukarza świerki. Czy ryzykować i ponownie wprowadzić rentownego świerka (opcja właściciela), czy raczej dąb bezszypułkowy, lepiej rokujący w obliczu zmian klimatycznych (opcja doradców)?
 7. Na historycznej zaporze nad Jeziorem Möhne – długości 650m i wysokości 40m, zbudowanej w 1909 roku – zbombardowanej przez Brytyjczyków w czasie II wojny światowej za pomocą specjalnie skonstruowanych torped, w celu zatopienia leżących poniżej fabryk broni.
 8. Hall pałacu rodziny Kruppów w Essen, prekursorów i potentatów nowoczesnego przemysłu hutniczego i zbrojeniowego.
 9. Fragment rozległego, starannie utrzymanego parku wokół pałacu Kruppów.
 10. Dyskusja nad dołem glebowym na jednej z powierzchni doświadczalnych, założonej w celu weryfikacji nowej koncepcji hodowli lasu w Północnej Nadrenii-Westfalii, jako elementu jego adaptacji do zmian klimatycznych.
 11. Wypielęgnowany park barokowego zamku Nordkirchen, zwanego Wersalem Westfalii.
 12. Przewodniczka przybliża nam historię zabytkowych sal zamku Nordkirchen. Od 1959 roku zamek jest własnością landu Nadrenia Północna-Westfalia i siedzibą Wyższej Szkoły Finansów.
 13. Wyłączony z użytkowania fragment lasu, pozostawiony naturalnym procesom w ramach programu ochrony drewna biotopowego „Xylobius”. Kaski są wymagane ze względu na losowo opadające suche gałęzie i konary.
 14. Koordynatorzy wymiany zawodowej między Polskim i Niemieckim Towarzystwem Leśnym uzgadniają plany na przyszłość, podczas pożegnalnego wieczoru w stolicy Westfalii – Münster.
 15. Ostatnie dyskusje z gospodarzami, podczas pożegnalnego wieczoru w jednej z restauracji w Münster.
                                fot. Jerzy ModrzyńskiWymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym -NTL w Oddziale Krakowskim PTL

Grupa leśników niemieckich, w składzie: Jörg Matzick, Ingrid Beitzen-Heineke, Joachim Helle-Feldmann, Markus Kotek,  Hubert Stroh i Peter Tunecke - przyleciała do Krakowa samolotem, a po Małopolsce podróżowała w dniach 1-7.09.2019 wynajętym na lotnisku mikrobusem. Nasi goście byli zakwaterowani przez pierwsze dwa dni w Krakowie, dwa następne w Krynicy, a dwa ostatnie w Zakopanem. Program ich pobytu był bardzo bogaty i urozmaicony, z zachowaniem odpowiednich proporcji między zagadnieniami leśnymi, kulturowymi i spotkaniami towarzyskimi.

W programie leśnym znalazły się m. in. następujące punkty: wizyta na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, połączona z prezentacją o jego historii i dniu dzisiejszym oraz wykładem na temat zastosowania geoinformatyki w nowoczesnym leśnictwie i zwiedzaniem Muzeum Gleb; wizyta w LKP Puszcza Niepołomicka, gdzie goście zapoznali się z hodowlą żubra i hodowlą dębu; wizyta w LZD Krynica, gdzie goście wysłuchali prezentacji na temat gospodarki leśnej w lasach uzdrowiskowych oraz zapoznali się z zagadnieniem kształtowania środowiska leśnego pod kątem wymagań pszczół; wizyta w Szkółce Katedry Ekologii i Hodowli Lasu, połączona z prezentacją realizowanych w niej projektów badawczych; wizyta w Nadleśnictwie Gorlice, gdzie gości zapoznano zwłaszcza z zagospodarowaniem drzewostanów bukowych; zagospodarowanie lasów prywatnych – na przykładzie lasów Wspólnoty Witów w Dolinie Chochołowskiej; wizyta w Tatrzańskim Parku Narodowym, połączona z prezentacją o Parku oraz wyjazdem na Kasprowy Wierch i zejściem do Zakopanego; wizyta w Nadleśnictwie Nowy Targ, połączona z prezentacją zagadnień: mała retencja górska, zbliżona do naturalnej gospodarka leśna, czynna ochrona w rezerwacie „Bór na Czerwonym”.

Program kulturowy obejmował m. in. zwiedzanie: zabytków Krakowa, zamku królewskiego w Niepołomicach, kopalni soli w Wieliczce, Gorlickiej Gontyny (cmentarza ofiar I wojny światowej), cerkwi prawosławnych w Krynicy, Zdyni i Koniecznej oraz architektury i sztuki ludowej Podhala i Zakopanego. Okazją do przyjaznych deklaracji, osobistych rozmów i nieskrępowanej wymiany poglądów były wieczorne spotkania: w restauracji „Sukiennice” w Krakowie, przy grillu w LZD Krynica oraz ośrodku „Rancho Lot” w Nowym Targu.

Goście byli bardzo wdzięczni za niezwykle interesujący i wyważony program oraz ogromną gościnność gospodarzy. Do domu wracali pełni niezapomnianych wrażeń, co podkreślali zarówno przy serdecznym pożegnaniu, jak i w późniejszej korespondencji.
Jerzy Modrzyński, Stanisław Małek

         

        

         

         

         

Opis zdjęć - z pobytu niemieckich leśników w Polsce

 1. Grupa leśników niemieckich podczas zwiedzania Krakowa; w bramie Ogrodu Profesorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 2. Goście przy „Damie z łasiczką” na zamku królewskim w Niepołomicach.
 3. Przed salą konferencyjną w LZD Krynica (w środku, najniższy – dyrektor LZD, Józef Bogacz).
 4. W czasie prezentacji Dyrektora na temat: „Historia i dzień dzisiejszy LZD Krynica”.
 5. Dyskusja na temat przebudowy drzewostanów w lasach uzdrowiskowych Krynicy (drugi od prawej – zastępca dyrektora LZD, Aleksander Kuszenin).
 6. Leśnicy niemieccy i gospodarze na tle lasu uzdrowiskowego w Krynicy.
 7. Krzysztof Urban w trakcie prezentacji „Pszczoły wracają do lasu”. Można było podczas niej zdegustować miód pod różnymi postaciami.
 8. Pasieka w lesie. Należ dbać o korzystne warunki dla pszczół – odpłacą się biocenozie leśnej z nawiązką.
 9. Goście i gospodarze przed Szkółką Katedry Ekologii i Hodowli Lasu UR w Krakowie.
 10. Prezentacja jednego z projektów badawczych, realizowanego w Szkółce KEiHL UR w Krakowie. Goście otrzymali w prezencie dorodne sadzonki jodeł oraz szyszki jodłowe z nasionami wysokiej jakości.
 11. Wieczór integracyjny przy grillu, pod wiatą w LZD Krynica. Snują się opowieści …
 12. Podczas prezentacji w siedzibie Nadleśnictwa Gorlice.
 13. Pokaz zagospodarowania drzewostanów bukowych w kompleksie leśnym Bieśnik (Nadleśnictwo Gorlice).
 14. Nasi goście (z przewodnikiem) na tonącym we mgle Kasprowym Wierchu.
 15. Podczas zejścia z Kasprowego do Doliny Goryczkowej i dalej do Zakopanego.
fot. Jerzy Modrzyński, Stanisław Małek, Ingrid Beitzen-Heineke


Uczestniczyliśmy w jubileuszowym spotkaniu organizacji ProSilva w Słowenii

W dniach 11-14.09.2019 delegacja Polskiego Towarzystwa Leśnego (Damian Lemke i Rafał Cieślak) wzięła udział w jubileuszowym 30-tym spotkaniu organizacji ProSilva, w miejscowości Radlje nad Dravą (północna Słowenia).

Pro Silva jest stowarzyszeniem leśników i instytucji związanych z lasem, działających na rzecz zagospodarowania lasów europejskich metodami naśladującymi procesy naturalne. Wspólnym mianownikiem ich poczynań  jest dążenie do optymalizacji  procesów związanych z trwałością, ochroną i zagospodarowaniem ekosystemów leśnych, tak aby lasy Europy mogły pełnić kompleksowo swoje funkcje w dłuższej perspektywie czasowej, zachowując przy tym rentowność.

Miejscowość Radlje to kolebka gospodarki leśnej zbliżonej do natury, a pobliski las fundacji Pahernik,  zarządzany przez lokalnych leśników przy wsparciu Wydziału Leśnictwa Wydziału Biotechnologicznego w Lublanie, jest jednym z najlepszych przykładów takiego podejścia.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z 25 krajów europejskich oraz jeden gość z USA. Nasz kraj, oprócz delegacji PTL, reprezentowała również prof. Dorota Dobrowolska z IBL.

Ceremonię otwarcia zorganizowano na zamku w Radlje, gdzie goście  zostali powitani przez burmistrza Alana Bukovnika. Przemówienia powitalne wygłosili również Sekretarze Stanu słoweńskiego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności oraz Słoweńskiego Ministerstwa Kultury. Następnie dokonano otwarcia  wystawy przedstawiającej rozwój leśnictwa zbliżonego do natury, a członkowie założyciele sprzed 30 lat: Bela Varga (Węgry) i Hubert Dolinšek (Słowenia) zostali odznaczeni.

W czasie konferencji „Lasy przyszłości - od nauki do ludzi” międzynarodowi eksperci zaprezentowali  różne aspekty złożonych zależności między nauką a praktyką leśną, a profesor Klaus Puettmann z Oregon State University stwierdził między innymi, że „hodowla lasu jest pomostem do zarządzania lasem jako ekosystemem o funkcjach spełniających ludzkie potrzeby”. Dyskusja plenarna koncentrowały się  głównie na pilnych kwestiach mających na celu poprawę odporności europejskich lasów.

Warsztaty terenowe, które odbyły się w ciągu następnych dni w różnych pobliskich drzewostanach oraz w lesie miejskim Celje, pozwoliły uczestnikom zapoznać się z problemami lokalnego leśnictwa w Słowenii. W rozmowach z prezesem ProSilvy (Eckart Senitza) nasi przedstawiciele poruszyli między innymi sprawę formalnego przystąpienia naszego kraju do tej ogólnoeuropejskiej organizacji.

Szczegółowe materiały ze spotkania oraz prezentacje można znaleźć pod adresem: https://www.prosilva.org/activities/annual-meetings/annual-meeting-2019/
                              
 Rafał Cieślak, Daniel Lemke

Krótka informacja o stowarzyszeniu Pro Silva

Pro Silva jest stowarzyszeniem leśników i instytucji związanych z lasem, działających na rzecz zagospodarowania lasów europejskich metodami naśladującymi procesy naturalne. Należy przy  tym dodać, że działalność organizacji promuje praktyczne metody zagospodarowania lasu, a nie źle pojętą ekologizację mającą na celu np. wyłączenie dużych obszarów leśnych z użytkowania  i pozostawienie ich procesom ekologicznym, bez jakiejkolwiek ingerencji.

Wspólnym mianownikiem organizacji Pro Silva  jest dążenie do do optymalizacji  procesów związanych z trwałością, ochroną i zagospodarowaniem ekosystemów leśnych, tak aby lasy Europy mogły pełnić kompleksowo swoje funkcje w dłuższej perspektywie czasowej, zachowując przy tym rentowność. Strategia ta ma  szczególne znaczenie w dobie intensywnych zmian klimatycznych.

W praktyce działalność Pro Silvy, w każdym z krajów członkowskich, polega na stopniowym upowszechnianiu wiedzy i praktyki, związanej z ekologizacją gospodarki leśnej poprzez:
 1. Wyznaczaniu obiektów demonstracyjnych, w których od dłuższego czasu prowadzona jest bliska przyrodzie gospodarka leśna, w celu przeprowadzania szkoleń i rozpowszechnienia wiedzy na temat leśnictwa bliskiego naturze.
 2. Przeprowadzaniu szkoleń i seminariów dla leśników i właścicieli lasów.
 3. Przygotowywaniu publikacji z tego zakresu dla zarządców i właścicieli lasów.
Członkami organizacji Pro Silva są niemal wszystkie kraje Europy, z nielicznymi wyjątkami. Działalność i status organizacji w poszczególnych krajach jest zróżnicowany. Na przykład w Republice Czeskiej działa organizacja Prosilva Bohemica , która ma status oddziału Czeskiego Towarzystwa Leśnego. W Republice Słowacji Prosilva Slovakia  działa w ramach lasów państwowych (LESY SR). Natomiast w Austrii, Irlandii czy Danii, Pro Silva działa jako niezależna organizacja pozarządowa, skupiająca ekspertów, naukowców i właścicieli lasów.

Polska od wielu lat jest reprezentowana w organizacji Pro Silva przez osoby indywidualne (początkowo przez prof. dra hab. Stanisława Szymańskiego i dra inż. Jana Ceitla, a obecnie przez  dra hab. inż.  Macieja Pacha i mgra inż. Daniela Lemke), jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskała statusu formalnego członka tej organizacji, pomimo iż władze Pro Silvy od dawno o to zabiegają. Wydaje się, że Polskie Towarzystwo Leśne mogłoby wyjść naprzeciw tym staraniom, tym bardziej, że statutowe cele naszej organizacji dobrze wpisują się w działalność Pro Silvy.

(22.06.2019; Daniel Lemke, Jerzy Modrzyński)

         

         

         Opis zdjęć – jubileuszowe spotkanie organizacji ProSilva w Słowenii

 1. Uczestnicy 30 jubileuszowego  spotkania ProSilva, na dziedzińcu zamku w Radleje nad Dravą.
 2. Jurij  Diaci (ProSilva Słowenia) wita uczestników spotkania.
 3. Prof. Klaus Puettmann,  z Oregon State University, mówi o  współczesnych badaniach  dotyczących  ekologicznych sposobów zagospodarowania lasu.
 4. Widok na słoweńskie Alpy pokryte lasami.
 5. Dyskusja w terenie nad problemami związanych z ochroną siedlisk na obszarach NATURY 2000.
 6. Kristina Sever,  ze Słoweńskiego  Instytutu Leśnego,  prezentacje zagadnienie wspierania bioróżnorodności w ramach zagospodarowania lasów.
 7. Uczestnicy spotkania dowiadują się o organizacji leśnictwa w Słowenii, na przykładzie lasów zarządzanych przez fundację Pathernik.
 8. Prof. Robert Brus (Uniwersytet w Ljubljanie) przedstawia najwyższego świerka w Europie (62.26m), znajdującego się w Sgerm (pasmo Pohroje w Alpach Wschodnich, 550 m n.p.m.).
 9. Robert Hostnik prezentacje historię, zagospodarowanie oraz organizację lasów miasta Celje.  
 10. Wizyta w lasach miejskich w Celje. Domek na drzewie jako przykład rekreacyjnego zagospodarowania lasów miejskich.
fot. Eckart Senitza , Jurij Diaci – archiwum ProSilva
SPRAWOZDANIA I REPORTAŻE Z LAT POPRZEDNICH

Poniżej zamieszczono cztery krótkie reportaże (tekst i zdjęcia) z działalności Komisji w 2018 roku, dotyczące:

 
 1. Spotkania Europejskiej Sieci Towarzystw Leśnych (European Forest Network), w dniach 24-27.05.2018 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 2. Realizacji corocznej wymiany z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Polska grupa była w Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-18.05.2018, a Oddział PTL w Gdańsku przyjmował leśników z Niemiec w dniach 3-9.06.2018.
 3. Przyjazdu w dniach 28.05-3.06.2018 grupy około 35 osób z Austriackiego Towarzystwa Leśnego, którą gościliśmy w północnej Polsce.
 4. Wizyty dwudziestopięcioosobowej grupy leśników niemieckich  w Rezerwacie Sosny Taborskiej, w dniu 30 czerwca bieżącego roku.
Ponadto przewodniczący Komisji uczestniczył w polsko-czeskiej konferencji, zorganizowanej przez Oddział PTL we Wrocławiu na temat: „Udostępnianie lasów Karkonoszy i Gór Izerskich społeczeństwu”, w dniach 28-29.05.2018 roku w Jakuszycach, a kol. Wiesław Chmielewski - w seminarium zorganizowanym przez Czeskie Towarzystwo Leśne na temat: „Problematyka gospodarowania w lasach Gór Orlickich”, w dniach 6-7.09.2018 roku w miejscowości Bartošovice. Nasza obecność w obu tych miejscach pozwoliła zacieśnić kontakty z przewodniczącym (Martin Polivka) oraz wiceprzewodniczącą (Jana Čacka) Czeskiego Towarzystwa Leśnego. Uzyskano przy tym zapewnienie o gotowości tamtej strony do współpracy i wymiany grup zawodowych z PTL.

Spotkanie Europejskiej Sieci Leśnej 2018 w Polsce
Spotkanie przedstawicieli towarzystw leśnych, należących do Europejskiej Sieci Leśnej (European Forest Network, EFN) odbyło się w dniach 24-27 maja 2018 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele towarzystw leśnych z:  Islandii, Litwy, Szkocji, Szwecji oraz Polski. Organizatorami spotkania byli profesorowie Wydziału Leśnego UPP: Dariusz J. Gwiazdowicz (członek prezydium Zarządu Głównego PTL) oraz prof.  Jerzy Modrzyński (przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą PTL). Z okazji tego spotkania Polskie Towarzystwo Leśne wydało broszurę „European Forest Network”, zredagowaną przez prof. D. J. Gwiazdowicza, zawierającą informacje o historii i działalności dziewięciu towarzystw leśnych, należących do EFN.

Główny celem EFN jest wymiana informacji o lasach, leśnictwie i polityce leśnej w Europie. Na dorocznych spotkaniach prezentowane i dyskutowane są aktualne zagadnienia, dotyczące uczestniczących w nich towarzystw leśnych oraz leśnictwa, zarówno z perspektywy krajowej, jak i ogólnoeuropejskiej.

         

Program tegorocznego spotkania obejmował wycieczki do Nadleśnictw Antonin i Syców, jak też zwiedzanie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (patrz zdjęcia). Istotą spotkania była jednak dyskusja panelowa nad problemami leśnictwa w Europie oraz przyszłością i kierunkami rozwoju Europejskiej Sieci Leśnej.

         

Uczestnicy spotkania ocenili je jako bardzo kreatywne i wnoszące nowe treści do aktywności EFN. Ponadto goście z wielkim uznaniem wypowiedzieli się na temat OKL w Gołuchowie, doceniając zarówno bogactwo jego zasobów muzealnych, jak i szeroką gamę jego aktywności. Kolejne spotkanie EFN ma odbyć się w Islandii w 2020 roku.

Opis zdjęć:
 1. Uczestnicy spotkania podczas spceru po rezerwacie w Nadleśnictwie Antonin, fot. M. Duszyński
 2. Ten owad w Islandii i na Litwie nie jest znany, fot. B. Ek
 3. Zwiedzanie Arboretum w Sycowie,  fot. B. Ek
 4. W labortorium rozmnażania wegetatywnego w  Arboretum w Sycowie,  fot. B. Ek
 5. Zwiedzanie zabytków Gołuchowa,  fot. B. Ek
 6. Nieustraszone Litwinki - Muzeum w Gołuchowie, fot. D. J. Gwiazdowicz
Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Modrzyński

Leśnicy z Austriackiego Towarzystwa Leśnego w północnej Polsce

W dniach 28.05 – 03.06.2018 leśnicy z Austriackiego Towarzystwa Leśnego (35 osbó) podróżowali po północnej Polsce. Wśród uczestników był  Prezydent Austriackiego Towarzystwa Leśnego - Johannes Wohlmacher von Stift Schlägl. Organizatorem wycieczki ze strony austriackiej był pan Walter Wolf (który udostępnił też załączone zdjęcia). Ze strony polskiej pobyt gości koordynowali: Mikołaj Ziemblicki i Jerzy Modrzyński, a współorganizatorami byli m. in. Tomasz Kaliszewski, Andrzej Antczak i Marek Ksepko, wspomagani przez miejscowych nadleśniczych oraz dyrektorów RDLP.

Wizyta rozpoczęła się na terenie RDLP w Gdańsku. W Nadleśnictwie Choczewo leśnicy austriaccy mieli okazję zapoznać się z zagospodarowaniem turystycznym drzewostanów nadmorskich. Odwiedzili także Słowiński Park Narodowy. Ponadto zwiedzali zabytki i osobliwości Trójmiasta, zwłaszcza Gdańska.

    

Kolejnym etapem podróży była RDLP w Olsztynie. W Nadleśnictwie Młynary głównym punktem zwiedzania były słynne lipowe drzewostany nasienne. Następnie leśnicy austriaccy odwiedzili Nadleśnictwo Miłomłyn, gdzie mieli okazję podziwiać nie mniej słynne drzewostany sosny taborskiej. Ponadto nasi goście zwiedzali Olsztyn, Świętą Lipkę i Wilczy Szaniec.

    
         
Po dotarciu na tereny zarządzane przez RDLP w Białymstoku, nasi goście odwiedzili najpierw Nadleśnictwo Pisz, gdzie mieli możliwość  przekonać się, jak wielką pracę włożono w zagospodarowanie drzewostanów Puszczy Piskiej, zniszczonych przez huragan w 2002 roku. Zwiedzili również ochronny las referencyjny „Szast”.

Kolejną atrakcją na trasie wycieczki był Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Naturalnie, nie mogło obyć się bez zwiedzania Białowieskiego Parku Narodowego. Goście zapoznali się także z gospodarczymi lasami puszczańskich Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka. Pod koniec podróży nasi goście zwiedzali Warszawę, po czym udali się w drogę powrotną do Austrii.

Z bezpośrednich rozmów i korespondencji wiemy, że wizyta naszych gości w Polsce spełniła ich oczekiwania. Zapewniają oni, że dobrze będą wspominać nasze lasy, przyrodę, serdeczne spotkania z polskimi leśnikami, jak też cały nasz kraj, który przemierzyli z południa na północ i z północy na południe. Przy okazji, jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przyjęcie naszych austriackich gości.

Opis zdjęć:
 1. Białowieża - grupa leśników z Austrii  w środku klęczy przewodnik  inż. nadz. Andrzej Antczak
 2. Andrzej Antczak opowiada o Białowieskim Parku Narodowym z parasolką p. Walter Wolf-organizator przyjazdu
 3. Nadl. Choczewo z lewej p. Johannes Wohlmacher-prezydent Austriackiego Towarzystwa Leśnego
 4. W Nadleśnictwie Młynary_lipowy d-stan nasienny
Mikołaj Ziemblicki, Jerzy Modrzyński
  

Leśnicy niemieccy w Taborzu

Mikołaj Ziemblicki (organizator) i Jerzy Modrzyński (koordynator) przygotowali dla dwudziestopięcioosobowej  grupy leśników i sympatyków leśnictwa z Niemiec (podróżujących do Kaliningradu) zwiedzanie Rezerwatu Sosny Taborskiej w dniu 30 czerwca 2018 roku, korzystając z uprzejmości miejscowych leśniczych: Mariusza Marciniaka – leśniczego Leśnictwa Sarni Dół i Patryka Kowalskiego – leśniczego Leśnictwa Tabórz oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn - Wiesława Stachowicza, który odpowiadał też korespondencyjnie na pytania uczestników wycieczki. Jedno z pytań brzmiało: „ Co sprawia, że sosny te są takie potężne? Przypuszczamy, że oprócz cech genetycznych muszą tu wchodzić w grę jeszcze jakieś inne czynniki.”

         

Pan Nadleśniczy tak odpowiedział:  „Problem ten, to temat-rzeka i dotyka on samej istoty prowadzenia drzewostanów sosnowych na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn. Oczywiście część cech jakościowych sosen taborskich zawarta jest w genach. Sosna ta znana była z bardzo dobrej jakości, w związku z czym zręby od wieków odnawiano sposobem naturalnym lub siewem z użyciem nasion lokalnego pochodzenia. Bardzo istotnym czynnikiem są też optymalne warunki wzrostowe: średnia wielkość opadów wynosząca około 600 mm i bardzo żyzne gleby, powstałe na glinach zwałowych zlodowacenia bałtyckiego. Sam rezerwat rośnie na siedlisku  LMśw. Trzecim czynnikiem jest sposób prowadzenia drzewostanów, czyli podsadzanie ich bukiem w wieku około 40 lat. Opad ścioły liściastej zapobiega wyjaławianiu gleb, a równocześnie rosnące w drugim piętrze buki stymulują wzrost sosny na wysokość. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że sosny te są takie potężne.”

Inicjator odwiedzenia rezerwatu , Hanno Müller-Bothen, napisał w odpowiedzi: „Zaproponowałem ten przystanek, ponieważ znałem te imponujące sosny z wycieczki odbytej w 2006 roku, w ramach corocznej wymiany między Niemieckim i Polskim Towarzystwem Leśnym … Serdeczne dziękuję za odpowiedź na nasze pytania dotyczące sosny taborskiej. Jestem przekonany, że kolejne niemieckie grupy wycieczkowe uznają, że warto uznać to miejsce za godne odwiedzenia.”

Opis zdjęć:
 1. Mariusz Marciniak, z lewej, i Patryk Kowalski, w rozmowie z Hanno Müllerem-Bothenem, z prawej
 2. Czy to gleba decyduje o tym..
 3. ... że te sosny są takie potężne
Jerzy Modrzyński

 
Wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym w 2018 roku

Jak co roku, zrealizowana była wymiana z Niemieckim Towarzystwem Leśnym. Wymianę ze strony polskiej koordynował Jerzy Modrzyński, a głównym organizatorem był Tomasz Kaliszewski, wspierany przez przewodniczących Oddziału PTL w Gdańsku oraz nadleśniczych i dyrektora RDLP w Gdańsku. Ze strony niemieckiej koordynatorem i organizatorem wymiany był Matthias Völker, wspierany przez Marcusa Kühlinga i Axela Gerlacha. Tegoroczna wymiana była w 50% finansowana z dotacji uzyskanej przez Tomasza Kaliszewskiego z Fundacji Współpracy Polsko–Niemieckiej.
        
Polska grupa (9 osób) wybrała się do Szlezwiku-Holsztyna oraz Dolnej Saksonii w dniach 13-18.05.2018. Program wizyty obejmował m. in.: ogólne i rekreacyjnie zagospodarowanie lasów miasta Lubeka, muzeum hanzeatyckie w Lubece, zagospodarowanie lasów prywatnych, zwiedzanie Ratzeburga, gospodarowanie lasami bukowymi, zagospodarowanie lasów na poligonie wojskowym w okolicach Lüneburga oraz zagospodarowanie lasów wielkiej własności prywatnej w Gartow.

           
       
    

Opis zdjęć:
 1. Leśnicy z RDLP w Gdańsku przed pałacem Gartow, wraz z właścicielem Friedrichem von Bernstorff i jego małżonką oraz zarządcą ich lasów (po lewej)
 2. Prezentacja prywatnego leśnictwa Gartow
 3. Zagospodarowanie prywatnego lasu  w Gut Gudow
 4. Dawna granica NRD i RFN z tablicą ku czci zastrzelonych podczas przekraczania granicy
 5. Prezentacja gospodarki leśnej na poligonie wojskowym, Lüneburger Heide